Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.3. Плани семінарських занять

Тема 1. Сутність фінансів та їх роль у ринковій економіці

План

1. Предмет науки про фінанси.

2. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії.

3. Суспільне призначення фінансів і їх об’єктивна необхідність в умовах товарного виробництва.

4. Специфічні ознаки фінансів і їх взаємозв’язок з іншими вартісними економічними категоріями.

5. Функції фінансів.

6. Вплив фінансів на суспільне виробництво та їх роль у ринковій економіці.

Тема 2. Фінансова система

План

1. Сутність фінансової системи та її внутрішня структура.

2. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи.

3. Правове регулювання фінансових відносин.

4. Управління фінансовою системою. Суб’єкти управління фінансами в Україні, їх функції.

5. Роль фінансової системи у забезпеченні умов економічного зростання держави.

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

План

1. Фінансова політика як важлива складова економічної і соціальної політики держави.

2. Завдання і принципи фінансової політики.

3. Типи фінансової політики, їх характеристика.

4. Сутність і роль фінансового механізму, його структура.

5. Фінансове планування: сутність, принципи, методи, завдання.

6. Зведені та індивідуальні фінансові плани.

7. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види, форми і методи фінансового контролю.

Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів

План

1. Сутність фінансів господарських суб’єктів і характеристика грошових потоків, що визначають їх зміст.

2. Принципи організації фінансової діяльності підприємств:

а) комерційний розрахунок;

б) неприбуткова діяльність;

в) кошторисне фінансування.

3. Фінансові ресурси підприємства.

4. Класифікація доходів і видатків підприємства.

5. Особливості організації і функціонування фінансів господарських суб’єктів різних форм власності та видів діяльності.

6. Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів го сподарських суб’єктів.

Тема 5. Державні фінанси

План

1. Сутність і призначення державних фінансів.

2. Склад і структура державних фінансів, характеристика їх грошових потоків.

3. Державні фінанси як інструмент регулювання економіки.

4. Державні доходи і джерела їх формування.

5. Державні витрати, їх класифікація.

6. Проблеми державних фінансів у період ринкової трансформації економіки і забезпечення фінансової стабілізації.

Тема 6. Податки і податкова система

План

1. Економічний зміст податків та їх призначення.

2. Розвиток податкових теорій у фінансовій науці.

3. Функції податків.

4. Класифікація податків, її ознаки.

5. Елементи системи оподаткування.

6. Податкова система: поняття, основи побудови.

7. Порівняльний аналіз податкової системи України та зарубіжних країн.

8. Податкова політика.

Тема 7. Бюджет і бюджетна система

План

1. Бюджет як економічна і правова категорія, його функції і призначення.

2. Бюджетний механізм регулювання економічних і соціальних процесів у державі.

3. Бюджетна система: поняття і принципи побудови.

4. Бюджетна система України.

5. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

6. Міжбюджетні відносини. Види міжбюджетних трансфертів.

7. Бюджетний процес і його складові етапи.

8. Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.

Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету

План

1. Економічна сутність доходів бюджету і джерела їх формування.

2. Видатки державного бюджету, їх класифікація.

3. Склад і структура доходів і видатків державного бюджету України.

4. Бюджетний дефіцит: поняття і причини виникнення.

5. Джерела покриття бюджетного дефіциту і шляхи його скорочення.

Тема 9. Місцеві фінанси

План

1. Сутність і призначення місцевих фінансів.

2. Складові місцевих фінансів.

3. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

4. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

Тема 10. Державні цільові фонди

План

1. Необхідність створення державних цільових фондів і принципи їх організації.

2. Пенсійний фонд.

3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Тема 11. Державний кредит і державний борг

План

1. Економічна сутність і роль державного кредиту.

2. Функції державного кредиту.

3. Види і форми державного кредиту.

4. Державний борг і механізм його формування.

5. Вплив державного боргу на фінансове становище держави.

6. Управління державним боргом і його обслуговування.

Тема 12. Страхування і страховий ринок

План

1. Економічна природа і сутність страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

2. Функції страхування.

3. Класифікація страхування.

4. Форми організації страхового фонду.

5. Поняття і організація страхового ринку.

Тема 13. Фінансовий ринок

План

1. Призначення фінансового ринку й економічні передумови його функціонування.

2. Суб’єкти фінансового ринку.

3. Структура фінансового ринку:

а) ринок грошей;

б) ринок кредитних ресурсів;

в) ринок цінних паперів;

г) ринок фінансових послуг.

4. Формування і розвиток фінансового ринку в Україні.

Тема 14. Міжнародні фінанси

План

1. Сутність і призначення міжнародних фінансів.

2. Фінансова діяльність міжнародних організацій (ООН та ЄС).

3. Міжнародні фінансові інституції, їх завдання і сфери діяльності:

а) Міжнародний валютний фонд (МВФ);

б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР);

в) Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР);

г) Інші міжнародні фінансові інституції.

4. Міжнародний фінансовий ринок:

а) валютний ринок;

б) міжнародний ринок кредитних ресурсів;

в) міжнародний ринок цінних паперів.

5. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями і міжнародними фінансовими інституціями. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС