Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
<< Содержание < Предыдущая

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Самостійна робота студентів у навчальному процесі

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу фінансових дисциплін, у тому числі і теоретичного курсу «Фінанси», надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на лекційних, семінарських і практичних заняттях, а й їх самостійна робота. Тільки реальне поєднання всіх форм вузівського навчального процесу дасть змогу забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі фінансів, здатних ефективно працювати в умовах ринкової економіки.

Досвід ринкової трансформації економіки України з усією очевидністю підтверджує висновок про те, яке неоціненне значення для організації науково обґрунтованих суспільних відносин в умовах ринкової економіки має висока економічна підготовка управлінських кадрів. Аналізуючи причини виникнення кризових явищ в Україні, ми не можемо не звернути увагу насамперед на низький рівень економічної підготовки управлінських кадрів, які були безпосередньо причетні до вирішення конкретних завдань. Як на законодавчому, так і на виконавчому рівнях ці конкретні завдання із забезпечення ринкових перетворень в Україні розв’язувались спеціалістами, економічна підготовка яких відбувалася в умовах догматичного, за своїм характером адміністративно-командного механізму управління госпо­дарством, монополізованих державою директивно-планових фун­кцій регулювання суспільного виробництва. Тому й економічна ерудиція управлінських кадрів, підготовлених в таких умовах, явно не відповідала кардинально новим вимогам часу.
Ерудиція будь-якого спеціаліста високого класу вимірюється не тільки тим, якою сумою конкретних знань вузівського рівня він володіє зі своєї спеціальності. Найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним економічним мисленням, чи здатний він з дотриманням вимог науково-теоретичних засад використовувати цю конкретну суму знань в умовах мінливих соціально-економічних відносин. Практика здійснення ринкової трансформації економіки України за останні десятиріччя підтвердила, що наші спеціалісти, які були прямо причетні до формування фінансової системи в цей період, такими якостями не володіли. І прикладів для підтвердження цього висновку немало. Взяти хоча б той факт, що сформована і задіяна в цей період податкова система стала суттєвим гальмом становлення і розвитку ринкової економіки. Нездатність здійснити об’єктивний аналіз взаємозалежності між рівнем податкових ставок, доходами бюджету і податковою базою (об’єктом оподаткування) і зробити на його основі об’єктивні висновки і рішення про створення науково обґрунтованої податкової системи обумовила перехід значної частини економіки в тіньовий сектор і відповідне скорочення податкових надходжень у бюджет держави. І тут доречно нагадати висловлення представника англійської класичної політекономії Адама Сміта про те, що для того щоб підняти державу з найнижчих щаблів варварства до вершин добробуту, потрібні лише мир, розумні податки, терпимість в управлінні.

На жаль, упродовж першого десятиріччя ринкових перетворень «розумні податки» ми так і не створили, що вкрай негативно відбилось на соціально-економічному стані держави. За ці ж роки ринкової трансформації економіки ми також не спромоглися ств орити нормальні міжбюджетні взаємовідносини, які б забезпечували не декларативну, а реальну економічну самостійність адміністративно-територіальних формувань і на цій основі — відповідальність місцевих органів державної влади за стан соціально-економічного розвитку відповідних регіонів.

Тому саме життя вимагає підвищення ефективності вузівської підготовки економічних кадрів, у тому числі і через посилення самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студента має своєю метою забезпечити розширення й поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері фінансової дисципліни; набути уміння застосувати теоретичні знання при вирішенні конкретних завдань із фінансово-економічної практики; шукати сучасні наукові досягнення і застосовувати їх при організації державного регулювання фінансових відносин у всіх ланках фінансової системи.

У процесі самостійної роботи над курсом «Фінанси» студент повинен оволодіти як загальнонауковими методами теоретичного узагальнення факторів (методів діалектичної та формальної логіки), так і специфічними статистичними та економіко-математичними методами аналізу фінансових відносин. Самостійна робота студента повинна привчати його застосовувати сучасну методику економічного аналізу з використанням графіків, таблиць, діаграм, економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

Наполеглива самостійна робота студента над літературними джерелами виробить у нього аналітичне мислення, сформує власний погляд щодо теоретичних і практичних фінансових проблем, навчить його робити обґрунтовані висновки й пропозиції під час вирішення актуальних питань фінансової політики держави в умовах ринкової економіки. У формуванні власного погляду студента, вироблення у нього критичного підходу у процесі аналізу теоретичних і практичних фінансових проблем може послужити вивчення питань, які мають дискусійний характер. Нижче в цьому навчально-методичному посібнику наведені деякі дискусійні питання за темами курсу «Фінанси». Звичайно, в науковій літературі і періодичній пресі цих питань значно більше. Досить нагадати, в якій гострій дискусійній обстановці обговорювались практичні підходи до вироблення податкового і бюджетного кодексів України. Це обговорення знайшло своє місце і в періодичній літературі. Ознайомлення студентів з цими публікаціями може стати дуже корисним у формуванні їх власного світогляду на ті події, які відбуваються у фінансовій сфері в роки ринкової трансформації економіки.

У роботі над навчально-програмним матеріалом дуже важливим є вміння студента самостійно підбирати літературні джерела з будь-якого проблемного питання фінансових відносин як у теоретичному, так і в практичному їх аспекті. Літературні джерела повинні включати повний список монографій, брошур, статей, нормативних документів, які стосуються того чи іншого проблемного питання фінансових відносин. Процес формування літературних джерел передбачає складання картотеки на основі використання відповідних бібліотечних каталогів (систематичного каталогу наукової, навчальної та довідкової літератури університетської бібліотеки; каталогу періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів — у читальному залі бібліотеки; систематичних каталогів інших бібліотек). Студент повинен знати, в яких періодичних виданнях публікуються статті з фінансових питань. Найбільша кількість публікацій із фінансових проблем міститься в журналах: «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Економічний часопис». Повний перелік статей, опублікованих у журналі за рік, друкується в останньому річному номері журналу. Статті на економічні теми публікуються також у газетах: «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі документи публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та в інших періодичних виданнях (у тому числі в газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України»). Статистична інформація міститься в спеціальних виданнях Держкомстату України, Мінекономіки, Мінфіну, Головної державної податкової адміністрації.

Вузівський навчальний план з теоретичного курсу «Фінанси» передбачає читання лекцій з тем програми курсу, проведення семінарських занять. Але треба мати на увазі, що на лекції і семінарські заняття відводиться дуже мало часу, особливо для оглядових лекцій заочної форми навчання. Тому самостійна робота студента над теоретичним курсом «Фінанси» в цих умовах стає переважною формою навчального процесу.

Вивчаючи рекомендовану навчальну літературу, а також готуючись до семінарських занять, слід керуватись програмою курсу «Фінанси», планами семінарських занять, переліком теоретичних питань і тестів, які містяться в цьому навчально-методичному посібнику. Нижче наведені запитання для перевірки знань з усіх тем курсу «Фінанси».

Згідно з навчальним планом за період навчання в університеті студенти мають підготувати з курсу «Фінанси» письмові роботи (контрольні і курсові роботи, дипломні роботи магістрів). Кафедра фінансів університету підготувала методичні вказівки для написання цих письмових робіт, якими студент повинен керуватись, готуючи поточні і підсумкові письмові роботи. Ці методичні вказівки можуть бути корисними також і в процесі підготовки рефератів для семінарських занять. Тематика цих рефератів наведена нижче в цьому навчально-методичному посібнику.

3.1. Питання для дискусій

1. Визначення сутності фінансів авторами різних навчальних посібників і монографій (Государственные финансы / Под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. — К., 1991; Общая теория финансов / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М., 1995; Финансы / Под ред. А. М. Ко­валевой. — М., 1996; Василик О. Д. Державні фінанси України. — К., 1997; Василик О. Д. Теорія фінансів. — К., 2000; Єпіфанов А. О., Сало І. І., Д’яко­нова І. І. Бюджет і фінансова політика України. — К., 1997; Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — М., 1995; Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К., 1993 та ін.)

2. Функції фінансів. Точки зору з цього питання вчених у галузі фінансів. Аналіз різних тверджень щодо функцій фінансів і позицій функціонування фінансових відносин в умовах ринкової економіки. Чи має право на існування регулювальна функція фінансів в умовах ринкових відносин?

3. Фінансова стабілізація. Ознаки фінансової стабілізації на макро- і мікрорівнях економіки. Чи закономірне твердження окремих економістів про те, що фінансова стабілізація в Україні мала місце у період 1997—1998 рр.?

4. Фінансові відносини приватизації державної власності у промисловості, сільському господарстві; комунальної власності. Проблеми купівлі-продажу землі в системі земельних відносин у зв’язку зі створенням приватних орендних підприємств. Можливий стан фінансів України за різних варіантів вирішення цієї проблеми.

5. Фінансова політика України на сучасному етапі економічного розвитку. Проблеми організації фінансових відносин у період переходу до ринкової економіки. Негативні явища у фінансовій політиці України, причини їх виникнення і можливі варіанти дій щодо їх недопущення в умовах ринкової трансформації економіки.

6. Наукові основи побудови податкової системи держави. Чи враховані податкові концепції видатних економістів світу у процесі побудови податкової системи України на сучасному етапі? Податкова концепція А. Лаффера та її відображення у податковій системі України.

7. Бюджетний устрій і бюджетна система України на сучасному етапі. Оцінка можливих підходів до вирішення питання про підвищення ролі й значення бюджетних відносин у зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань.

8. Бюджетний процес. Шляхи вирішення економічно обґрунтованих основ організації бюджетного процесу та реалізації загальних науково обґрунтованих принц ипів складання, розгляду проектів бюджетів та їх затвердження та виконання.

9. Державний кредит. Проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу. Оцінка так званого «нульового» варіанта стосовно вирішення питання зовнішньої заборгованості колишнього СРСР (близько 82 млрд дол.). Можливі варіанти вирішення питання компенсації населенню України знецінених заощаджень в установах Ощадбанку, Укрдержстраху та за майновими облігаціями (132 млрд грн).

10. Проблема незаконно вивезених з України вітчизняних капіталів, які перебувають на рахунках банків західних країн. Які можливі варіанти повернення цих капіталів і використання їх для інвестування власного виробництва в Україні?

11. Фінансовий ринок України. Можливі варіанти шляхів прискорення формування ринку цінних паперів і підвищення його ролі в регулюванні ринкових відносин.

12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності. У чому полягають негативні явища у здійсненні політики лібералізації зовнішньої торгівлі та її вплив на фінансове становище України? Можливі варіанти здійснення заходів щодо вдосконалення фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності для ефективнішого виконання ним функції із захисту вітчизняного виробництва і запобігання незаконному вивезенню вітчизняного капіталу з України.



 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС