Главная  - Экономика  - Шпаргалки  - Шпори з Макроекономіки
Шпори з Макроекономіки

ЗМІСТ


Шпори з макроекономіки Варіант 1
1. Система національних рахунків: сутність та основні методологічні принципи її побудови.
2. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
3. Економічні цикли: сутність, структура, види та причини циклічних коливань.
4. Мультиплікатор інвестицій: сутність, схематична модель та кількісна визначеність простого мультиплікатора видатків.
5. Рецесійний розрив: сутність, графічна інтерпретація та кількісна визначеність. Інфляційний розрив: сутність, графічна інтерпретація та кількісна визначеність.
6. Кейнсіанська та монетариська теорії макроекономічного регулювання: сутність та основні положення.
7. Дискредиційна та автоматична політика: сутність та засоби впливу на економіку; мультиплікатор видатків, податків та збалансованого бюджету.
8. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції: сутність, графічна інтерпретація, Крива Лаффера.
9. Фіскальна політика і державний бюджет: бюджетний дефіцит, концепції збалансування державного бюджету, джерела дефіцитного фінансування.
10. Грошова пропозиція: сутність, ліквідність грошових активів, грошові агрегати. Сукупний попит на гроші. Рівновага на грошовому ринку. Графічна інтерпретація.
11. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
12. Грошове-кредитне регулювання економіки: методи впливу на грошову пропозицію, політика "дорогих" та "дешевих" грошей.
13. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
14. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП: графічна інтерпретація, гранична схильність до імпорту, мультиплікатор видатків у відкритій економіці.
15. Стагфляція: сутність, крива Філіпса у короткостроковому та довгостроковому періодах.
16. Модель економічного кругообігу в умовах чистого ринку. Взаємодія між домогосподарствами та підприємствами, роль фінансових посредників. Споживання та заощадження: графічна інтерпретація їх залежності від доходу, схильність до споживання та заощадження, недохідні чинники.
17. Сукупна пропозиція: сутність і графічна інтер претація її залежності від ціни на основі класичної моделі.
18. Сукупна пропозиція: сутність та графічна інтерпретація її залежності від ціни на основі кейнсіанської моделі.
19. Модель економічного кругообігу в умовах змішаної економіки. Функції держави в процесі економічного кругообігу в умовах закритої та відкритої економіки. Рівноважний ВВП на основі метода "видатки- випуск" та його графічна інтерпретація.
20. Сукупний попит на інвестиції: його чинники та графічна інтерпретація
21. Закон Оукена та кількісна визначеність втрат економіки від циклічного безробіття.
22. Рівноважний ВВП на основі метода "вилучення-ін’єкції" та його графічна інтерпретація .
23. Інфляція: сутність та кількісна визначеність, види та соціально-економічні наслідки.
24. Сутність та фактори економічного зростання. Модель економічного зростання. Солоу: основні риси та математична формалізація.
Шпори з макроекономіки Варіант 2
1. СНР: сутність та осн.методолог.принципи її побудови.
2. ВВП: сутність, зміст його елементів за виробн.методом, методом видатків та методом доходів.
3. Дефлятор ВВП: сутність і кільк.визначеність. Дефілювання ті інфлювання ВВП.
4. Економічні цикли: сутність, структура, види та причини циклічних коливань.
5. Зайнятість і безробіття: види зайнятості, кількісна визначеність безробітя та його види.
6. Мультиплікатор інвестицій: сутність, схематична модель та кільк.визначеність простого мультиплікатора видатків.
7. Рецесійний розрив: сутність, графічна інтерпретація та кільк.визначеність.
8. Інфляційний розрив: сутність, граф.інтерпретація та кільк.визначеність.
9. Кейнсіанська та монетариська теорії макроекономічного регулювання: сутність та основні положення.
10. Дискреційна та автоматична політика: сутність та засоби впливу на економіку, мультиплікатор видатків, податків та збалансованого бюджету.
11. Фіск.політика з урахуванням пропозиції: сутність, граф інтерпретація, крива Лаффера.
12. Фіскальна політика і держбюджет: бюджет.дефіцит, концепції збалансування держбюджету, джерела дефіцит.фінансування.
13. Грош.пропозиція: сутність, ліквідність грош.активів, грош.агрегати. Сукупний попит на гроші. Рівновага на грош.ринку. Графічна інтерпретація.
14. Банк.система; депозит.та грош.мультиплікатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк.визначеність депозит.та грош.мультиплікатора.
15. Грош-кредитне регулювання економіки: методи впливу на грош.пропозицію, політика “дорогих” та “дешевих” грошей.
16. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купів.спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
17. Вплив зовн.торгівлі на ВВП: граф.інтерпретація, гранична схильність до імпорту, мультиплікатор видатків у відкритій економіці.
18. Стагфляція: сутність, крива Філіпа у короткостроковому та довгостроковому періодах.
19. Модель екон.кругообігу в умовах чистого ринку. Взаємодія між домогосподарствами та підприємствами, роль фін.посередників.
20. Споживання та заощадження: граф.інтерпретація їх залежності від доходу, схильність до споживання та заощадження, недохідні чинники.
21. Сукупна пропозиція: сутність і граф.інтерпретація її залежності від ціни на основі класичної моделі.
22. Сукупна пропозиція: сутність та граф.інтерпретація її залежності від ціни на основі кейнсіанської моделі.
23. Модель екон.кругообігу в умовах змішаної економіки. Ф-ції держави в процесі екон.кругообігу в умовах закритої та відкритої економіки.
24. Рівнов.ВВП на основі метода “видатки-випуск” та його граф.інтерпритація.
25. Сукупний попит на інвестиції: його чинники та граф.інтерпретація.
26. Закон Оукена та кільк.визначеність втрат економіки від цикл.безробіття.
27. Рівнов.ВВП на основі метода “вилучення-ін’єкції” та його граф.інтерпретація.
28. Інфляція: сутність та кількісна визначеність, види та соціально-економічні наслідки.
29. Сутність та фактори економічного зростання.
30. Модель економічного зростання Солоу: осн.риси та математ.формалізація.
Шпори з мароекономіки варіант 3
1. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
2. Фіскальна політика і державний бюджет: бюджетний дефіцит, концепції збалансування державного бюджету, джерела дефіцитного фінансування.
3. Рівноважний ВВП на основі метода "видатки- випуск" та його графічна інтерпретація.
4. Банк.система; депозит.та грош.мультиплікатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк.визначеність депозит.та грош.мультиплікатора.
5. Модель IS- LM: визначеність та функція кривих IS і LM, графічна інтерпретація моделі IS- LM та її роль в макроекономічному аналізі .
6. Платіжний баланс: сутність, зміст його розділів, модель платіжного балансу, регулююча роль статті "резервні активи".
7. Сукупний попит : сутність , цінові та нецінові чинники , графічна інтерпретація їх впливу на сукупний попит .
8. Попит на гроші для угод та гроші, як активи: сутність, кількісна визначеність та графічна інтерпретація.
9. Сукупний попит на гроші: кількісна визначеність, графічна модель та механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку.
10. Класична та кейнсіанська теорії регулювання повної зайнятості .
11. Видатки і ВВП в умовах приватної економіки закритого типу : сукупні , автономні та індуційовані видатки ; модель простого мультиплікатора видатків ; визначеність впливу автономних видатків на ВВП в різних цінових умовах .
12. Вплив держави на параметри економічної рівноваги : трансформація приватного споживання та заощадження ; державні та національні заощадження , моделі економічної рівноваги .
13. Попит на гроші для угод та гроші як активи
Макроекономічні показники
1) Виробничий метод
2) Розподільчий метод
3) Метод кінцевого використання
4) Ринок праці
5) Грошовий ринок
6) Інфляційний механізм
7) Споживання домогосподарств
8) Приватні інвестиції
9) Сукупні витрати
10) Економічна динаміка
11) Зовнішньоекономічна діяльність
Словник Макроекономічних термінів
Тести з макроекономіки


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим