Главная  - Культурология  - Книги  - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Культура епохи Відродження

1. Соціально-економічні умови становлення культури Відродження. Криза середньовічного світосприйняття та відродження античних гуманістичних традицій у культурі. Загальна характеристика епохи.

2. Гуманізм як основний напрям світоглядності епохи.

3. Соціальні теорії епохи Відродження та розвиток природознавства.

4. Титанізм, його особливості та зворотний бік.

5. Особливості мистецтва доби Відродження. Художній ідеал людини в живописі.

Соціально-економічні передумови становлення культури Відродження. Характеристика терміна «відродження». Європейське Відродження як заключний акорд низки відроджень, що відбувалися в країнах східних регіонів (мусульманське, китайське). Проторенесанс (ост. третина XIII — поч. XIV ст.), коли з’являються перші ознаки якісних змін культурного процесу, і власне Відродження, де розрізняють раннє, або кватроченто (поч. XIV — 90-ті роки XV ст.); високе, або чінквеченто (90-ті роки XV ст. — поч. XVI ст.) та пізнє Відродження (40-ві роки XVI ст. — поч. XVII ст.).

Процес відродження античних наук та мистецтв — головний чинник, який зумовив ефект феномену Відродження. Середньовічне походження Відродження (Л. Баткін).

Відродження як синонім духовного піднесення. Схожість генетичного коріння ренесансу та античності.

Два джерела ренесансної культури — античний класичний спадок та спадок «темних віків» середньовіччя.

Епохальні географічні відкриття (Америки Х. Колумбом у 1492 р., шляху з Європи до Індії Васко да Гамою в 1497—1499 рр., океану між Америкою та Азією, а також підтвердження гіпотези про кулясту форму Землі під час першої кругосвітньої подорожі Магелланом) та їх наслідки.

Розвиток буржуазних відносин. Перші мануфактури.

Основні винаходи епохи Відродження, їх політичне та світове значення.

Гуманізм як ідеологія Відродження. Секуляризація культури. Поворот від теоцентричного до антропоцентричного розуміння світу.

Виклад засад нового гуманістичного вчення про людину у філософських трактатах Данте. «Божественна комедія».

Трактування поняття «гуманізм». Специфічні риси гуманізму. «Перший гуманіст» Франческо Петрарка.

Розуміння humanitas як культури у творчості К. Салютаті та Леонардо Бруні. Протиставлення людськості-людяності не божественному, а дикому та неосвіченому — нове явище в самосвідомості епохи. Поняття християнського гуманізму. Марсіліо Фічіно та Піко делла Мірандола.

«Похвала глупоті» Еразма Роттердамського.

Характерні періоди в еволюції філософських поглядів — гуманістичний (середина XIV — середина XV ст.); — неоплатонічний (середина XV — перша третина XVI ст.); натурфілософський (друга пол. XVI — поч. XVII ст.).

Орієнтованість на омолодження та регенерацію часу — характерна риса культури Відродження. Образне сприйняття епохи середньовіччя як осені.

Реалізм Сервантеса, Рабле, Шекспіра.

Уявлення про матерію як активну динамічну безкінечну субстанцію в працях Бернардіно Телезіо, Джордано Бруно, Томмазо Кампанелли.

Геліоцентрична система світу Міколая Коперника, його робота «Про обертання небесних сфер». Учення про безкінечні величини Джордано Бруно.

Розвиток національних монархій. Обґрунтування абсолютизму — нагальна потреба XVI ст.

Макіавеллі — виразник теорії «героя та натовпу» — абсолютно активного героя та пасивного, порочного натовпу. «Государ» Макіавеллі.

Особливості та зворотний бік титанізму. Поняття титанізму. Титанічна особистість. Естетичний аспект титанічної особи. Титанізм Відродження — творчий титанізм.

Титанізм як універсалізм. Універсалізм особистості у творах В. Шекспіра.

Вияв зворотного боку титанізму в аморальних учинках — убивствах, зраді, розпусті, космополітизмі, безпринципності військових найманців тощо. Мотиви, що зумовлюють прояв зворотного боку титанізму.

Трагічна загибель титанізму. Феномен незавершеності (насамперед творчості).

Вияв у творчому титанізмі прагнення особи Ренесансу до цілісності та нероздвоєності.

Розквіт інквізиції — дисонанс на фоні розквіту мистецтва та наук. Індекс заборонених книг.

Особливості мистецтва доби Відродження. Художній ідеал людини в живописі. Творчість як основна категорія для інтерпретації ролі мистецтва в епоху Ренесансу.

Вираження в мистецтві Відродження філософського постулату Піко делла Мірандоли про творчі можливості людини: «Людина може стати такою, якою вона захоче».

Поліфонізм як символ Ренесансу.

Розроблення теорії та практики перспективи, художнє освоєння анатомії людського тіла в його віковій, статевій і динамічній визначеності. Виникнення понять пропорції, композиції та світла.

Нова концепція ролі особистості художника у творчому процесі. Поняття ренесансного реалізму.

Феномен творця в культурі Відродження. «Творець ніщо — святе його творіння» (Р. Роллан).

Титани високого Ренесансу — Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Тіціан.

Створення та розвиток музеїв. Ставлення Ренесансу до традиції та новації.

Культура Ренесансу, її місце й значення для формування ментальності людини Нового часу та подальшого розвитку європейської культури.

Запитання для контролю та самоконтролю

1. Що означає термін «Відродження»? Дайте характеристику основних етапів Відродження.

2. У чому виявляється зв’язок між античністю та культурою Відродження?

3. У чому полягають особливості та відмінності середньовічного та ренесансного світосприйняття?

4. У чому полягає значення епохи Відродження для розвитку сучасного західноєвропейського суспільства?

5. З іменами яких художників пов’язаний розквіт мистецтва в Італії? Що було характерним для їхньої творчості?

6. Що ви можете сказати про таке явище, як титанізм?

7. Які характерні риси ренесансного світосприйняття? Яке місце в ньому належить людині та суспільству?

8. Що означають такі поняття та терміни: секуляризація, гуманізм, титанізм, інквізиція, автодафе, абсолютизм, мануфактура, ренесанс, індекс, «Молот відьом», антропоцентризм, універсальність, пантеїзм?

9. Яке значення мали винаходи епохи Відродження для подальшого розвитку людства?

Теми рефератів

1. Гуманізм як ідеологія Відродження.

2. Роль античної спадщини в культурі Відродження.

3. Цілісний образ людини в мистецтві Ренесансу.

4. Праця Н. Макіавеллі «Государ».

5. Винаходи епохи Відродження, їх політичне та світове значення.

6. Феномен інквізиції в ренесансній культурі.

7. Титанізм та його світоглядне значення.

Література

  1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1990.
  2. Історія світової та української культури / За ред. В. Греченко. — К., 2000.
  3. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. — М., 1992.
  4. Лосєв І. В. Історія і теорія світової культури. — К., 1995.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС