Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Звіт щодо причин та наслідків страйку

ЗВІТ ЩОДО ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ СТРАЙКУ

за січень — 200 року

Подають:

Терміни подання

Форма № 1-ПВ (страйк)

1) органу державної статистики за місцем розташування;

2) відділенню Національ­ної служби посередницт­ва і примирення в Автономній Республіці Крим та областях; у містах Києві і Севастополі до Національної служби посередництва і примирення

Наступного дня після закінчення страйку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

07.02.01 № 88

Термінове-повідомлення

Телеграфом дані передаються

у випадку, якщо звіт не може

бути переданий іншим

засобом зв’язку

Найменування організації — складача інформації

Поштова адреса

Коди організації — складача

за

ЄДРПОУ

території

(КОАТУУ)

виду

економічної

діяльності

(КВЕД)

форми

власності

(КФВ)

організаційно-правової

форми господарювання (КОПФГ)

міністерства,

іншого центрального органу, якому підпорядкована організація — складач інформації (КОДУ)*

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

________

* Тільки для підприємств державної форми власності.

** У тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Закінчення ф. № 1-ПВ (страйк)

Розділ І

 

Розділ П

 

Код (заповнюється в органі дер­жавної ста­тистики)

 

Показники

Код рядка

 

 

А

Б

1

1. Дата початку страйку _________________________ 200_ р.

(число, місяць)

х

 

Середньооблікова чисель­ність платних працівників облікового складу (за місяць, що минув перед страйком), осіб

01

 

2. Дата закінчення страйку

_________________________ 200_ р.

(число, місяць)

х

 

Кількість працівників, які брали участь у страйку, осіб

02

 

3. Укажіть причину виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин:

х

 

Втрати робочого часу, людино-годин

03

 

а) встановлення нових або зміна існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

1

 

Обсяг невиробленої продукції (невиконаних робіт, послуг) у фактично діючих цінах, грн

04

 

б) укладення чи зміна колективного договору;

2

 

Сума коштів, виплачених працівникам, які брали участь у страйку, за час його проведення, тис. грн

 

05

 

в) виконання колективного договору, угоди або окремих положень;

3

г) невиконання вимог законодавства про працю.

4

 

 

 

 

4. Укажіть, будь ласка, на якому рівні розпочався страйк:

х

а) підприємства (установи, організації);

1

 

 

 

 

б) структурного підрозділу підприємства.

2

 

 

 

 

5. Чи створювались на вашому підприємстві:

х

 

 

 

 

5.1. Примирна комісія

х

 

 

 

 

а) так

1

 

 

 

 

б) ні

2

 

 

 

 

Якщо «так», то вкажіть дату її створення 200_ р. (число, місяць)

х

 

 

 

 

5.2 трудовий арбітраж

х

 

 

 

 

а) так

1

 

 

 

 

б) ні

2

 

 

 

 

Якщо «так», то вкажіть дату його створення ________________ 200_ р.

(число, місяць)

х

 

 

 

 

«___» ________________ 200__ р.

Керівник _____________________

(підпис)

 

 

_________________________________

(прізвище і телефон виконавця)

М.п.

Голова профкому _____________

(підпис)

Інструкція щодо заповнення державної

статистичної звітності № 1-ПВ (страйк)

«Звіт щодо причин та наслідків страйку»

Загальні положення

Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності щодо причин та наслідків страйку (далі — Інструкція) розроблена відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику». Дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи, що розташовані на території України. Підставою для складання форми № 1-ПВ (страйк) є дані первинного обліку (накази, табелі обліку робочого часу), що підтверд-жують невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків у зв’язку зі страйком. Статистичний звіт за формою № 1-ПВ (страйк) складається підприємством (організацією, установою), на якому мало місце припинення роботи (часткове чи повне) з причини оголошення страйку трудовим колективом, і подається до територіального органу державної статистики та відділенню Національної служби посередництва і примирення в Автономній Республіці Крим та областях, у містах Києві і Севастополі — до Національної служби посередництва і примирення одразу після закінчення страйку. Датою припинення страйку вважається той день, коли всі страйкуючі приступили до роботи, незалежно від того, урегульовані питання до кінця чи ні. Звіт складається на кожен страйк окремо.

РОЗДІЛ І

У відповіді на запитання 3 необхідно відмітити головну причину виникнення страйку. Причини можуть бути соціально-економічного характеру і стосуватися: а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту щодо: організації виробництва і праці, нормування і оплати праці, регулювання режиму праці, тривалості робочого часу і відпочинку, забезпечення продуктивної зайнятості, соціальних гарантій, компенсацій, пільг; б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; в) виконання колективного договору, угоди або окремих положень, зокрема з питань: гарантії праці та продуктивної зайнятості, встановлення мінімальних соціальних гарантій щодо оплати праці, своєчасності виплати заробітної плати, умов зростання фонду оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, режиму роботи, умов і охорони праці та ін.; г) невиконання вимог законодавства про працю щодо питань: гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників, забезпечення зайнятості вивільнених працівників, регулювання режиму роботи, нормування і оплати праці.

У відповіді на запитання 5 необхідно вказати, чи створювались на підприємстві:

— примирна комісія — орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який складається з представників сторін (стаття 8 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»);

— трудовий арбітраж — орган, який складається із залучених сторонами колективного трудового спору (конфлікту) фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до статей 11, 12 вищезазначеного Закону.

Відповіді на запитання 3, 4, 5 відмічаються шляхом підкреслювання або обведення варіанта відповіді.

РОЗДІЛ II

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (рядок 01) визначається відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, що затверджена наказом Мінстату України від 07.07.95 № 171 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.08.95 за № 287/823, зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату України від 18.02.99 № 67 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09.03.99 за № 145/3438.

У рядку 02 враховується загальна кількість працівників, які брали участь у страйку. При цьому кожен працівник ураховується один раз незалежно від тривалості робочого часу, впродовж якого він не працював через страйк. Втрати робочого часу (рядок 03) визначаються як сума невідпрацьованих людино-годин усіх страйкарів за кожний день страйку, що припадає на робочі дні.

Наприклад:

Дата

Кількість працівників,

які брали участь у страйку, осіб

Тривалість

страйку, годин

Втрати робочого часу, людино-годин

1.04

100

7

700

2.04

150

4

600

3.04

50

8

400

4.04

200

5

1000

5,6.04

вихідні дні

7.04

500

2

1000

8.04

250

6

1500

8 днів

х

х

5200

Отриманий результат необхідно відобразити у формі звіту.

В рядку 2 наводиться загальна кількість осіб, що брали участь у страйку. В даному прикладі це 500 осіб за умови, що 07.04 страйкували ті самі працівники, що і в інші дні. Якщо в інші дні страйкували особи, що не входять до вищевказаних 500 осіб, то їх число треба додати. У рядку 03 наводиться 5200 людино-годин.

Обсяг недоданої продукції (невиконаних робіт, послуг) (рядок 04) розраховується шляхом множення числа людино-годин втрат робочого часу на середньогодинний виробіток за останній місяць, що передував страйку. При цьому слід врахувати, що обчислення обсягу продукції (робіт, послуг) здійснюється за фактичними цінами, які діяли на підприємстві (організації) на момент страйку.

У рядку 05 відображається сума коштів, що виплачені зі спеціального страйкового фонду, утвореного за рахунок добровільних внесків і пожертвувань та інших джерел.

ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21

Закону України «Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних

спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863

Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО СТАН УМОВ ПРАЦІ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ ЗІ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ

за _____________200_ рік

Подають:

Терміни

подання

Форма № 1-ПВ

(умови праці)

підприємства (організації) сіль­ського господарства, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку, визначені за переліком органів державної статистики — органу держав­ної статистики за місцем знаходження

не пізніше

31 січня

року,

наступного

за звітним

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

14.08.02 № 307

Річна

Поштова

Найменування організації-складача інформації

Поштова адреса

Коди організації — складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної

діяльності (КВЕД)

форми власності

(КФВ)

організаційно-правової

форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, іншого

центрального органу,

якому підпорядкована

організація — складач

інформації (КОДУ)*

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

________

* Тільки для підприємств державної форми власності.

Продовження ф. № 1-ПВ

(умови праці)

Розділ І. Стан умов праці

Показники

Код

рядка

Весь

персонал, осіб

3 них жінки

А

Б

1

2

Облікова кількість штатних працівників на

31 грудня звітного року, всього

10010

 

 

з них працівники, які зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нор-

мам (за результатами атестації робочих місць за умовами праці)

10020

 

 

З ряд. 10020 працюють в умовах перевищення гранично допустимих рівнів та концентрації шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу:

шкідливих хімічних речовин 1, 2 та 3—4 класу небезпеки

10030

 

 

пилу переважно фіброгенної дії

10040

 

 

вібрації (загальної та локальної)

10050

 

 

шуму, інфразвуку, ультразвуку

10060

 

 

неіонізуючих випромінювань (радіочастот­ного діапазону, діапазону промислової час­тоти, оптичного діапазону (лазерного випромінювання)

10070

 

 

біологічних факторів

10080

 

 

мікроклімату в приміщенні (температури повітря, швидкості руху повітря, відносної вологості повітря, інфрачервоного випромінювання)

10090

 

 

температури зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі) або атмос-

ферного тиску (підвищеного або зниженого)

10100

 

 

важкості праці

10110

 

 

робочої пози

10120

 

 

напруженості праці

10130

 

 

З рядка 10020 працівники молодше 18 років

10140

 

 

Продовження ф. № 1-ПВ

(умови праці)

Показники

Код

рядка

Весь

персонал, осіб

3 них жінки

А

Б

1

2

З рядка 10010 чисельність працівників, зай-нятих:

 

 

 

на роботах, що заборонені чинними нормативними актами про охорону праці

10150

 

 

постійно у три- та чотиризмінному режимі

10160

 

 

Довідково

Кількість працівників у найбільш чисельній зміні в останній робочий день звітного року **

10170

 

 

 

10180

 

 

 

10190

 

 

________

** Заповнюють підприємства (організації) промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

Розділ II. Пільги та компенсації

за роботу зі шкідливими умовами праці

Показники

Код

рядка

Весь

персонал, осіб

3 них жінки

А

Б

1

2

Облікова кількість штатних працівників, яким на 31 грудня звітного року:

 

 

 

1) за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць надаються (встановлено):

додаткові відпустки згідно зі Списком (додаток 1 *)

11010

 

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором)

11020

 

 

скорочений робочий тиждень згідно з Переліком **

ПОЗО

 

 

доплати за умови праці

11040

 

 

2) за роботу зі шкідливими умовами праці з метою профілактики безкоштовно надається молоко або інші рівноцінні продукти харчування;

11050

 

 

Закінчення ф. № 1-ПВ

(умови праці)

Показники

Код

рядка

Весь

персонал, осіб

3 них жінки

А

Б

1

2

3) за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці безкоштовно надається лікувально-профілактичне харчування

11060

 

 

4) за особливий характер роботи надаються:

 

 

 

додаткові відпустки згідно зі Списком (додаток 2 ***)

11070

 

 

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором)

11080

 

 

5) мають право на пенсію на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»

 

 

 

за Списком № 1

11090

 

 

за Списком № 2

11100

 

 

інші пенсії за віком на пільгових умовах

11110

 

.

за вислугу років

11120

.

 

призначену самим підприємством (організацією)

11130

 

 

Облікова кількість штатних працівників, яким встановлено хоча б один з видів пільг, компенсацій, зазначених у ряд. 11010—11130

11140

 

 

 

11150

 

 

 

11160

 

 

___________

* Список виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку.

** Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

*** Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.

«___» _______________ 200__ р. Керівник ___________________

____________________________

(прізвище і телефон виконавця)

М.п.


Роз’яснення щодо складання державної

статистичної звітності про стан умов праці, пільги

та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

(форма № 1-ПВ (умови праці))

Загальні положення

Форму № 1-ПВ (умови праці) складають підприємства та організації, що належать до таких секцій (розділів, груп) Класифікації видів економічної діяльності (далі — КВЕД):

Код КВЕД

Назва секцій (розділів, груп)

секції

розділу

групи

А

 

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

 

 

 

у частині:

 

 

01.1

рослинництво

 

 

01.2

тваринництво

 

 

01.3

вирощування культур у поєднанні з тваринництвом

 

 

01.4

надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва

С

 

 

Добувна промисловість

D

 

 

Обробна промисловість

Е

 

 

Виробництво електроенергії, газу та води

F

 

 

Будівництво

І

 

 

Транспорт (включаючи пошту та зв’язок)

У статистичній звітності з умов праці дані наводяться щодо працівників, які враховуються в обліковій кількості. Її обчислення здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 № 171 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 07.08.95 за № 287/823, зі змінами, внесеними наказом Держкомстату України від 18.02.99 № 67 і зареєстрованими Міністерством юстиції України 09.03.99 за № 145/3438.

Увага! Кількість жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, передбаченого законодавством, до рядків 10020—11140 не включається.

Дані у звіті наводяться щодо всього персоналу.

Якщо на підприємстві не було працівників, які працюють зі шкідливими та важкими умовами праці, у звіті необхідно заповнювати тільки рядки 10010, 10150, 10160, 10170 розділу І.

Розділ І звіту складається фахівцями з охорони праці або фахівцями, на яких покладено їхні обов’язки, розділ ІІ — фахівцями з нормування праці або фахівцями, які їх замінюють. Рядок 10010 заповнюється фахівцями відділу кадрів.

Розділ І. Стан умов праці

Оцінка стану умов праці здійснюється на підставі результатів проведеної атестації робочих місць (санітарно-гігієнічних обстежень шкідливих факторів виробничого середовища), результати якої відображаються у картках умов праці робочих місць, в санітарному паспорті цеху (дільниці, виробництва).

У рядках 10020—10130 дані наводяться станом на кінець року стосовно працівників, зайнятих зі шкідливими умовами праці, на робочих місцях, де хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує ГДК (гранично допустиму концентрацію) або ГДР (гранично допустимий рівень), установлені санітарно-гігієнічни­ми нормами відповідно до Гігієнічної класифікації праці, затвер­дженої наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 12.08.86 № 4137-86.

У рядку 10020 кожен працівник враховується тільки один раз незалежно від кількості небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що на нього діють (впливають).

У рядках 10030—10130 працівники враховуються за кожним фактором окремо. Один і той працівник може бути врахованим за кількома рядками, якщо на нього одночасно впливає ряд факторів, вказаних у рядках 10030—10130. Дані стосовно працівників включаються до цих рядків незалежно від того, одержують працівники пільги за шкідливі умови праці чи ні.

У рядку 10140 вказується облікова кількість працівників, зайнятих зі шкідливими умовами праці, яким на 31 грудня звітного року не виповнилося 18 років.

У рядку 10150 відображається кількість працівників, яка визначається згідно з Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256 та зареєстрованим Мін’юстом України 30.03.94 за № 51/260, а також Переліком важких робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46 та зареєстрованим Мін’юстом України 28.07.94 за № 176/385.

У рядку 10160 враховуються працівники, які постійно працюють у три- та чотиризмінному режимі. Кількість змін визначається на добу.

У рядку 10170 відображається кількість працівників, зайнятих в найбільш чисельній зміні на 31 грудня. Якщо 31 грудня підприємство не працювало з різних причин (додатковий вихідний, відсутність замовлень тощо) показник заповнюється станом на останній робочий день року.

Розділ II. Пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці

У розділі наводяться дані стосовно працівників, які одержують пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці та мають право на пенсії за віком на пільгових умовах.

У розділі II не враховуються працівники, які отримують пільги і компенсації відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

У рядку 11010 наводяться дані стосовно працівників, яким за результатами атестації робочих місць з умов праці надаються додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки» та Списком виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.03 № 679.

У рядках 11020, 11080 наводиться кількість працівників, яким згідно з п. 2 постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 № 505 надається додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці понад тривалість, встановлену законодавством (Списками).

У рядку 11030 наводиться кількість працівників, яким за результатами атестації робочих місць з умов праці згідно з Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.01 № 122, колективним договором встановлена скорочена тривалість робочого тижня за роботу зі шкідливими умовами праці.

У рядку 11040 наводиться кількість працівників, яким за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено доплати за умови праці на важких роботах та роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Питання встановлення зазначених доплат регулюються постановою Держкомпраці СРСР

і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 № 387/22-78, якою затверджено Порядок застосування галузевих переліків робіт, за якими можуть установлюватися доплати за умови праці.

У рядку 11050 наводиться кількість працівників, які безкоштовно одержують молоко або інші рівноцінні продукти харчування у зв’язку зі шкідливими умовами праці з метою профілактики на підставі Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних продовольчих продуктів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 04.11.87 № 4430-87, та Порядку застосування переліку, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і президії ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П-13. Згідно з роз’ясненнями Міністерства праці та соціальної політики у рядку 11050 необхідно відображати кількість тільки тих працівників, які зайняті в умовах перевищення гранично допустимих рівнів або концентрацій хімічних речовин.

У рядку 11060 наводиться кількість працівників, які одержують лікувально-профілактичне харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці з метою зміцнення їхнього здоров’я згідно з Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне одержання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і президією ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П-1.

У рядку 11070 наводиться кількість працівників, які одержують додаткові відпустки за особливий характер праці згідно зі ст. 8 Закону України «Про відпустки» та Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.03 № 679.

У рядку 11090 наводиться кількість працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці згідно з п. «а» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (далі —

Закон), Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.03 № 36 та за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У рядку 11100 наводиться кількість працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці згідно з п. «б» ст. 13 Закону, Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників зі шкідливими та особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.03 № 36 і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У рядку 11110 наводиться кількість працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно з пп. «в»—«з»

ст. 13 та ст. 14 Закону.

У рядку 11120 наводиться кількість працівників, які мають право на пенсію за вислугу років згідно зі ст. 51—55 Закону.

У рядку 11130 наводиться кількість працівників облікового складу, яким згідно з частиною третьою ст. 13 Закону за рахунок коштів підприємств (організацій) на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено пенсії за віком на пільгових умовах.

У рядках 11090—11130 враховуються працівники, які мають право на пенсію на пільгових умовах, а також ті, які вже скористались цим правом, але продовжують працювати на цих же робочих місцях. У зазначених рядках кожен працівник враховується тільки один раз незалежно від можливості одержання пенсії на пільгових умовах за кількома підставами.

Кожен працівник незалежно від того, користується він одним або кількома видами пільг та компенсацій, в рядку 11140 враховується тільки один раз.

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ

форми документа за ДКУД

організації-складача —

іденти-фікаційний код

за ЄДРПОУ

території за СПАТО

галузі за ЗКГНГ

виду економічної

діяльності за КВЕД

форми власності за КФВ

організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ

вищої організації —

ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ

приватизації

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кому подається

(назва та адреса одержувача)

Міністерство (відомство), комітет

Підприємство, установа, організація

Адреса

Форма власності

Організаційно-правова форма господарювання

Вид діяльності

Форма № 3-ПВ

(термінова) місячна

Затверджена наказом

Держкомстату України

від 14.10.97 № 24

Термінова — квартальна

Подається до 7 числа після звітного періоду підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та господарювання, включаючи колективні сільськогосподарські підприємства:

1) Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласному (районному, міському), Київському та Севастопольському органу державної статистики — за його вказівкою;

2) органу, до сфери управління якого належить, — за вказівкою.

Телеграфом дані передають у випадку, якщо звіт не може бути переданий іншими засобами зв’язку у встановлений термін. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС