Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
<< Содержание < Предыдущая

3.4. Складання комплексного (або тематичного) фінансового кросворду

Комплексний фінансовий кросворд складається з усіх тем дисципліни «Фінанси» і містить не менше 30 фінансових термінів. Тематичний фінансовий кросворд складається із 15 і більше термінів з однієї будь-якої теми даної дисципліни.

Слова в кросворді мають бути вписані без скорочувань, абревіатури та ін. Терміни, які використовуються у кросворді, повинні відповідати програмі курсу «Фінанси». Не допускається використання термінів з інших курсів (наприклад, назви операцій з похідними цінних паперів, спеціальні банківські та юридичні терміни тощо).

Складання комплексного фінансового кросворду проводиться з використанням двох контрольних слів (тематичного — одного контрольного слова), які студент повинен взяти у викладача. Без контрольного слова кросворд недійсний. Контрольне слово до п’яти букв повинне перетинатися кросвордом 2 рази, більше п’яти букв — 3 і більше разів.

Кросворд має бути компактним і відповідати основному правилу складання кросвордів — слова можуть перетинатися, але не можуть мати суміжних клітин.

Відповіді на слова кросворду мають бути зашифровані у вигляді повних визначень.

 

Кросворд оформлений від руки або набраний на комп’ютері, здається викладачеві в охайному вигляді за такою структурою:

І — пусті клітинки для вписування слів з нумерацією;

ІІ — перелік визначень до кожного слова;

ІІІ — заповнений кросворд (зі збереженням нумерації);

ІV — перелік правильних відповідей;

V — список використаної літератури.

І, ІІ та ІІІ, ІV — на окремих аркушах.

Перелік правильних відповідей може бути виділено окремим пунктом, а може бути розписаний біля переліку визначень до кожного слова (див. приклад).

Студент протягом курсу може здати не більше одного кросворду одного виду.

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО (ТЕМАТИЧНОГО) КРОСВОРДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 О

П

О

Д

А

Т

К

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 П

І

Д

П

Р

И

Є

М

С

Т

В

О

 

 

По горизонталі:

2 — кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства (Прибуток).

5 — штрафна санкція за несвоєчасне виконання фінансових зобо­в’язань, що застосовується в разі несвоєчасної сплати податків і неподаткових платежів, а також у разі затримки оплати товарно-мате­ріальних цінностей, надання послуг і виконаних робіт (Пеня).

6 — цільова інформація про споживчі властивості товарів та послуг з метою їх популяризації і збуту (Реклама).

7 — непрямий податок, що встановлюється державою на товари, що імпортуються, експортуються або проходять транзитом через митну територію країни, у процентних ставках до вартісної оцінки цих товарів або у твердих ставках на одиницю товару (Мито).

8 — цільове джерело фінансування. Може бути …нагромадження, …оплати праці і т. д. (Фонд).

11 — часткове або повне звільнення юридичних і фізичних осіб від сплати податків (Пільги).

13 — обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб на користь держави, які мають цільове призначення (Відрахування).

14 — сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому порядку (Оподаткування).

15 — непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді надбавки до ринкової ціни окремих товарів у твердо фіксованих на одиницю товару чи процентних ставках (Акциз).

16 — самостійна, ініціативна, системна діяльність з випуску продукції, надання послуг, торгівлі з метою отримання прибутку (Підприємство).

По вертикалі:

1 — один із видів власності юридичної чи фізичної особи (Нерухомість).

2 — обов’язковий регулярний платіж юридичних і фізичних осіб до державного чи місцевого бюджетів, що законодавчо встановлюється для фінансового забезпечення виконання функцій держави (Податок).

3 — угода між партнерами (фізичними та юридичними особами) про надання у власність майна або грошей іншій особі на умові відстрочення повернення такої ж вартості з виплатою процента (Кредит).

4 — особливий вид відносно стійкого доходу від певних видів власності (капіталу, майна, землі) (Рента).

9 — платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих цією юридичною особою, у зв’язку з розподілом частини її прибутку (Дивіденд).

10 — перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення їх достовірності. Повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам (Аудит).

11 — фізична або юридична особа, яка безпосередньо перераховує податок до бюджету (суб’єкт оподаткування) (Платник).

12 — витрати матеріальних та грошових ресурсів підприємств, об’єднань, організацій, громадян у результаті перевищення витрат на виробництво і збут продукції над виручкою від реалізації, тобто перевищення витрат над доходами, а також неефективного господарювання та недоліків у ціноутворенні (Збитки).

Відповідь на кросворд

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 П

Р

И

Б

У

Т

О

3 К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

 

 

 

Х

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Р

 

 

Д

 

 

 

О

 

5 П

Е

Н

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Р

Е

К

Л

А

М

А

 

М

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

Т

 

 

 

І

 

7 М

И

Т

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

8 Ф

О

Н

Д

 

С

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

К

 

 

 

Т

 

9 Д

 

10А

 

 

 

 

 

 

< /td>

 

 

 

 

 

 

 

 

11 П

І

Л

Ь

Г

И

 

У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 З

 

Л

 

 

 

 

13 В

І

Д

Р

А

Х

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

 

Б

 

А

 

 

 

 

І

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

Т

 

14 О

П

О

Д

А

Т

К

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

 

 

 

Т

 

Н

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 А

К

Ц

И

З

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

К

 

 

16 П

І

Д

П

Р

И

Є

М

С

Т

В

О

 

 

По горизонталі: 2 — Прибуток, 5 — Пеня, 6 — Реклама, 7 — Мито, 8 — Фонд, 11 — Пільги, 13 — Відрахування, 14 — Оподаткування, 15 — Акциз, 16 — Підприємство.

По вертикалі: 1 — Нерухомість, 2 — Податок, 3 — Кредит, 4 — Рента, 9 — Дивіденд, 10 — Аудит, 11 — Платник, 12 — Збитки.

 


Використана література

1. Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. — К.: Феміна, 1995. — 386 с.

2. Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 108 с.

3. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС