Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Земельний фонд — усі землі незалежно від їх цільового призначення, господарського використання і особливостей правового режиму.

Лісовпорядкування — система заходів, що включає інвентаризацію лісового фонду, визначення розміру щорічного користування лісом та його категорій (водоохоронні, захисні, оздоровчі і т.п.), лісовідновлення тощо.

Площа лісового фонду — частина території країни, яка вкрита лісом, а також не зайнята ним, але призначена для потреб лісового господарства.

Природні умови — тіла і сили природи, які мають істотне значення для життєдіяльності людей, але не використовуються безпосередньо у господарській діяльності суспільства.

Природно-ресурсний потенціал — фактор розміщення продуктивних сил, що включає природні ресурси і природні умови, які можуть бути залучені в господарську діяльність за певних умов.

Ресурси економічні — джерела забезпечення виробництва, включаючи природні, трудові, інформаційні, фінансові тощо.

Ресурси природні — тіла і сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб суспільства.

Ресурси рекреаційні — об’єкти і явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку і туризму.

Ресурсозбереження — один з важливих напрямів підвищення ефективності виробництва на основі раціонального, економного використання усіх видів ресурсів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте сутність і структуру природно-ресурсного потенціалу.
 • Назвіть існуючі методи оцінки природно-ресурсного потенціалу.
 • Охарактеризуйте мінеральні ресурси України, їх структуру та особливості розміщення.
 • Розкрийте сутність та визначте структуру земельного фонду України. Сформулюйте проблеми раціонального використання земельних ресурсів.
 • Охарактеризуйте водні ресурси України, особливості їх формування і розміщення. Назвіть проблеми та шляхи їх раціонального використання.
 • Охарактеризуйте лісові ресурси України, їх народногосподарське значення і основні шляхи раціонального використання.
 • Охарактеризуйте рекреаційні ресурси України, їх структуру та особливості розміщення. Обгрунтуйте проблеми і шляхи їх раціонального використання.
 • Визначте сутність та основні напрями ресурсозбереження.
 • В чому полягають особливості формування вторинного ресурсного потенціалу ?

Література

 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — 320 с.
 • Горленко И. А., Руденко Л. Г., Малюк С. Н. Проблемы комплексного развития территории. — К. : Наукова думка, 1994. — 296 с.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання, 1998. — С. 178—215.
 • Поповкін В. Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. — К.: Наукова думка, 1993. — 210 с.
 • Розміщення продуктивних сил : Підручник / В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін. — К.: Знання, КОО, 1998. — С. 139—179.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 4—10.
 • Руденко В. П. Природно-ресурсний потенціал України. — К.: Либідь, 1994. — 150 с.
 • Трегобчук В. Ресурсно — екологічна складова національної безпеки // Економіка України. — 1999. — № 2. — С. 4—15.
 • Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / C. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. — Т. 1. — 163 с.
 • Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / C. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. — Т. 2. — 117 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1. Вплив природно-ресурсного потенціалу на формування господарського комплексу регіону.

2. Проблеми раціонального використання природних ресурсів України.

3. Ресурсозбереження і структурна трансформація національної економіки. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС