Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
<< Содержание < Предыдущая

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

ОСНОВНА

Законодавчі і нормативні акти

1. Конституція України // Голос України. — 1996. — 13 липня.

2. Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 22.03.2001 р.

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.

4. Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18.

5. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38.

6. Закон України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» від 11.07.1996 р. № 315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43.

7. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 05.02.1998 р. № 83/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29.

8. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13.

9. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23.

10. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2001 р. № 2157-ІІІ // Офіційний вісник України. — 2001. — № 4.

11. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2001 р. № 2063-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 51—52.

12. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.

13. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 22.

14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46—47.

15. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ // Офіційний вісник України. — 2001. — № 12.

16. Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 38.

17. Закон України «Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та для здійснення заходів соціального захисту населення» від 10.02.2000 р. № 1453-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 13.

18. Указ Президента України «Про Державне Казначейство України» // Діло. — 1995 р. — № 43.

19. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 3.07.1998 р. № 727/98 // Урядовий кур’єр. — 1998. — № 128.

20. Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» від 27.08.2000 р. № 1031/2000.

21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду» від 6.05.2001 р. № 435 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 20.

22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001—2004 роки» від 2.02.2001 р. № 98 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 6.

Підручники (навчальні посібники)

23. Василик О. Д. Теорія фінансів. Підручник. — К.: НІОС, 2000.

24. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1997.

25. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. — К.: Наук. думка, 1997.

26. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. — К.: Знання, 1999.

27. Опарін В. М. Фінанси: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

28. Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999.

29. Федосов В. М., Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін. Податкова система України: Підручник / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

30. Финансы: Учебник / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: ЮНИТИ: Финансы, 1999.

31. Финансы: Учебник / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Вруб­левской, Б. М. Сабанти. — М.: Перспектива: Юрайт, 2001.

ДОДАТКОВА

32. Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки: Довідник. — К.: Експерт-Про, 2000.

33. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.

34. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К.: А.С.К., 2000.

35. Завгородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — К.: Знання, 2000.

36. Косолапов А. Г. Фінансові методи стимулювання ринкових перетворень в Україні. — К.: Знання, 2000.

37. Лунініа І. О. Державні фінанси України в перехідний період. — НАН України, Інститут економічного прогнозування. — К., 2000.

38. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1997.

39. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политика налогов: Учеб. пособие. — М.: Инфра-М, 1996.

40. Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік: Послання Президента України Л. Д. Кучми до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 102.

41. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. А. Держава, податки, бізнес. — К.: Либідь, 1992.

42. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1992.

43. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки. — К.: КНЕУ, 2002.

44. Шарль Бланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / За наук. ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 2000.



 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС