Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕСТ 5. Маркетинг у страхуванні

ТЕСТ 5А. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні

1. Маркетинг у страхуванні це метод:

а) вивчення суспільної думки стосовно природних або техногенних катастрофічних подій;

б) комплексного підходу до питань організації й управління комерційною діяльністю страхової компанії;

в) вивчення ринку страхових послуг;

г) вивчення платоспроможності населення заданого регіону;

д) поліпшення якості страхових продуктів компанії.

2. До елементів маркетингу відносять:

а) оперативний, стратегічний, регулятивний;

б) фінансовий, оперативний, стратегічний;

в) стратегічний, оперативний, організаційний;

г) стратегічний, оперативний, страховий;

д) стратегічний, фінансовий, регулятивний.

3. Служба маркетингу страхової компанії розглядається як:

а) підрозділ, що здійснює добір, розстановку та навчання кадрів компанії;

б) підрозділ, що відає підготовкою правил страхування;

в) мозковий центр, джерело обґрунтованої інформації і рекомендацій з питань поточної та перспективної діяльності страховика;

г) структурна одиниця, що вивчає нові напрямки розвитку страхових продуктів;

д) підрозділ, що відає питаннями реклами в компанії.

4. Попит на страхові послуги на ринку формують:

а) самі страхові компанії;

б) природні страхові події;

в) техногенні аварії та інші катаклізми;

г) засоби масової інформації;

д) законодавчі органи країни.

5. Служба маркетингу страхової компанії надає свої продукти у формі:

а) наукової праці;

б) статті в засоби масової інформації;

в) інформаційно-аналітичних та наочних матеріалів (макетів полісів, методичних розробок, рекламних матеріалів тощо);

г) проведення ділових ігор;

д) моделювання та аналіз конкретних ситуацій страховика в роботі з клієнтами.

ТЕСТ 5Б. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика

1. Завдання службі маркетингу компанії можуть ставитись у формі:

а) пропозиції, спрямованої на отримання певної суми коштів на рахунки компанії;

б) конкретної проблеми в діяльності страховика з пропозицією розробити варіанти її розв’язання чи усунення причин, що призвели до неї;

в) задачі на вибір оптимального варіанта з наявних можливих, за конкретним питанням у діяльності страховика;

г) запитів щодо отримання експертної оцінки з конкретного питання;

д) прохання вивести компанію на лідируючі позиції.

2. Планування стратегії і тактики маркетингу має на меті:

а) заволодіти часткою страхового ринку;

б) здійснювати постійний контроль над формуванням попиту;

в) підготувати нові страхові продукти;

г) розробити рекламну продукцію;

д) підготувати одну або декілька наукових праць.

3. Інформаційні джерела маркетингових досліджень такі:

а) мережа Інтернет;

б) статистичні звіти страховиків до державних органів влади та громадських об’єднань;

в) платіжні доручення з бухгалтерії;

г) страхові поліси;

д) доповідні записки агентів.

4. Маркетингова політика страховика спрямована на:

а) збільшення обсягу страхових премій;

б) розробку конкурентоспроможних страхових продуктів;

в) отримання додаткового прибутку;

г) розширення страхового поля;

д) підвищення іміджу компанії.

5. Страхувальник для страховика це:

а) людина, яку не заманити до страхової компанії ніякими «калачами»;

б) найбільш важлива персона, яка завітала до офісу страховика;

в) суб’єкт суспільства, ради якого страхова компанія витрачає великі гроші на рекламу послуг;

г) той, хто приносить страховикові свої бажання;

д) людина, яка не хоче піклуватися про своє майбутнє.

ТЕСТ 5В. Страхові посередники

1. Страховий агент є уповноваженою особою:

а) страховика;

б) страхувальника;

в) брокера;

г) генерального страхового агента;

д) перестраховика.

2. Страховий брокер є представником:

а) генерального страхового агента;

б) страховика;

в) страхувальника;

г) агента;

д) асоціації брокерів.

3. Чим відрізняється брокер від агента:

а) не має жодних відмінностей;

б) кількістю працівників;

в) розміром отриманих страхових платежів;

г) розміром отриманої комісійної винагороди;

д) брокер завжди представляє інтереси страхувальника.

4. Хто регулює діяльність страхових агентів:

а) банки;

б) Міністерство фінансів;

в) Кабінет Міністрів;

г) страхові компанії;

д) генеральний страховий агент.

5. «Найкраща порада» брокера містить у собі:

а) заходи щодо поліпшення ризику;

б) консультації;

в) вибір програми страхування;

г) розміщення ризику в страховій компанії;

д) все, визначене в пунктах а), б), в), г).

ТЕСТ 5Г. Реклама страхових послуг

1. Метою реклами є:

а) поширення позитивного іміджу страховика через засоби масової інформації;

б) отримання додаткового прибутку;

в) всебічно сприяти укладанню нових і поновленню чинних договорів страхування;

г) підняття активності страхувальників;

д) розширення страхового поля.

2. Раціональна реклама використовується для:

а) рекламування послуг компанії;

б) переконує страхувальника в необхідності певного страхового продукту;

в) підняття професійного рівня страхових агентів;

г) адресного направлення рекламних матеріалів безпосередньо тим суб’єктам, до яких звернувся страховик;

д) поліпшення іміджу страховика.

3. Асоціативна реклама формує у потенційного споживача:

а) бажання страхуватись;

б) емоції та почуття щодо її змісту;

в) переконання придбати страховий поліс;

г) потребу придбати той чи інший страховий продукт;

д) аргументи звернутися до певної страхової компанії.

4. До друкованої реклами можна віднести:

а) рекламу в газеті;

б) листівку;

в) рекламну вивіску;

г) проспекти;

д) купони на знижки.

5. Головною позитивною ознакою рекламної листівки є:

а) художньо-графічне оформлення;

б) ціна;

в) доступність;

г) оперативність;

д) тираж.

ТЕСТ 5Д. Реалізація страхових продуктів

1. Що таке страховий продукт?

а) Страховий поліс;

б) процес укладання договору страхування;

в) комплекс зобов’язань страховика;

г) боргове зобов’язання страховика;

д) страхове відшкодування.

2. Коли здійснюється мінімізація ризику?

а) На кожному етапі процесу страхування;

б) при настанні страхового випадку;

в) під час визначення розміру страхового випадку;

г) під час укладання страхового договору;

д) при суброгації (використанні регресних прав).

3. Якщо страховий випадок протягом дії договору страхування не настав, чи реалізовано страховий продукт?

а) Лише частково;

б) так, у повному обсязі;

в) ні, бо не сплачене страхове відшкодування;

г) так, якщо до договору страхування було видано страховий поліс;

д) ні, оскільки страховик не виконав усіх зобов’язань.

4. Виконання страхувальником зобов’язань за договором страхування являє собою:

а) складову страхового продукту;

б) частину страхового внеску;

в) одну з умов для отримання страхового відшкодування;

г) підстави для сплати тантьєми;

д) своєчасну сплату страхових внесків.

5. Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового продукту такі:

а) страховий тариф, страхова сума, термін дії договору;

б) страховий тариф, ризики, франшизи;

в) зобов’язання сторін, ризики, розмір страхових резервів;

г) якість страхового продукту, сервіс;

д) якість страхового продукту, тариф, реклама. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС