Главная - Культурология - Книги - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПЛАНИ СEМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА МEТОДИЧНІ ПОРАДИ

Теоретичні засади культури

1. Методологічні основи курсу. Предмет культурології. Поняття, сутність культури, її структура, функції.

2. Концептуальні підходи до розуміння культуротворчих процесів та історичний розвиток уявлень про культуру. Типологія культури.

3. Закономірності розвитку культури. Співвідношення та розмежування понять «культура» і «цивілізація». Взаємозв’язок культури й економіки.

4. Природа і культура.

Складові частини і логіка побудови курсу: теорія культури, історія світової і української культури (давня культура, культура цивілізацій Стародавнього Сходу — Єгипту, Месопотамії, Стародавньої Індії, Стародавнього Китаю), антична культура, культура середньовічної Європи, культура Нового часу: історія української культури, економічна культура. Світоглядне значення теорії та історії культури. Актуальність проблем культури в сучасному житті. Методи вивчення культури. Предмет культурології, завдання культурології. Полісемантичність культури. Поняття культури. Наукове і побутове значення культури. Визначення культури, її різноманіття. Сутність культури. Структура культури. Поділ культури за носієм (світова, національна, міська, сільська, окремої особи і т. д.), за різновидом діяльності (матеріальна, духовна, фізична). Види матеріальної культури. Види духовної культури. Культура особи. Культура соціальної спільності, народна культура. Економічна, політична, естетична, правова, художня культури. Концепції і теорії культури, уявлення про культуру в різні епохи. Типи культури: християнський, конфуціансько-даосистський, індо-буддійський, ісламський. Типологія Ф. Ніцше, О. Шпенглера.

Закони розвитку культури: поняття закону культури, закон єдності та різноманітності культури, закон спадкоємності і розвитку культур, закон перервності і безперервності розвитку культури, закон взаємодії і співробітництва, закон функціональної єдності та взаємозалежності існування природи, людини, культури у Всесвіті.

Багатозначність поняття «цивілізація». Спільне і відмінне понять «цивілізація» і «культура».

Економіка як система цінностей культуротворчої діяльності людини. Професійна діяльність. Підприємництво як сфера самореалізації особистості.

Взаємозалежність природи, культури і людини. Природа як вихідний пункт людського розвитку. Людина як продукт природи і культури. Принципи екологічної етики.

Запитання та завдання для контролю та самоконтролю

 1. Як ви розумієте поняття «культура» та «культурологія»? Дайте визначення.
 2. Які основні культурологічні концепції ви знаєте?
 3. Яку роль відіграє духовна культура в суспільному житті?
 4. У чому полягає суть співвідношення понять «цивілізація» і «культура»?
 5. Назвіть основні закономірності розвитку культури.
 6. Розкрийте зміст таких термінів і понять, як культура, культурологія, цивілізація, закони розвитку культури, структура культури, культуротворчий процес, функція культури.

Теми рефератів

 1. Методологічні принципи побудови культури та культурології.
 2. Культура, суспільство, особистість.
 3. Регулятивні функції культури в пізнавальному і діяльнісному освоєнні світу.
 4. Діалектика прогресу культури та цивілізації.
 5. Суперечності розвитку культури та цивілізації.
 6. Культура як творчість людини.
 7. «Прогрес» та «регрес» у культурі особи та історії людства.
 8. Культурне мислення, культура і мораль.
 9. Моральні цінності людини.

Література

 • Диалектика деятельности и культуры. — К., 1983.
 • Злобин Н. С. Культура и общественный прогресс. — М., 1980.
 • Картман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки 1870—1917. — М., 1987. — С. 12—30.
 • Культура и развитие человека. — К., 1989.
 • Культорология. ХХ век. Энциклопедия. — СПб., 1998. — Т. 1.—2.
 • Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. — М., 1983.
 • Межуев В. М. Культура и история. — М., 1977.
 • Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій: Навч. посібник / За ред. А. К. Бичко та ін. — К., 1993.
 • Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991.
 • Чавчавадзе Н. Культура и ценности. — Тбилиси, 1984.
 • Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. — М., 1993.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС