Главная - Культурология - Книги - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Культура середньовіччя

1. Початки формування середньовічної культури.

2. Особливості середньовічного світогляду. Християнство та його вплив на середньовічну культуру.

3. Місце церкви в культурі середньовіччя.

4. Теологічні та філософські пошуки середньовічної доби.

5. Становлення та розвиток освіти.

6. Джерела художньо-образного світосприйняття епохи: література, основні архітектурні стилі, живопис.

Історичні передумови формування середньовічної культури. Сутнісна характеристика поняття «середні віки». Суперечливість в оцінках культури середньовіччя. Радикальні зміни у сфері соціального, економічного та духовного життя — підстава для умовного поділу середньовіччя на раннє (V—XI), високе, або зріле (XI—XIII), «присмерк» (XIV—XVI).

М. Бахтін про протиборство двох культур: церковної, ученої, офіційної та народної, сміхової, карнавальної.

Характерні риси культури раннього середньовіччя: аграризація населення; професійне та соціальне розмежування; юридичний партикуляризм.

Роль християнства в середньовічній культурі. Виокремлення християнською культурою своєї неповторності, самоусвідомлення епохи через протиставлення та порівняння її основних позицій з культурною спадщиною античності.

Орієнтованість середньовічної свідомості на відтворення кліше, які щоразу повторюються, а богословської літератури на традицію та авторитет Писання.

Основа самосвідомості середньовічної людини — у почутті нерозривного зв’язку з її общиною, станом і соціальною функцією.

Визначення середньовічного світогляду як переважно теологічного.

Місце церкви в культурі середньовіччя. Значущість католицької церкви, що зумовлена винятковою роллю релігії в середні віки.

Священна інквізиція як ефективне знаряддя римо-католицької церкви.

Творчість Блаженного Аврелія Августина як приклад поєднання культурного багатства античного світу з принципово новим християнським світовідчуттям. Теорія особистості у вченні Августина. «Сповідь». «Про Град Божий».

Северин Боецій — посередник між Стародавнім світом та середньовіччям. Закладання основ нового типу філософського мислення. Систематизація Боецієм античних знань у підручниках і енциклопедіях з арифметики, музики, геометрії та астрономії. Внесок Боеція у створення латинського варіанта філософської мови.

Середньовічні просвітителі Флавій Кассіодор («Варії») та Ісидор Севільський. «Етимології» — перша всеохопна енциклопедія середньовіччя. Структурні елементи монастиря як культурного центру: школа — скрипторій — бібліотека.

Започаткування негативного ставлення до всього язичницького папою Григорієм I (кін. VI — поч. VII ст.). Агіографія.

Розвиток схоластики. Дискусія про природу універсалій — загальних понять — центральна проблема схоластики. Реалізм. Номіналізм. Концептуалізм. Творчість П’єра Абеляра.

Синтез арістотелізму та католицької теології у творчості Фоми Аквінського. Томізм.

Система освіти. Шкільна освіта. Середньовічний університет: структура, характеристика.

Виникнення міст та початок хрестових походів — два важливі чинники, що сформували специфічні риси культури зрілого феодалізму. Середньовічне місто як культурно-політичний центр. Середньовічна міська республіка. Хрестові походи.

Література. Поезія вагантів. Нові віршовані форми: балада, серенада, сонет. Становлення куртуазного роману. Культ лицарства. Роман «Трістан та Ізольда». Давньоскандинавська словесність як визначне явище духовного життя XIII ст. «Пісня про Нібелунгів», «Пісня про Роланда».

Архітектура як втілення стильових особливостей середньовічного мистецтва. Характеристика основних стилів: романського та готичного. Образотворче мистецтво та скульптура. Музична культура та театр. Символізм середньовічного мистецтва.

Запитання та завдання для контролю та самоконтролю

 1. У чому ви вбачаєте особливості культури середньовіччя?
 2. Чи була культура середньовіччя спадкоємицею античності?
 3. Як ви охарактеризуєте середньовічний світогляд?
 4. Про протистояння яких культур писав М. Бахтін?
 5. Які два головні стилі були притаманні культурі середньовічної Європи?
 6. Чим пояснюється відсутність одностайності в періодизації середньовічної культури?
 7. Яку роль відіграло християнство в становленні середньовічної культури?
 8. Чим пояснюється значний інтерес до середньовічної культури у ХХ ст.?
 9. У чому виявляється зв’язок раннього християнства з античною культурою?
 10. Що принципово нове, невідоме іншим культурам, привнесло християнство у світову культуру?
 11. Якого рівня освіти досягло середньовіччя?
 12. У чому полягає драматизм історичної долі середньовічного образотворчого мистецтва?
 13. Поясніть, що означають поняття та терміни: язичництво, теологія, агіографія, схоластика, універсалії, номіналізм, готика, символізм, томізм, куртуазний, сага, лицарство, бюргерство, серенада, сонет, скрипторій, віварій, вітраж, хрестові походи.

Теми рефератів

 • «Сповідь» Августина Блаженного.
 • Вплив християнства на духовне життя середньовічної Європи.
 • Етичний ідеал середньовіччя.
 • Агіографія як жанр церковної літератури.
 • Причини й основні здобутки хрестових походів.
 • Образ людини в християнській культурі.
 • Особливості становлення та розвитку літератури в культурі середньовіччя.
 • Готика як один з основних стилів архітектури середньовічної Європи.
 • Середньовічний університет: виникнення, структура, особливості навчання.
 • Специфічні особливості романського стилю, його прояв у різних видах мистецтва.

Література

 1. Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к Средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. — М., 1976.
 2. Арсеньев В. «Что общего у нас со средними веками?» // Человек. — 1996. — № 2.
 3. Всеобщая история искусства: В 6 т. — М., 1960. — Т. 2. — Кн. 1.
 4. Історія світової культури / За ред. Л. Т. Левчук. — К., 1994. — Розд. 8.
 5. Культура Средних веков и Нового времени. — М., 1967.
 6. Майоров Г. Г. Этика в Средние века. — М., 1986.
 7. Неживий О. Краса атичності на нашій землі // Пам’ятки України: історія та культура. — 2001. — № 3. — С. 44, 45.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС