Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов’язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія економічних учень», «Еко­номічна історія», «Економіка підприємства» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях.

Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні пи­тання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені теми «Сутність фінансів, їх функції та роль», «Фінансова політика і фінансовий механізм».

Основою функціонування фінансової системи є фінанси господарських суб’єктів. У даній темі розглядаються теоретичні засади організації фінансових відносин на підприємствах державної і недержавної форм власності, сутність і специфіка фінансів некомерційних установ і організацій.

Механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави розкривається у темах: «Державні фінанси», «Державні цільові фонди», «Податки і податкова система», «Бюджет і бюджетна система», «Доходи й видатки державного бюджету», «Місцеві фінанси».

Програма курсу передбачає також вивчення питань страхової діяль­ності, функціонування фінансового ринку та міжнародних фінансів.

Навчально-методичний посібник підготовлений авторським колективом у складі: О. Р. Романенко, канд. екон. наук, доц. (типова програма курсу, мета і завдання вивчення дисципліни, методичні вказівки до вивчення тем з виділенням ключових понять і термінів, плани семінарських занять, завдання поточного та підсумкового контролю, перелік питань для підготовки до іспиту, список літератури); С. Я. Огородник, д-р екон. наук, проф. (запитання для перевірки знань за темами курсу, питання для дискусій, теми рефератів та рекомендації щодо їх оформлення і захисту); М. С. Зязюн, ст. викладач (термінологічний словник); А. А. Слав­кова, ст. викладач (схеми до вивчення тем курсу, тематика курсових і контрольних робіт з методичними вказівками щодо їх виконання, організація та проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів, критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі).

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС