Главная  - Культурология  - Статьи  - Філологія. Методика. Педагогіка
Філологія. Методика. Педагогіка

Ф 54 Філологія. Методика. Педагогіка: Збірник наукових праць викладачів кафедр іноземних мов та української мови і літератури Київського національного економічного університету. — К.: КНЕУ, 2002. — 166 с.

ISBN 966–574–345–7

У збірнику вміщені праці викладачів кафедр іноземних мов та української мови і літератури. В них розглядаються питання як теоретичного, так і методичного характеру, пов’язані з викладанням лінгвістичних дисциплін, а також з питаннями педагогіки у вищій школі.

Для викладачів вищих навчальних закладів України.

ББК 81


ЗМІСТ


Розділ І. ФІЛОЛОГІЯ
Українська мова у вищій школі
Особливості синтаксичних засобів офіційно-ділового стилю в українській літературній мові
Запозичення у фінансово-кредитній термінології
Інтернаціональне та національне в су¬часній термінології
З історії формування української комерційної термінології
Дискурс і його дослідження
Специфіка комунікативної ситуації законодавчого дискурсу
Роль інтернаціоналізмів у формуванні української економічно-правової термінології
Використання епістемічних операторів тексту для висловлювання позиції автора тексту
Роль запозичень у становленні лексичної синоніміки української мови
Структурні особливості деяких означень у сучасній англійській мові
Лексикографічний опис французьких часток як засіб аналізу їх належності до реляційних стройових слів
Варіантні форми імператива в англійській мові
Емфаза в науковому стилі
Засоби непрямого вираження спонукання як мовні універсалії
Розділ ІІ. ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА
Організація та забезпечення процесу навчання на занятті з іноземної мови
Роздуми на тему адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчальної діяльності
До постановки проблеми змісту програм з іноземних мов в економічному вузі
Дискусія як метод активізації студентів на заняттях з іноземної мови
Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університету
Етапи і дидактичні характеристики структурних елементів ділової гри
Таксономія запитань як один з факторів удосконалення навчання студентів іноземної мови
Менеджмент та лідерство
Застосування аудіоматеріалу на заняттях з іноземної мови
Про актуальність патріотичного виховання студентів економічних спеціальностей
Філософський аспект соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов
Комунікативно-жанровий підхід до укладання мовленнєвого матеріалу навчального посібника
Формування професійного словника студентів на заняттях з української ділової мови
Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови
Вживання «кейсів» у процесі викладання ділової іноземної мови
Зміст та форми безперервної економічної освіти молоді
Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної
Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови
Навички презентації — важливий аспект професійного іншомовного спілкування
Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови
Розділ ІІІ. ЛІТЕРАТУРА
Древнекиевские эпические и житийные традиции в «Белой гвардии» М. А. Булгакова
Ідіостильові трансформації народнопоетичних символів у прозових творах Михайла Стельмаха
Роль метафори у творенні образу України в поезії Є. Маланюка


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС