Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Передмова

Характерною рисою сучасного періоду розвитку суспільства є зміна домінуючої державної форми власності, перехід до демократії та економічних ринкових відносин.

Характерною рисою сучасного періоду навчання є входження нашої країни до єдиного європейського освітянського простору, що передбачає впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу та підсумковий контроль знань шляхом тестування змістових модулів.

При вивченні дисципліни «Основи охорони праці» пріоритетним має бути відповідальне ставлення майбутніх фахівців до збереження здоров‘я і життя працюючих як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей.

Вирішення питань безпеки зумовлює формування в учбовому процесі цілісної системи знань з проблем охорони праці, необхідних для обґрунтованого прийняття адекватних рішень щодо захисту працюючих на рівні колективу, підприємства, галузі, регіону та суспільства в цілому.

Досягнення абсолютної безпеки в умовах сучасного розвитку техносфери є нереальним завданням. Концепція абсолютної безпеки є хоч і гуманною, але такою, що не відповідає законам надійності і техносфери, бо обумовлена величезною кількістю чинників, що постійно змінюються в часі й просторі, а також можливостями існуючих технічних систем захисту.

Провідним мотивом при вивченні дисципліни має бути пошук шляхів вдосконалення індивідуального та колективного захисту працюючих від будь-якого виробничого шкідливого або небезпечного впливу.

Вивчення дисципліни має на меті надати майбутнім фахівцям такий обсяг знань, умінь та навичок, щоб в умовах виробничої діяльності вони могли приймати адекватні інженерні рішення за допомогою яких організація праці, технологічне обладнання та машини, що експлуатуються або будуть вводитися в експлуатацію не могли бути джерелом надзвичайних подій, аварій з негативними травмуючи ми наслідками.

Нормативна дисципліна передбачає високий рівень знань, умінь та навичок з питань охорони праці, що базуються на досягненнях узагальнених теоретичних і практичних основ про негативний вплив виробничої техносфери на стан здоров‘я людини та систему заходів щодо запобігання професійного травматизму та професійних захворювань.

Вирішення питань охорони праці в деяких виробничих умовах нині перестає відповідати нагальним потребам техносфери. У сфері виробництва проблеми охорони праці мають бути органічно пов`язані з технологічними процесами і вирішуватися при їх проектуванні, конструюванні та експлуатації. Лише у тих сферах виробничої діяльності де розробка технологічних процесів науково виважена та обґрунтована як в процесі конструювання, проектування та експлуатації ризик небезпеки буде мінімальним.

Опанування студентами дисципліни полягає в тому, щоб майбутніх керівників підприємства навчити науково обґрунтовувати відповідні заходи захисту та наполегливо втілювати їх у практичну діяльність керованого об`єкту з метою позитивного впливу покращених умов праці на організм людини її довголіття, працездатність та високу продуктивність праці. Таке ставлення до питань безпеки невід’ємно пов’язане з соціальними проблемами , які суттєво впливають на економічні результати виробничої діяльності , раціональне використання основних виробничих фондів , зниження рівня травматизму та професійних захворювань.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають :

  • Розпізнавати природу негативного впливу різноманітних шкідливих та небезпечних чинників виробничого техногенного середовища на організм людини, знати їх фізичну , хімічну і біологічну сутність та негативну дію;
  • Своєчасно виявляти потенційні джерела небезпечних та шкідливих чинників, що можуть в умовах виробничої діяльності спричиняти небажані наслідки;
  • Аналізувати та розслідувати причини виробничого травматизму і професійних захворювань, визначати шляхи запобігання цим явищам та розробляти інженерні заходи захисту;
  • Виявляти і аналізувати можливі причини загорянь пожеж та розробляти такі інженерні рішення у боротьбі з цим явищем за яких збитки були б мінімальними, а людські жертви неможливими.

Нормативна дисципліна ставить високі вимоги до підготовки фахівців, до набутих ними знань, умінь та навичок, щоб вони могли добре орієнтуватися у складному сучасному техногенному середовищі, знати механізми і природу виробничих небезпек і професійних загроз, вміло використовувати існуючі способи та методи захисту від них, а також розробляти більш нові та досконаліші.

Інтерактивний комплекс навчальної дисципліни розрахований на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, та відповідає вимогам КМСОНП і узгоджений з стандартом освіти МОН та орієнтовною структурою, рекомендованою європейською кредитно - трансферною системою (ЕСТS).

Відповідно до навчального плану теоретичний і практичний матеріал дисципліни має термін часу , що оцінуються у 1.5 кредити.

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни передбачає допомогу студентам у засвоєнні теоретичних знань, практичних навичок і умінь з питань безпеки у виробничій сфері.

Опис навчальної дисципліни

333333

При вивченні нормативної дисципліни стратегічним принципом має стати принцип комплексного вирішення питань безпеки, які нерозривно пов‘язані з вирішенням соціальних питань поліпшення умов праці.

Така мотивація до вивчення нормативної дисципліни зумовлює такі позитивні соціальні результати, як збереження здоров‘я і довголіття працюючих, підвищення рівня задоволення людини результатами свої діяльності та інших показників, більш високий рівень соціального розвитку держави.

Розподіл балів, присвоюваних студентам

444444

Т-тема лекційного заняття.

Умовні скорочення

ДАІ – державна автомобільна інспекція

ДНАОП – державний нормативний акт охорони праці

ВМС – верхня межа спалаху

ВКМВ – верхня концентраційна межа вибуху

ЕМВ – електромагнітні випромінювання

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту

ЛЕП – лінія електропередач

МОЗ – міністерство охорони здоров?я

МНС – міністерство надзвичайних ситуацій

МВС – міністерство внутрішніх справ

НМС – нижня межа спалаху

НКМВ – верхня концентраційна межа вибуху

ЦНС – центральна нервова система 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС