Главная - Финансы - Книги - Фінанси (загальна теорія) - Опарін В.М.
Фінанси (загальна теорія) - Опарін В.М.
<< Содержание < Предыдущая

ЛІТЕРАТУРА

 

Законодавчі акти

 1. Конституція України. — К.: Преса України, 1997. — Ст. 85, 95, 96, 97, 98, 116, 119.
 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємства в Україні»» від 04.02.98 р. № 72/98 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 24.
 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємництво»» від 23.12.97 р. № 762/97 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 17.
 4. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про господарські товариства»» від 22.12.97 р. № 769/97 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 18.
 5. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про бюджетну систему Української РСР»» від 29.06.95 р. № 253/95 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 26.
 6. Бюджетний кодекс України від 21.06.01 р. № 2542-14.
 7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97 — ВР. Розділ ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.
 8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування»» від 18.02.97 р. № 77/97 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16.
 9. Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18.
 10. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.98 р. № 16/98 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 23.
 11. Закон України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»» від 03.12.97 р. № 680/97 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 11, 12.
 12. Закон України «Про загальнодержавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46—47.
 13. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 14.
 14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 22.
 15. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 29.
 16. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про національний банк України» від 13.07.2000 р. № 1919-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 42.
 17. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 р. № 872-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Закони України.— К., 1996. — Т. 1.
 18. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 р. № 1201-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38.
 19. Закон України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» від 11.07.96 р. № 315/96 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43.
 20. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні»» від 05.02.98 р. № 83/98 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29.
 21. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13.
 22. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23.
 23. Указ Президента України «Про Державне Казначейство України» // Діло. — 1995. — № 43.

Підручники і навчальні посібники

 • Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Львів: Каменяр, 2000.
 • Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансовї науки / Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В. М. Федосова. — К.: Либідь, 2000.
 • Бровкова Е. Г., Продивус И. П. Финансово-кредитная система государства. — К., 1997.
 • Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: Ніос, 2000.
 • Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.
 • Государственные финансы: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Фе­досова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Либідь, 1991.
 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.
 • Дьяконова І. І. Податки та податкова політика України. — К.: Наук. думка, 1997.
 • Єпіфанова А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник — К.: Наук. думка, 1997.
 • Завгородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник: 3-тє вид., випр. та доп. — К.: Т-во «Знання», 2000.
 • Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. — К.: Т-во «Знанн я», КОО, 1999.
 • Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Общая теория финансов: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
 • Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави. — К.: НІОС, 1998.
 • Податкова система України: Підручник / Федосов В. М., Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін.; За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.
 • Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Сабанти Б. М. Теория финансов: Учеб. пособие. — М.: Мене- джер, 1998.
 • Сало І. В. Фінансово-кредитна система України та перспективи її розвитку. — К.: Наук. думка, 1995.
 • Сумароков В. М. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. — М.: Финансы и статистика, 1996.
 • Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 1998.
 • Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. А. Держава, податки, бізнес. — К.: Либідь, 1992.
 • Теория финансов: Учеб. пособие / Под ред. Н. Е Заяц, М. К. Фи­сенко. — Минск: Вышейш. шк., 1997.
 • Финансы: Учеб. пособие / Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.
 • Финансы: Учебник / Под ред. В. М. Родионовой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 • Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
 • Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник / Под ред. В. К. Сенчагова, А. И. Архипова. — М.: Проспект, 1999.
 • Фінанси зарубіжних корпорацій / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова. — К.: Либідь, 1993.
 • Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К.: Скарби, 1998.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС