Главная  - Культурология  - Книги  - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Українська та зарубіжна культура — навчальний курс, який вивчається в усіх вищих навчальних закладах України.

У Київському національному економічному університеті він читається на першому курсі. Студенти називають його просто «культура» або «культурологія». Цей предмет новий, він уведений у вищій школі трохи більше десяти років тому. Це було своєрідною відповіддю на необхідність гуманітаризації суспільства, на його зацікавленість проблемами розвитку, формування культури і людини. Така зацікавленість особливо зростає в людства в переломні моменти історії, в епоху криз і катастроф, як стверджував видатний філософ і культуролог, наш земляк Микола Бердяєв.

Починаючи з економічних учень ХVІІІ ст. основна увага в гуманітарних науках приділялась тлумаченню основ економіки.

Сьогодні ж усім зрозуміло, від глибокого культурологічного пізнання, від стійких моральних прагнень людини і суспільства, рівня оволодіння культурою залежить економічне мистецтво і його результат, добробут і загальне благо.

У світі є багато прикладів, коли народи економічно і ресурсно бідні, але багаті культурою та вмінням нею користуватись, швидко досягають процвітання.

Курс охоплює теоретичні основи культури і культурології, історію світової і української культури, стилі і напрями художньої культури.

Його мета — допомогти студентові зрозуміти роль культури, як цілісного і провідного чинника в житті людини і суспільства, в історії, ознайомити зі структурою, типами, формами і видами культури, її духовними і матеріальними надбаннями, допомогти набути навичок орієнтування й оцінювання класичних і сучасних стилів та напрямів мистецтва і творчості, підготувати майбутніх бакалаврів і магістрів до творчої діяльності, самореалізації у творчості в обраній ділянці професійної діяльності: економічній, управлінській, юридичній практиці чи теорії.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Українська та зарубіжна культура» складається з передбачених навчальною програмою тем, ураховує специфіку самостійної підготовки бакалаврів економічного профілю.

Він знайомить студентів з основами культури, вузловими проблемами історії світової і української культури. Спочатку дається програмний виклад усіх тем, плани семінарських занять, рекомендована література та першоджерела, теми рефератів, запитання для контролю та самоконтролю, завдання для самостійної роботи над поняттями та категоріями культури.

Дисципліна вводить в науковий лексикон студентів багато нових понять і слів.

Самостійному вивченню предмета допоможуть підготовлені згідно з наказом ректора, рішенням Ученої ради і рекомендаціями науково-методичної ради орієнтовні зразки тестів, які за змістом охоплюють усі розділи (модулі) робочої програми дисципліни «Українська та зарубіжна культура».

Подаються також вузлові проблеми тем курсу «Українська та зарубіжна культура».

Крім того, у «Додатках» наводиться стисла хронологія української культури, яка вносить системність у її вивчення; допоміжні нотатки для підготовки з окремих тем; глосарій з античної культури, просвітництва; основні художні стилі і напрями; художньо-стильові та архітектурні терміни; перелік відомих діячів культури української музики. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС