Главная - Финансы - Книги - Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
<< Содержание < Предыдущая

6.2 Зміст виробничого плану

Розроблення виробничого плану починається зі складання переліку основних виробничих операцій та (або) інших робочих процесів, послідовне виконання яких і забезпечує випуск готового продукту, тобто починати треба з опису технологічного процесу виготовлення продукції. Для збільшення наочності в підрозділі «Основні виробничі операції» рекомендується навести схему виробничих потоків, яка дасть можливість зрозуміти:

 • звідки на фірму надходитимуть сировина, матеріали, комплектуючі вироби;
 • у якій послідовності (в яких цехах або інших підрозділах фірми) здійснюватиметься їх переробка в готову продукцію;
 • куди цю продукцію будуть поставляти.

Часто підприємці для зменшення початкової (стартової) потреби в капіталі передають виконання окремих технологічних операцій іншим фірмам. У такому разі в підрозділі «Основні виробничі операції» треба:

 • дати пояснення того, які роботи будуть виконуватися самою фірмою, а які — на стороні (субпідрядчиками);
 • стисло охарактеризувати кожного з субпідрядчиків (місце, де вони знаходяться, причини, що зумовили цей вибір, витрати, пов’язані з їх залученням);
 • додати (за наявності) копії укладених з ними контрактів або підписаних протоколів про наміри.
 • У підрозділі «Машини та устаткування» виробничого плану подають:
 • повний список машин та устаткування, необхідних для здійснення виробничого процесу;
 • розрахунки витрат, пов’язаних з придбанням (орендою) нових (або вживаних) машин та устаткування;
 • інформацію про строки служби та амортизаційні відрахування щодо кожної одиниці устаткування.

Інколи підрозділ «Машини та устаткування» доповнюється відомостями про основні техніко-експлуатаційні параметри устаткування.

Інформацію про машини та устаткування, які передбачається використати у виробничому процесі, зручно подати у вигляді таблиці (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Машини та устаткування

 

Найменування обладнання

 

Купівля чи

оренда

 

Нове чи вживане

 

Вартість

 

Строк служби

(в місяцях)

Амортизаційні відрахування (за місяць)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У підрозділі «Сировина, матеріали та комплектуючі вироби» необхідно:

 • навести перелік усіх видів сировини, матеріалів та комплектуючих виробів, які передбачається використовувати у виробничому процесі;
 • указати конкретних постачальників;
 • визначити закупівельні ціни (за одиницю);
 • дати пояснення щодо фінансових та інших умов поставок і місцезнаходження постачальників;
 • визначити необхідні обсяги запасів, а також (за потреби) указати на особливі умови їх зберігання.

Відомості щодо сировини, матеріалів та комплектуючих виробів можна також звести в таблицю (табл. 6.2). При цьому питання про необхідні запаси матеріальних ресурсів, особливі умови їх зберігання (наприклад, ресурсів, які швидко псуються) розглядаються окремо.

Таблиця 6.2

Сировина, матеріали та комплектуючі вироби

Найменування видів сировини, матеріалів та комплектуючих виробів

 

Постачальники

 

Ціна за одиницю

Примітки (місцезнаходження постачальників, умови поставок тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрозділ плану «Виробничі та невиробничі приміщення» подає інформацію про потреби фірми у виробничих і невиробничих приміщеннях з адміністративними, складськими, підсобними включно. У цьому розділі треба описати приміщення з погляду їх розмірів, місцезнаходження, наявності майданчиків для навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення транспортними комунікаціями тощо.

Додатково у виробничому плані можуть бути охарактеризовані:

 • принципи контролю виробничих процесів на фірмі, матеріально-технічних запасів, запасів готової продукції, якості продукції. При цьому слід указати, які конкретно процедури контролю якості продукції та перевірок буде використовувати фірма та на які стандарти або інші вимоги вона буде орієнтуватися;
 • вплив зростання випуску продукції на виробничі операції (чи треба буде розширювати виробництво в найближчому майбутньому? Чи потрібним буде додаткове устаткування і, відповідно, додаткове фінансування?).

Наприкінці виробничого плану має бути окреслений вплив зовнішніх факторів на виробничу діяльність фірми. Це зв’язано з тим, що фірма, як правило, неспроможна або лише незначною мірою здатна тримати під своїм контролем такі зовнішні фактори.

До основних зовнішніх факторів, які впливають на виробничу діяльність фірми, належать:

 • можливості придбання і зміна вартості виробничих ресурсів (наприклад, ціна на матеріальні ресурси може змінюватися з ініціативи постачальників, під впливом економічної або політичної нестабільності тощо);
 • імовірність появи нових технологій виробництва даної продукції;
 • юридичні обмеження.

Останнє є досить впливовим фактором, оскільки існує багато різноманітних міжнародних, загальнодержавних і місцевих нормативних актів, які безпосередньо стосуються виробничих процесів (санітарні норми, нормативи органів охорони довкілля, вимоги до утилізації відходів виробництва і безпеки праці тощо).

Характеризуючи вплив зовнішніх факторів на виробничу діяльність фірми, треба стисло сформулювати:

 • характер і джерела такого впливу;
 • можливі позитивні й негативні наслідки такого впливу;
 • способи, за допомогою яких можна подолати негативні наслідки.

Перелік контрольних запитань до розділу «Виробничий план» наведено в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3

Перелік контрольних запитань до розділу «Виробничий план»

 • Які виробничі операції будуть застосовуватися фірмою в процесі виготовлення продукції?
 • В якій послідовності здійснюватимуться виробничі операції?
 • Чи відповідає технологія виробництва сучасним вимогам?
 • Чи передбачається виробнича кооперація з іншими фірмами? З якими саме і на яких умовах?
 • Які машини, обладнання та інструменти необхідні у виробничому процесі на фірмі?
 • Скільки коштуватиме їх придбання або оренда? Якими будуть амортизаційні відрахування?
 • Які види сировини, матеріалів і комплектуючих виробів використовуватимуться для виробництва продукції?
 • Де, у кого і на яких умовах будуть закуповуватися сировина й матеріали? Яка репутація цих постачальників? Чи є вже досвід роботи з ними або попередня домовленість?
 • Які запаси матеріально-сировинних ресурсів необхідні для безперервного здійснення виробничого процесу? Чи потребують вони особливих умов зберігання?
 • Які виробничі та невиробничі приміщення вам необхідні? Чи є ці приміщення вашою власністю чи ви їх орендуватимете? Скільки це коштуватиме?
 • Як здійснюватиметься контроль критичних факторів виробничого процесу? Контроль якості? Контроль дисципліни поставок? На які стандарти при цьому Ви будете орієнтуватися?
 • Як буде організовано фірмою утилізацію відходів і забезпечено дотримання санітарних вимог?
 • Якою мірою виробничий процес залежатиме від конкретних постачальників сировини та матеріалів?
 • Чи існують якісь обмеження щодо придбання (оренди) приміщень, машин та устаткування, постачання сировини та матеріалів?


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС