Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
<< Содержание < Предыдущая

2. Програма навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика»

Тема 1

Наукові засади розміщення продуктивних сил

Предмет і об'єкт курсу. Місце курсу в системі навчальних дисциплін, його зв'язок з економікою природокористування, галузевими економіками, економічною і соціальною географією та іншими дисциплінами. Методологічні проблеми вивчення розміщення продуктивних сил. Основні категорії і поняття теорії розміщення продуктивних сил. Розміщення продуктивних сил як економічна категорія. Взаємозв'язок понять «розвиток» і «розміщення продуктивних сил». Основні форми територіального розвитку продуктивних сил. Поняття «територіальна організація продуктивних сил».

Завдання раціонального розміщення продуктивних сил, обумовлені необхідністю посилення ролі людського фактора, врахування досягнень науково-технічного прогресу, вирішення екологічних і соціально-економічних проблем.

Проблеми вдосконалення розміщення продуктивних сил, значення економічного обґрунтування при розміщенні виробництва, окремих галузей господарства на території країни, геополітика і геостратегія України.

Поняття про закономірності розміщення виробництва. Основні принципи розміщення виробництва і природокористування: соціальна орієнтація господарської діяльності; наближення виробництва до джерел сировини, палива, до місць зосередження трудових ресурсів і до ринків збуту готової продукції; поєднання раціональної спеціалізації і комплексного розвитку економіки регіонів на основі вдосконалення територіального поділу й інтеграції праці; обмеження надмірної концентрації промисловості та заселеності у великих містах, переважне розміщення нового промислового підприємства у малих і середніх містах; охорона природи і природно-господарська збалансованість, забезпечення здорових умов життєдіяльності населення.

Тема 2

Чинники та умови розміщення продуктивних сил

Чинники розміщення виробництва як сукупність численних взаємопов'язаних умов, передумов і ресурсів, що визначають конкретне розміщення різних видів людської діяльності. Найістотніші чинники: сировинний, паливно-енергетичний, водний, чинник робочої сили (трудовий), споживчий, транспортний, науково-технічного прогресу, ринкової кон'юнктури, екологічний. Аналіз впливу окремих груп чинників на характер розміщення продуктивних сил.

Тема З

Суперечності розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил

Про суть категорії «суперечність». Суперечності на сучасному етапі розміщення продуктивних сил. Специфіка дослідження суперечностей розміщення виробництва. Систематизація суперечностей розміщення виробництва та регіонального розвитку. Природа суперечностей розміщення виробництва та регіонального розвитку. Специфічні суперечності розміщення та регіонального розвитку виробництва.

Тема 4

Науково-методичні засади дослідження розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил

Поняття «підхід» і «метод» у дослідженні різних процесів. Основні підходи щодо дослідження розміщення продуктивних сил: галузевий, міжгалузевий, територіальний (регіональний), системно-структурний, історичний, комплексний, екологічний, проблемний, програмно-цільовий, відтворювальний. Наукові методи аналізу розміщення виробництва і регіонального розвитку продуктивних сил: філософські, загальнонаукові, конкретні (специфічні). Діагностика регіонального розвитку. Принципи системно-діагностичного аналізу регіонального розвитку.

Тема 5

Теорії і концепції розміщення продуктивних сил

Аналіз класичних теорій розміщення виробництва. Теорія розміщення аграрної економіки (Іоган Тюген, 1783—1850). Теорія розміщення промисловості (Альфред Вебер, 1869—1958). Теорія розміщення капіталістичного господарства (Август Льош, 1906—1945). Сучасні концепції розміщення продуктивних сил.

Тема 6

Людський чинник у розміщенні продуктивних сил

Демографічні передумови розміщення продуктивних сил. Демографічна ситуація в Україні. Показники визначення динаміки природного росту населення в країні. Статево-вікова структура населення. Розміщення населення на території. Соціальна структура населення та трудоресурсний потенціал України. Форми зайнятості населення. Формування регіональних ринків праці. Регулювання регіональних ринків праці. Розселення населення України.

Тема 7

Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил

Природні передумови. Класифікація та економічна оцінка природних ресурсів. Природно-ресурсний потенціал України. Суть та принципи використовування природно-ресурсного потенціалу території. Мінеральні ресурси галузей промисловості. Природні ресурси сільськогосподарського виробництва. Природно-реакційні ресурси України.

Тема 8

Використання природно-економічного потенціалу та екологічна безпека України

Еколого-економічний потенціал України, особливості його використання. Потенційно небезпечні виробництва в Україні. Розвиток і розміщення потенційно небезпечних виробництв у містах України, їхній вплив на економіку техногенно-екологічної безпеки. Вимоги до розміщення потенційно небезпечних виробництв в Україні. Сутність ризику в управлінні екологічною безпекою. Економічний ризик та екологічна безпека.

Тема 9

Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів в Україні

Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів, їх класифікація. Науково-технічний прогрес і розвиток міжгалузевих комплексів. Роль науки і техніки в удосконаленні розвитку і розміщення продуктивних сил. Впровадження новітніх технологій, матеріалів з новими властивостями, вплив цього процесу на розміщення виробництва. Структурна переорієнтація економіки України. Суть і принципи трансформації структури виробництва України. Фактори і регіональні особливості трансформації структури виробництва України. Стан і проблеми розвитку міжгалузевих комплексів.

Паливно-енергетичний комплекс. Місце паливно-енергетичного комплексу в суспільному господарстві України. Склад комплексу. Основні райони залягання паливних ресурсів. Співвідношення запасів вугілля, нафти і газу. Кількісна та якісна оцінка паливних ресурсів. Енерго-еко-логічні проблеми.

Нафтовидобувна і нафтопереробна промисловість. Система нафтопродуктів на території України. Нафтохімічні комплекси.

Газова промисловість. Райони видобутку і споживання газу. Система газопроводів (магістральні газопроводи на території України, міжнародні газопроводи). Газохімічні комплекси. Екологічні проблеми видобутку нафти і газу.

Вугільна промисловість. Райони видобутку твердого палива (Донецький, Львівсько-Волинський, Придніпровський басейни). Характеристика вугільних родовищ. Проблеми розвитку вугільної промисловості України. Торфовидобувна промисловість та її розміщення. Екологічні проблеми видобутку і використання твердого палива.

Електроенергетика. Баланс виробництва електроенергії електростанціями України. Розміщення теплових електростанцій, їхня роль у виробництві електроенергії. Гідроенергетика. Каскад ГЕС на Дніпрі й проблеми Великого Дніпра. Атомна енергетика, її роль у забезпеченні регіонів електроенергією. Енергосистеми, їх функціонування. Головні лінії електропередач. Проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу в зв'язку з дефіцитом палива.

Гірничо-металургійний комплекс. Значення металургійного комплексу в забезпеченні суспільного господарства конструктивними матеріалами. Сировинні бази чорної металургії, їхня оцінка. Регіони виплавки чорних металів, їхня характеристика. Найбільші центри чорної металургії. Екологічні проблеми розвитку чорної металургії.

Кольорова металургія. Особливості розміщення сировинної бази і основних центрів виробництва кольорових металів. Перспективи розвитку. Екологічні проблеми розвитку кольорової металургії.

Машинобудівний комплекс. Загальна характеристика машинобудування. Місце і роль машинобудівного комплексу в розвитку економіки України. Взаємозв'язок машинобудування з іншими галузями. Структурні та територіальні особливості машинобудування: галузевий склад, спеціалізація у розрізі макрорегіонів; форми територіального зосередження підприємств і територіальна структура, найважливіші машинобудівні центри і вузли. Основні напрямки розвитку і територіальної організації галузей машинобудування. Екологічні проблеми розвитку машинобудування.

Військово-промисловий комплекс. Спадщина України від військово-промислового комплексу (ВПК) колишнього СРСР. Стан і особливості ВПК України в сучасних умовах. Провідні підприємства ВПК України та їх реструктуризація. Шляхи використання потенціалу ВПК.

Комплекс хімічної індустрії. Роль хімічної промисловості у народному господарстві, зв'язок з іншими галузями. Структура і взаємозв'язок галузей хімічного комплексу. Природні ресурси хімічної промисловості України, їхня кількісна та якісна оцінка. Особливості розміщення галузей і виробництв хімічного комплексу. Екологічні проблеми розвитку галузей хімічного комплексу.

Лісовиробничий комплекс. Місце лісопереробного комплексу в суспільному господарстві та його структура. Оцінка лісових ресурсів України. Лісодефіцитні й лісосировинні регіони. Найбільші центри і головні регіони деревообробки, меблевої, целюлозно-паперової промисловості. Розвиток галузей лісохімії. Екологічні проблеми розвитку галузей лісопереробного комплексу.

Будівельний комплекс. Техніко-економічна специфіка галузей промисловості будівельних матеріалів і будівельної індустрії. Структура виробництва комплексу, основні групи галузей. Характеристика природних будівельних матеріалів та забезпеченість ними території України. Регіони виробництва цементу. Розширення сировинної бази галузі за рахунок використання шлаків та інших відходів. Комбінування цементної промисловості з металургійною.

Розвиток промисловості збірного залізобетону. Найбільші регіони виробництва залізобетонних конструкцій. Головні центри виробництва скла, азбестоцементних труб, керамічної плитки, шиферу, м'якої покрівлі. Розширення використання матеріалів супутнього видобутку вторинної сировини і відходів для виробництва будівельних матеріалів. Екологічні проблеми розвитку галузей будівельного комплексу.

Продовольчий комплекс. Місце і роль продовольчого комплексу (ПК) в економіці країни. Основні структурні ланки агропромислового комплексу: сільське господарство (сировинна ланка); переробка сільськогосподарської сировини (переробна ланка); збут і реалізація продукції; матеріально-технічне забезпечення ПК засобами виробництва.

Земельний фонд України. Оцінка сільськогосподарських угідь у природних зонах. Структура посівних площ. Основні регіони культивування зернових, технічних та овочевих культур. Регіони розвитку тваринництва. Зональні агропромислові комплекси. Створення спеціальних приміських ПК рослинницької та тваринницької орієнтації. Галузеві (спеціалізовані) та багатогалузеві ПК. Проблеми розвитку і розміщення агропромислових комплексів у зв'язку з процесами роздержавлення і приватизації в аграрному секторі економіки. Форми організації ПК: комбінати, фірми, об'єднання, кооперативи, сімейні та фермерські господарства. Удосконалення економічних зв'язків між галузями ПК. Встановлення найбільш раціональних зон постачання сировини агропромислових підприємств. Екологічні проблеми розвитку продовольчих комплексів.

Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів народного споживання. Складові комплексу галузей виробництва непродовольчих товарів (КГВНТ). Проблеми використання потенціалу КГВНТ. Особливості розміщення галузей та структурних змін у КГВНТ.
Транспортний комплекс. Транспорт як найважливіша сфера інфра-структурного призначення народного господарства. Найважливіші функції транспорту. Сухопутний, водний і повітряний транспорт. Роль залізничного й автомобільного транспорту в народному господарстві. Основні напрямки магістральних перевезень залізничним та автомобільним транспортом. Морський і річний транспорт, головні потри України. Системи магістральних трубопроводів, основні авіалінії внутрішньодержавного і міжнародного значення. Структура перевезень вантажів різними видами транспорту. Екологічні проблеми транспортного комплексу.

Комплекс соціальної інфраструктури. Функціональна та економічна сутність соціальної інфраструктури, її галузевий склад. Основні елементи територіальної структури соціальної інфраструктури. Сучасний стан, особливості та принципи розвитку соціальної інфраструктури.

Рекреаційно-туристичний комплекс. Актуальність розвитку. Основні функціональні складові рекреаційно-туристичного комплексу. Стратегічні напрямки розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України.

Тема 10

Концептуальні основи розвитку продуктивних сил регіонів України

Стан і проблеми розвитку регіональної економіки. Головні чинники утворення регіонів. Принципи та критерії соціально-економічної регіона-лізації. Сучасні варіанти суспільно-економічної макрорегіоналізації України.

Центральний регіон. Адміністративно-територіальний склад регіону. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіону. Особливості структури господарства та розвитку галузей регіону. Причини загострення екологічної ситуації регіону. Перспективи розвитку господарства регіону.

Донецький регіон. Адміністративно-територіальний склад регіону. Місце і роль регіону в економіці України. Соціально-економічний потенціал регіону та проблеми його використання. Галузева структура регіону і проблеми її удосконалення. Проблеми подальшого розвитку продуктивних сил регіону.

Західний регіон. Адміністративно-територіальний склад регіону. Роль Західного регіону в системі зовнішньо-політичних та соціально-економічних пріоритетів. Природно-ресурсний потенціал регіону, його використання. Екологічна ситуація в регіоні та причини її загострення. Особливості розвитку провідних галузей промисловості й агропромислового комплексу. Напрямки комплексного розвитку господарства регіону.

Придніпровський регіон. Адміністративно-територіальний склад регіону. Фактор транспортно-географічного положення Придніпров'я. Природно-ресурсний потенціал. Виробничий профіль господарства. Особливості розвитку галузей промисловості та сільського господарства регіону. Проблеми оздоровлення екологічної ситуації.

Причорноморський регіон. Адміністративно-територіальний склад регіону. Оцінка транспортно-географічного положення Причорномор'я. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Провідні галузі промисловості, особливості їх розвитку. Регіональна спеціалізація сільськогосподарського виробництва. Розвиток рекреаційної діяльності у Причорномор'ї. Екологічні проблеми в регіоні. Перспективні напрямки розвитку Причорноморського господарського комплексу.

Харківський регіон. Адміністративно-територіальний склад регіону. Основні чинники соціально-економічного розвитку Харківського регіону. Природно-ресурсний потенціал, його господарське використання. Галузі спеціалізації промисловості та їх виробничий профіль. Агропромисловий комплекс регіону й особливості розвитку його галузей спеціалізації. Перспективні напрямки господарського розвитку регіону.

Тема 11

Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил

Становлення нових форм регіонального розвитку в умовах трансформації економіки. Спеціальні (вільні) економічні зони. Спільні підприємства. Регіональні науково-технічні парки. Регіональні ринки. Транскордонне співробітництво. Глобалізація регіонального співробітництва.

Тема 12

Інвестиційна політика у регіональному розвитку продуктивних сил

Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Становлення регіональної інвестиційної політики у перехідний період до ринку. Напрямки та принципи здійснення регіонального інвестиційного процесу, інвестиційна привабливість регіонів. Депресивні регіони та механізми інвестування їх розвитку.

Тема 13

Регіони у конкурентному ринковому середовищі

Сутність конкуренції у ринковому середовищі. Функції і напрямки зміцнення конкурентних позицій регіональних систем. Обмеження та негативні чинники у формуванні конкурентоспроможності регіонів. Методичні засади конкурентних позицій регіонів.

Тема 14

Зовнішньоекономічні зв'язки у забезпеченні регіонального розвитку продуктивних сил

Поняття міжнародного територіального поділу праці. Основні чинники і тенденції розвитку зовнішніх економічних зв'язків України. Форми зовнішньоекономічних зв'язків. Структура і динаміка зовнішньоекономічних зв'язків з окремими групами країн. Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки. Структура експорту та імпорту України, тенденції їх розвитку. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку та зовнішньоекономічних зв'язків України. Транзитний потенціал України, його використання. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування