Главная  - Экономика  - Шпаргалки  - Шпори з Макроекономіки
Шпори з Макроекономіки
<< Содержание < Предыдущая

Тести з макроекономіки

1.1. Чистий прибуток від інвестування - це:

А. Валовий прибуток мінус відсотки

Б. Валовий прибуток мінус податок на прибуток

В. Валовий прибуток мінус амортизація

Г. Всі відповіді помилкові

1.2. Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:

А. МО + поточні рахунки

Б. МО + розрахункові рахунки

В. МО + строкові депозити

Г. М2 - строкові депозити

1.3. Яка із наведених формул є правильною?

1.4. Якщо в умовах відкритої економіки S >I

А. СА <0 Б. СА>0 В. КА< 0 Г. КА > 0

1.5. Стійкий рівень капіталоозброєності забезпечується на умовах:

1.6. Якщо S > I, то має місце наступне:

А. І’< 0 Б. І’ > 0 В. І’= 0 Г. Фактичний Y > рівноважногоY

1.7. В умовах змішаної економіки закритого типу функція споживання приймає такий вигляд:

1.8. Із кривої Філіпса у короткостроковому періоді випливає висновок:

А. Безробіття та інфляція змінюються в однакових напрямах

Б. Безробіття та інфляція змінюються в протилежних напрямах

В. Зростання інфляції є ціною за зниження безробіття

1.9. Крива IS відображає:

А. Обернену залежність між Y та r

Б. Пряму залежнысть між Y та r

В. Умови рівноваги на грошовому ринку

Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.10. Якщо інфляція збільшиться від 10 до 15%, а номінальна відсоткова ставка зросте від 20 до 22%, то попит інвестицій:

А. Збільшиться Б. Не зміниться В. Зменшиться

1.11. Прихильники теорії економіки пропозиції пропонують:

А. Впливати податками на попит

Б. Знизити податки на прибуток

В. Впливати податками на пропозицію

Г. Підвищити податки на прибуток

1.12. В процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку функцію:

А. Постачають ресурси Б. Отримують податки

В. Купують ресурси Г. Отримують субсидії

1.13. Мультиплікатор збалансованого бюджету визначається за формулою:

1.14. З метою забезпечення цільового приросту доходу найменш збитковим варіантом для державного бюджету є:

А. Зменшення Т Б. Збільшення G В. Збільшення Т Г. Зменшення G

1.15. Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вліво внаслідок:

А. Підвищення податку на прибуток

Б. Зниження відсоткової ставки

В. Зниження податку на прибуток

Г. Зростання відсоткової ставки.

1.16. В умовах рецесійного розриву:

А. Yp <Y Б. Виникає дефіцит сукупних видатків

В. Yp >Y Г. Виникає надлишок сукупних видатків

1.17. Монетариській теорії відповідає наступне положення:

А. Швидкість обертання грошей є нестабільною

Б. Фіскальна політика є ефективною

В. Швидкість обертання грошей є стабільною

1.18. Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок:

А. Підвищення податків

Б. Державного запозичення

В. Зменшення державних закупівель

Г. Зменшення трансфертів.

1.19. Крива LМ відображає:

А. Обернену залежність між Y i r

Б. Пряму залежність між Y i r

В. Умови рівноваги на грошовому ринку

Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.20. Чисті податки визначаються за формулою:

А. T = TR - TA Б. T = TR + TA В. T = Y. t’ - TR Тестовий модуль №2

2.1. Рахунок поточних операцій включає такі величини:

А. Чисті поточні трансферти

Б. Чисті доходи

В. Чистий імпорт капіталу

Г. Чисті капітальні трансферти

2.2. Якщо на грошовому ринку попит збільшився при сталій пропозиції, то це викличе наступне::

А. Зросте відсоткова ставка

Б. Зростуть ціни на облігації

В. Знизиться відсоткова ставка

Г. Знизяться ціни на облігації

2.3. Згідно з кейнсіанською теорією причиною циклічного безробіття є:

А. Надмірна зарплата

Б. Негнучкість ринку праці

В. Надмірна пропозиція

Г. Недостатність сукупного попиту

2.4. Якщо виробництво впало внаслідок скорочення сукупного попиту, то:

А. Структурне безробіття більше фактичного

Б. Фактичне безробіття більше природнього

В. Циклічне безробіття дорівнює нулю

Г. Циклічне безробіття більше нуля

2.5. Рівноважний ВВП визначається наступним методом:

А. Виробничим Б. Методом видатків

В. Методом "видатки-випуск" Г. Розподільчим методом

2.6. В умовах повної зайнятості збільшення сукупного попиту в короткостроковому періоді супроводжується:

А. Збільшенням реального Y

Б. Зростанням цін

В. Зменшенням безробіття

Г. Збільшенням номінального Y

2.7. Нерівність в доходах домогосподарств обумовлюється наступною причиною:

А. Економічною нестабільністю

Б. Порушенням економічної рівноваги

В. Здібностями до праці

Г. Спадщиною від попередніх поколінь.

2.8. До грошового агрегату М1 входять:

А. Поточні рахунки

Б. Строкові депозити

В. Розрахункові рахунки

2.9. В основі моделі Солоу лежить наступна передумова:

А. Амортизація = нулю

Б. Норми заощаджень є стабільною

В. Інвестиції< заощаджень

Г. Інвестиції = заощадженням

2.10. Щоб збільшити грошову пропозицію, Нацбанк повинен:

А. Продати державні облігації

Б. Підвищити резервну норму

В. Зменшити резервну норму

Г. Купити державні облігації

2.11. Із перелічених величин до складу ВВП входить:

А. Змішаний дохід Б. Чисті неприбуткові податки

В. Чисті податки Г. Трансферти

2.12. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:

А. Збільшуються сукупні видатки Б. Зростає сукупний попит

В. Збільшуються середні витрати Г. Зростає зарплата

2.13. Якщо короткострокова рівновага порушилася внаслідок паління сукупного попиту, то її відновлення здійснюється за рахунок:

А. Зниження лише цін Б. Зниження лише цін і зарплати

В. Зниження лише зарплати Г. Всі відповіді помилкові

2.14. Цільовою функцією моделі Солоу є:

А. Зростання обсягів виробництва

Б. Зростання ефективності праці

В. Зростання капіталоозброєності праці

Г. Зростання продуктивності праці

2.15. Нацбанк може впливати на грошову пропозицію за допомогою:

А. Зміни коефіцієнта готівки

Б. Зміни норми обов’язкових резервів

В. Зміни норми додаткових резервів

Г. Зміни облікової ставки.

2.16. Рівновага в економіці досягається за умов, коли:

А. І +І’ = S Б. І = S В. І’= S Г. І’= 0

2.17. Крива споживання зміщується вправо внаслідок:

А. Зростання післяподаткового доходу

Б. Зниження цін

В. Зростання відсоткової ставки

Г. Зростання цін

2.18. Автоматична фіскальна політика забезпечує наступне:

А. Збільшення бюджетного дефіциту

Б. Повну економічну стабілізацію

В. Зменшення бюджетного дефіциту

Г. Часткову економічну стабілізацію

2.19. В умовах змішаної економіки закритого типу національні заощадження визначаються за формулою:

А. S = Y – C – G Б. S = Y – C В. S = Y – T - C

2 .20. Концепція функціональних фінансів віддає перевагу:

А. Зменшенню бюджетного дефіциту

Б. Збалансуванню бюджету

В. Економічній стабілізації

Г. Зменшенню державного боргу

Тестовий модуль №3

3.1. Предметом макроекономіки є:

А. Економічні закони Б. Продуктивні сили

В. Механізм функціонування економіки Г. Економічні ресурси

3.2. До нецінових чинників сукупного попиту відноситься наступний:

А. Зміни в економічній політиці

Б. Ефект багатства

В. Ефект чистого експорту

Г. Ефект відсоткової ставки

3 .3. В СНР внутрішню економіку відображає такий рахунок:

А. Поточних операцій Б. Виробництво

В. Нефінансових операцій Г. Капітальних операцій

3.4. До цінових чинників сукупного попитувідноситься:

А. Зміни продуктивності ресурсів

Б. Ефект багатства

В. Зміни в економічній політиці

Г. Ефект відсоткової ставки

3.5. При звільнені людини з роботи за власним бажанням виникає таке безробіття:

А. Структурне Б. Фрикційне В. Циклічне

3.6. Економічні системи відрізняються між собою:

А. Рівнем продуктивності ресурсів Б. Рівнем життя населення

В. Формою власності на ресурси Г. Рівнем зарплати

3.7. Із наведених положень правильним є наступне:

А. ВВП – це валовий випуск мінус субсидії

Б. ЧВП – це ВВП мінус амортизація

В. ВНД – це сума зовнішніх первинних доходів

Г. ВВП – це сума внутрішніх первинних доходів

3.8. До нецінових чинників сукупної пропозиції відноситься:

А. Зміна цін на ресурси Б. Ефект чистого експорту

В. Ефект відсоткової ставки Г. Зміна товарних цін

3.9. Згідно з кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції при падінні сукупного попиту відбувається наступне:

А. Зниження лише зарплати Б. Зниження лише цін

В. Зниження прибутковості виробництва

Г. Зниження цін і зарплати

  1. Валовий національний дохід наявний – це:

А. ВНД + ЧПТз Б. ВНД – ЧПДз В. ВВП + ЧПДз

  1. Об’єктом макроекономіки є:

А. Продуктивні сили Б. Виробничі відносини

В. Приватна економіка Г. Економічна система

  1. Пиродне безробіття – це наступне безробіття:

А. Циклічне + структурне Б. Фактичне – циклічне

В. Фрикційне + структурне Г. Циклічне + фрикційне

  1. Крива Лоренця відображає:

А. Абсолютну рівність у доходах

Б. Фактичний розподіл доходів

В. Зростання капіталоозброєності праці

Г. Зростання продуктивності праці.

3.14. Якщо виникає дефіцит рахунку поточних операцій, то він покривається за рахунок:

А. Чистого експорту товарів Б. Чистого імпорту капіталу

В. Чистого експорту капіталу Г. Чистих доходів

3.15. В умовах скорочення сукупного попиту виникає таке безробіття:

А. Циклічне Б. Структурне В. Природне Г. Фрикційне

3.16. Суб’єктами змішаної економіки є:

А. Домогосподарства, ринок, держава

Б. Домогосподарства, підприємства, міністерства

В. Домогосподарства, підприємства, держава

Г. Всі відповіді помилкові

3.17. До цінових чинників сукупного попиту відноситься:

А. Ефект відсоткової ставки Б. Ефект витіснення

В. Ефект багатства Г. Зміни в економічній політиці

3.18. Гранична схильність до споживання визначаєьться за формулою:

А. с = С/S Б. c = ?C/?DI В. c = C/Y Г. c = ?C/?S

3.19. Згідно з класичною моделью сукупної пропозиції при падінні сукупного попиту відбувається наступне:

А. Зниження цін і зарплати Б. Зниження лише зарплати

В. Зниження лише цін Г. Зменшення прибутковості виробництва

3.20. в економічному кругообігу держава виконує таку функцію:

А. Отримує трансферти Б. Закуповує ресурси та продукти

В. Постачає ресурси Г. Отримує податки 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС