Главная - Финансы - Книги - Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями - Федосов В., Опарін В.
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями - Федосов В., Опарін В.
<< Содержание < Предыдущая

Список літератури

 • Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Львів: Каменяр, 2000.
 • Арсенюк О. Світовий банк і структурна перебудова фінансового сектора України // Вісник Національного банку України. — 2000. — № 9.
 • Базилевич В. Д. Страховий ринок України. — К.: Знання, 1998.
 • Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім.; Передмова та наук. редагування В. М. Федосова. — К.: Либідь, 2000.
 • Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі: Пер. з англ. — К.: Основи, 2001.
 • Боди З., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2000.
 • Буковинський С. А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України — 2001. — № 5.
 • Бюджетний к одекс України: закон, засади, коментар / За ред. О. В. Турчинова і Ц. Г. Огня. — К.: Парламент. вид-во, 2002.
 • Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000.
 • Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НІОС, 2002.
 • Воронова Л., Галь В. Комплексна програма розвитку банківської системи України: стратегія на перспективу // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 1.
 • Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.
 • Гаврилюк О. В. Іноземне інвестування і структурна трансформація в країнах перехідної економіки // Фінанси України. — 1998. — № 7.
 • Гальчинський А. Найвищий пріоритет — грошова стабільність // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 5.
 • Гальчинський А. Стабілізація гривні: проблеми і перспективи // Вісник Національного банку України. — 2002. — № 7.
 • Герасимчук В. І. Інституціональні перетворення та їх вплив на зайнятість населення. — К.: УІСД, 1999.
 • Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О. Г. Бі­лорус. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Государственные финансы: Учеб. пособие для студентов экон. вузов и факультетов / Под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Лыбидь. 1991.
 • Государство и рынок: американская модель / Под ред. М. А. Пор­тного и В. Б. Супяна. — М.: Анкил, 1999.
 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Губський Б., Лук’яненко Д., Сіденко В. Інтернаціоналізація української економіки // Економіка України. — 2000. — № 9.
 • Гуцал І. С. Банківське кредитування суб’єктів ринку в трансформаційній економіці України (питання теорії, методики, практики). — Львів: Бібльос, 2001.
 • Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі: Пер. з англ. / За ред. Ю. Немеца та Г. Райта. — К.: Основи, 1998.
 • Диба М. І. Регулювання в сучасній економічній системі: Монографія. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Дзеблюк О. Вплив рівня монетизації економіки України на кредитну діяльність комерційних банків в умовах перехідного періоду // Вісник Національного банку України. — 2000. — № 5.
 • Дзеблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. — К.: Поліграфкнига, 2000.
 • Доклад о мировом развитии 2000—2001. — М.: Весь мир; Всемирный банк, 2001.
 • Економіка України: підсумки перетворення та перспективи зростання / За ред. В. М. Гейця. — Харків: Форт, 2000.
 • Енциклопедія банківської справи України. — К.: Молодь; Ін Юре, 2001.
 • Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002.
 • Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребеник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції і перспективи // Фінанси України. — 2000. — № 9.
 • Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. — К.: Знання України, 2002.
 • Йозеф Шумпетер та проблеми реформування економіки України / Ред. Ю. К. Зайцев — К.: Таксон, 2000.
 • Завгородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 3-тє вид., випр. та доп. — К.: Знання: КОО, 2000.
 • Загальний стан та передумови розвитку фінансового ринку в Україні / Ч. М. Сігер, Х. К. Паттон. — К.: Financial Market International, Inc., 2000.
 • Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Україні: погляд з середини / Ред. Л. Хоффманн і А. Зіденберг — К.: Фенікс, 1998.
 • Кейнс Дж. М.Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1978.
 • Кириленко О. П. Місцеві бюджети України: історія, теорія практика. — К.: НІОС, 2000.
 • Коломойцев В. Е. Структурна трансформація промислового комплексу України: Монографічне дослідження. — К.: Українська енциклопедія, 1997.
 • Корнєєв В. Реструктуризація заборгованості в Лондонському і Паризькому клубах кредиторів // Економіка України. — 2001. — № 3.
 • Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. — К.: Знання, КОО, 1999.
 • Крисоватий А. І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання. — Тернопіль: Карп Юка, 2000.
 • Крисоватий А. І. Фіскальні засади соціально орієнтованої економіки ринкового типу // Фінанси України. — 2000. — № 11.
 • Крупка М. І., Береський Я. О., Реверчук С. К. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні. — Львів: Діалог, 1999.
 • Крючкова І. Структурні чинники економічного зростання в Україні // Вісник Національного банку України. — 2002. — № 2.
 • Лагутін В. Д. Монетарна і фіскальна політики у стратегії економічного зростання // Фінанси України. — 2002. — № 8.
 • Луніна І. О. Державні фінанси України у перехідний період. — Харків: Форт, 2000.
 • Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. — К.: ДрУк, 2002.
 • Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. — К.: Атіка, 2000.
 • Льовочкін С. Податкова структура в Україні та шляхи її вдосконалення // Економіка України. — 1999. — № 8.
 • Льовочкін С. В. Причини та чинники бюджетного дефіциту в Україні // Економіст. — 1999. — № 11.
 • Льовочкін С. В. Завдання та напрями реформування фінансів соціальної сфери в Україні // Фінанси України. — 1999. — № 12.
 • Льовочкін С. В. Взаємозв’язок і параметри макроекономічної і макрофінансової стабілізації // Економіст. — 2001. — № 2.
 • Льовочкін С. В., Опарін В. М., Федосов В. М. Реформування фінансової моделі як основа макроекономічної стабілізації в Україні // Економіка України. — 2000. — № 10.
 • Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. — Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2000.
 • Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Налогово-бюджетная политика в странах с экономикой переходного периода / Ред. В. Танзи. — Вашингтон: МВФ, 1993.
 • Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 1999.
 • Новицький В. Є., Плотников О. В. Динаміка зовнішніх боргових зобов’язань України. — К.: Політична думка, 2000.
 • Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Опарін В. М Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні // Фінанси України. — 2000. — № 9.
 • Опарін В. М. Фінанси — інституціональна структура суспільства // Фінанси України. — 2001. — № 8.
 • Опарін В. М. Фінансові ресурси та суспільний капітал // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 7.
 • Опарін В. М, Федосов В. М. Засади фінансової стратегії економічного зростання в Україні // Економіка України. — 2002. — № 1.
 • Основи економічної теорії: Політекономі чний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища шк., Знання, 1997.
 • Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: НІОС, 1997.
 • Пирожков С. І., Сухоруков А. І., Григоренко О. Я. Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми: Монографія. — К.: НІУРВ, 2000.
 • Пигу А. Экономическая теория благосостояния: В 2-х т.: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1985.
 • Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств в умовах формування ринкової економіки // Фінанси України. — 2000. — № 9.
 • Пособие по налоговой политике / Под ред. Партасарати Шома. — Вашингтон: МВФ, 1995.
 • Проект кодекса налоговых законов для государств Центральной и Восточной Европы. — Бонн: Федеральное Министерство финансов, 1993.
 • Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002.
 • Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік: Послання Президента України Кучми Л. Д. до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002.
 • Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.
 • Рязанова Н. С. Реструктуризація й ефективність економіки // Фінанси України. — 1999. — № 9.
 • Рязанова Н. С. Фінансове рахівництво: Навч. посібник. — К.: Знання-Прес, 2002.
 • Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник Національного банку України. — 1999. — № 1.
 • Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України: Пер. з англ. — К., 1996.
 • Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. — К.: Основи, 1995.
 • Секторальні моделі прогнозування економіки України / Ред. В. М. Геєць. — К.: Фенікс, 1999.
 • Система державних фінансів України: шляхи забезпечення прозорості та оптимальної децентралізації фінансових потоків: Матеріали форуму експертів від 2 березня 2001 р. / Ред. І. Бураковський — К.: К.І.С., 2001.
 • Сприяння сталому економічному зростанню в Україні / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя та Ірини Акімової. — К.: Альфа-принт, 2001.
 • Стельмах В. С. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні / Ред. В. І. Міщенко. — К.: Знання, 2000.
 • Стельмах В. Огляд монетарної політики в Україні за 1991—2001 рр. // Вісник Національного банку України. — 2002. — № 7.
 • Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.
 • Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 1998.
 • Сумароков В. Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. — М.: Финансы и статистика, 1996.
 • Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.
 • Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава, податки, бізнес. — К.: Либідь, 1992.
 • Трансформація: моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи / Ред. В. М. Геєць — К.: Логос, 1999.
 • Трубич С. Ю., Швець В. Є. Формування системи соціального страхування // Фінанси України. — 2000. — № 2.
 • Україна за роки незалежності. 1991—2001. — 3-є вид., перероб. та доп. — К.: Нора-друк, 2001.
 • Україна і світова економіка: Оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. — К.: Альфа-Принт, 2002.
 • Україна на роздоріжжі: Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / Ред. А. Зіденберг і Л. Хоффманн. — К.: Фенікс, 1998.
 • Україна на шляху до Європи / За ред. Л. Хоффманна і Ф. Мьоллерс. — К.: Фенікс, 2001.
 • Філіпенко А. С., Сивашов Ю. Д. Економічні стратегії України: Дискусія інтелектуалів / За ред. В. Резнікова. — К.: Либідь, 1998.
 • Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. — 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Фінансово-кредитні важелі регулювання економіки України в перехідний період / Відп. ред. А. І. Даниленко. — К., 1998.
 • Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В. К. Сенчагова, А. И. Архипова. — М.: Проспект, 1999.
 • Федосов В. М. Фінансова стратегія розвитку української економіки // Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку. — К.: НТУУ КПІ, 2001.
 • Федосов В. М, Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.
 • Федосов В. М. та ін. Розділ «Україна і міжнародні фінансові інституції» в Посланні Президента України до Верховної Ради України на 2001 рік.
 • Федосов В. М., Льовочкін С. В. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України. — 1999. — № 6.
 • Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997.
 • Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України: Навч. посібник. — К.: НІОС, 2000.
 • Юрій С. І., Дерлиця А. Ю. Державні фінанси і демократія: до проблеми раціоналізації бюджетного вибору // Фінанси України. — 2001. — № 6.
 • Ющенко В. Ключові проблеми монетарної та валютно-курсової політики в Україні // Вісник Національного банку України. — 2000. — № 2.
 • Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні: — 2-е вид. — К.: Скарби, 2000.
 • Arnold G. Corporate Financial Management. — Harlow, England: Financial Times Professional Limited, 1998.
 • Artis M., Lewis M. Money in Britain. Monetary policy, Innovation and Europe. - New York, London: Philip Allan, 1991.
 • Binhammer H. Money, Banking and the Canadian Financial System. - Scarborough, Ontario: Nelson Canada, 1993.
 • Blankart C. Offentliche Finanzen in der Demokratie. — Munchen: Vahlen, 1998.
 • Block S., Hirt G. Foundations of Financial Management. — Homewood, Illinois: Irwin, 1989.
 • Clark E., Levasseur M., Rousseau P. International Finance. — London: Chapman & Hall, 1993.
 • Changes in Revenue Structures. Proceedings of the 42hd Congress of the International Institute of Public Finance, Athens. — Detroit: Wayne State University Press, 1989.
 • Corporate Taxes. A World Summary. — London, New York: Price Waterhouse, 1995.
 • Das Haushaltssystem der Bundesrepublik Deutschland. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 1995.
 • Demokratie, Marktwirtschaft und Recht / Herausgegeben von Werner F. Ebke, Detlev F. Vagts. — Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1995.
 • Der Euro stark wie die Mark. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 2000.
 • Deutsche Wirtschaftspolitik. Der Weg der Sozialen Marktwiztschaft. — Dusseldorf—Wien, 1962.
 • Economic Outlook. — OECD, 1997—2002.
 • Erhard L. Wohlstand fur alle. — Dusseldorf, 1957.
 • Felderer B., Homburg S. Makrookonomik und neue Makrookonomik. — Berlin: Springer-Verlag, 1997.
 • Finanzbericht. 1997—2002. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen.
 • Finanzdienstleistungen / Von Michael Bitz. — Munchen, Wien: R. Oldenbourg Verlag, 1993.
 • Fisher S., Dornbusch R., Schmalensee R. Economics. — New York: McGraw-Hill, Inc., 1988.
 • Gambier C. Les impots en France — Paris: Francis Lefebvre, 1987.
 • Geld-Bank-und Borsenwesen. — Stuttgart: Poeschel, 1999.
 • Haberler G. Economic Growth and Stability. An Analisis of Economic Change and Policies. — Los Angeles, 1974.
 • Haushaltsrecht des Bundes. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 1998.
 • Hull J. Options, Futures and other Derivative Securities. — New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1993.
 • Inflation / Ed. by R. I. Ball and P. Doule. — Baltimor, 1970.
 • International Financial Statistics. — Washington: IMF, 1997—2002.
 • Internationale Organisationen und Abkommen im Bereich von Wahrung und Wirtschaft. Sonderdrucke der Deutschen Bundesbank, # 3. — Frankfurt am Main, 1986.
 • Leonard J. Le financement des depenses publiques en France. — Presses universitaires de Lyon, 1986.
 • Lessons from Labour Market Policies in the Transition Countries. — Paris: CEDEX, 1996.
 • Main Economic Indicators. — Paris: OECD, 1999.
 • Maus R., Ritscherle W., Sund H. Aufbruch nach Europa (Bodensee-Forum 1989). — Konstanz: Univ.-Verl., 1990.
 • Mehr R. Fundamentals of Insurance. — Homewood, Illinois: Irwin, 1986.
 • Monetary Theory and Policy Experience / Ed. by Leijonhufvud A. — Hampshire, New York: Palgrave, 2001.
 • Musgrave R., Peacock A. Classics in Theory of Public Finance. — New York, London: St. Martin’s hress, 1967.
 • Muzellec R. Finances publiques. — Toulouse: Sirey, 1986.
 • Prest A., Barr N. Public Finance in Theory and Practice. — London: Weidenfeld and Nicolson, 1985.
 • Revenue Statistics 1965—1999. — Paris: OESD Publications, 2000.
 • Regulatory Reform in Japan. — Paris: OECD, 1999.
 • Regulatory Reform in the Netherlands. - Paris: OECD, 1999.
 • Rose P., Fraser D. Financial Institutions: Understending and Managing Financial Services. — Plano, Texas: Busines Publication, 1998.
 • Schlecht O., Stoltenberg G. Soziale Marktwirtschaft. Grundlagen, Entwicklungslinien, Perspektivien. — Freiburg—Basel—Wien: Herder, 2001.
 • Schmidt G. Die Staatsreform in Sachsen in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. — Weimar, VEB Druckhaus, 1966.
 • Schneider D. Investition, Finanzierung und Besteuerung. — Wiesbaden: Gabler, 1992.
 • Schumpeter J. Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. — Leipzig: Verlag Duncker Humblot, 1911.
 • Selected Federal Taxation. Statures and Regulations. Selected and Edited by M.Rose. — West Publishing Co., 1998.
 • Suchting J. Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung. — Wiesbaden: Gabler, 1991.
 • Trade Policy and the Transition Process. — Paris: OECD, 1996.
 • Unsere Steuern von A-Z. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 1999.
 • Unsere Bankwesen. — Bonn: Bundesministerium der Finanzen, 1999.
 • VAT in Central and Eastern Europe. — Brussels, KPMG, 1997.
 • Weltentwicklung-bericht 1994. — Washington: Weltbank, 1994.
 • World Debt Tables. External Finance for Developing Countries. — Washington: The World Bank, 1996.
 • World Development Report 1998/99. — The World Bank, 2000.
 • World Investment Report. United Nations. — New York and Geneva, 2000.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС