Главная  - Менеджмент  - Книги  - Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Додаток 4.5.3 Положення про Міністерство України у справах преси та інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 2 січня 1995 року № 9/95

1. Міністерство України у справах преси та інформації (Мінпресінформ України) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Міністерство бере участь у виробленні державної політики у сфері преси, книговидання і книгорозповсюдження, створення і захисту національного інформаційного простору та забезпечує її реалізацію, здійснює заходи щодо розвитку поліграфічної промисловості, забезпечує інформаційну безпеку з питань, що належать до його компетенції.

Мінпресінформ України сприяє підвищенню ролі преси, інших засобів масової інформації, книговидання у розбудові незалежної демократичної України, духовному відродженню народу України, розвитку суспільного життя.

2. Мінпресінформ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організовує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та вносить на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

3. Основними завданнями Мінпресінформу України є:

реалізація державної науково-технічної, інвестиційної, соціально-економічної, кадрової політики, спрямованої на розвиток друкованих засобів масової інформації, видавничої справи, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження, забезпечення інформаційної безпеки;

забезпечення свободи діяльності друкованих засобів масової інформації, інших суб'єктів видавничої справи;

протидія монопольним та іншим негативним тенденціям, що завдають шкоди інтересам держави, суб'єктам видавничої справи, споживачам друкованої продукції;

вивчення масових інформаційних потоків, характеру їх впливу на громадську думку, виявлення потреб різних соціальних груп у розвитку засобів масової інформації;

вироблення пропозицій щодо державної підтримки книговидання та друкованих засобів масової інформації;

координація, регулювання та стимулювання розвитку видавничої справи у всіх її формах і видах з метою задоволення національних, духовних, культурних, освітніх, професійних та інших потреб;

розвиток міжнародного співробітництва в галузі видавничої справи, поліграфії, розповсюдження періодичних і неперіодичних видань, інформаційної діяльності, сприяння задоволенню потреб українців, які проживають за межами України, у друкованій продукції;

забезпечення функціонування і вдосконалення в межах повноважень Міністерства системи інформаційної безпеки, охорони від розголошення у пресі та інших засобах масової інформації відомостей, що становлять державну таємницю, недопущення розповсюдження через пресу та ефір матеріалів, що суперечать чинному законодавству.

4. Мінпресінформ України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та забезпечує реалізацію державних і цільових програм, планів економічного і соціального розвитку видавничої галузі;

2) визначає структуру, пріоритети та пропорції розвитку книговидавничої справи із залученням для цього інвестицій з оптимальним поєднанням використання державних централізованих капітальних вкладень, позабюджетних асигнувань і коштів з фондів підприємств (за їх згодою) для забезпечення їх виробничого і соціального розвитку, виходячи з матеріально-технічних, економічних можливостей, потреб ринку і необхідності розширення експортних поставок;

3) розробляє і вносить в установленому порядку відповідним органам державної виконавчої влади пропозиції щодо підтримки друкованих засобів масової інформації, випуску навчальної, дитячої та іншої суспільно важливої літератури;

4) здійснює державну політику у сфері обмеження монополізму та сприяє розвитку конкуренції у видавничій справі, книгорозповсюдженні, демонополізації друкованих засобів масової інформації, запровадженню у видавничу практику прогресивних форм ринкових відносин і структур, підтримці господарської ініціативи та підприємництва, а також щодо приватизації об'єктів книговидання і преси;

5) здійснює відповідно до чинного законодавства нормативне регулювання у сфері видавничої справи, друкованих засобів масової інформації, поліграфії та книгорозповсюдження, інформаційної безпеки з питань, що належать до його компетенції;

6) проводить в установленому порядку державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, облік видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;

7) визначає:

пріоритетні напрями розвитку галузевої науки, виступає замовником наукових досліджень і проектних робіт, розробки нового технологічного устаткування для потреб поліграфічної промисловості та видавничої справи;

загальнодержавні потреби у папері, картоні та інших ресурсах для виготовлення друкованої продукції, готує пропозиції щодо міжнародних договорів з поставок поліграфічних матеріалів і устаткування;

8) забезпечує проведення у системі Міністерства єдиної кадрової політики, разом з Міносвіти України організовує і координує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів;

9) здійснює у межах, визначених законодавством України, управління майном підприємств, установ і організацій, що перебувають у загальнодержавній власності й належать до сфери управління Міністерства;

10) уживає заходів до вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням підприємств основними матеріально-технічними ресурсами, організовує укладання договорів на закупівлю і поставку матеріалів, комплектуючих виробів, необхідних для преси і видавничої справи;

11) надає центральним органам державної виконавчої влади, суб'єктам видавничої діяльності, редакціям друкованих засобів масової інформації та їх засновникам, підприємствам поліграфії та книгорозповсюдження незалежно від форм власності необхідну консультаційно-методичну, наукову та організаційно-інформаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

12) установлює і підтримує міжнародні видавничі зв'язки, з метою розповсюдження друкованих видань в Україні та за її межами проводить виставки, конкурси, огляди літератури, використовує для цього засоби масової інформації; здійснює в установленому порядку представництво України в спеціальних міжурядових та міжнародних організаціях;

13) уживає заходів до захисту в установленому порядку культурних і духовних цінностей суспільства від можливих негативних наслідків комерціалізації книговидання і преси в умовах ринкової економіки;

14) сприяє розвитку державної бібліографії творів друку, збереженню та поповненню державного архіву друку, веденню бібліографічної статистики, готує аналітичні, наукові та довідково-інформаційні матеріали;

15) здійснює:

заходи щодо забезпечення функціонування і вдосконалення систем інформаційної безпеки у пресі та інших засобах масової інформації;

охорону на основі чинного законодавства від розголошення у засобах масової інформації (преса, інформаційні агентства, книжкова продукція, теле- та радіопрограми, фотокінодокументалістика, виставки тощо), а також у текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалах, що переміщуються через державний кордон, відомостей, розповсюдження яких може завдати шкоди державі у сфері оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку;

розгляд спірних питань про надання і використання інформації, запитів власників інформації, державних органів, засобів масової інформації, інших юридичних та фізичних осіб з цих питань;

розгляд (консультування), у тому числі на договірній основі, матеріалів, що готуються до опублікування, а також текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів, призначених для переміщення через державний кордон України, які можуть містити державні таємниці, пропагувати культ насильства, жорстокість, порнографію;

аналіз матеріалів преси та інших засобів масової інформації після виходу у світ з метою виявлення порушень чинного законодавства;

контроль за змістом реклами у пресі та інших засобах масової інформації;

навчальні та інформаційно-інструктивні заходи з працівниками відповідних служб центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, експертами з питань охорони державних таємниць у засобах масової інформації, інформаційної безпеки;

16) реалізує державну політику ціноутворення у видавничій справі;

17) веде в установленому порядку оперативну і статистичну звітність, складає зведені квартальні, річні бухгалтерські статистичні звіти та баланси за видами діяльності;

18) подає Мінфіну України необхідну інформацію для складання бюджету;

19) укладає з відповідними профспілковими об'єднаннями галузеві тарифні угоди та організовує їх виконання, проводить у межах своєї компетенції державну політику в питаннях праці, заробітної плати, соціального захисту працівників галузі.

5. Мінпресінформ України під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами влади і самоврядування, а також з відповідними органами інших держав, співпрацює та узгоджує свої дії з національними інформаційними агентствами, організаціями телебачення і радіомовлення, іншими засобами масової інформації та творчими спілками.

6. Мінпресінформ України має право:

1) розробляти та вносити на затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку творів друку, обов'язкові примірники яких розсилаються, та список організацій, які їх одержують, а також здійснювати контроль за їх розсилкою;

2) здійснювати власну видавничу діяльність;

3) затверджувати положення про конкурси, книжкові виставки, ярмарки, інші заходи, пов'язані з діяльністю Мінпресінформу України, які проводяться за рахунок позабюджетних джерел;

4) залучати на договірній основі фахівців для надання консультацій, розроблення актуальних проблем розвитку книговидання, преси та інших засобів масової інформації;

5) одержувати в установленому порядку:

від центральних органів державної виконавчої влади, місцевих органів влади і самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну Міністерству для здійснення його функцій;

безкоштовно обов'язкові примірники друкованих періодичних і неперіодичних видань, що виходять в Україні або виготовляються видавництвами, підприємствами, установами і організаціями України за її межами, а від Мінстату України — необхідні статистичні матеріали;

6) створювати з метою розвитку книговидання та преси позабюджетні та інші цільові фонди;

7) укладати в установленому порядку міжнародні договори з питань, що належать до його компетенції;

8) перевіряти додержання центральними органами державної виконавчої влади, місцевими органами влади і самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації вимог законодавства України з питань інформаційної безпеки під час підготовки матеріалів до опублікування і переміщення їх через державний кордон, одержувати при цьому від посадових осіб необхідні для аналізу порушень та виявлення їх причин відомості, копії документів, довідки про проходження, оприлюднення друкованих матеріалів, у яких містилися заборонені відомості;

9) аналізувати мотиви відмови центральними органами державної виконавчої влади, місцевими органами влади і самоврядування, підприємствами, установами і організаціями у наданні заінтересованим особам інформації або ненаданні доступу до неї, обґрунтованість застосування обмеженого доступу до окремих видів інформації;

10) вимагати від центральних органів державної виконавчої влади, місцевих органів влади і самоврядування, підприємств, установ, організацій та засобів масової інформації усунення порушень законодавства з питань інформаційної безпеки;

11) звертатися в разі порушення суб'єктом видавничої справи законодавства України до відповідних державних органів та суду і визнавати на підставі рішення суду недійсним свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

7. Мінпресінформ України у межах своїх повноважень на основі й на виконання чинного законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Рішення Міністерства з питань видавничої справи, поліграфії, книгорозпо-всюдження, друкованих засобів масової інформації, інформаційної безпеки, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами державної виконавчої влади, місцевими органами влади і самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами.

Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади, Урядом Автономної Республіки Крим, виконкомами Рад народних депутатів спільні акти.

8. Мінпресінформ України здійснює покладені на нього функції через Комітет у справах преси та інформації при Уряді Автономної Республіки Крим, комітети у справах преси та інформації, які входять до складу виконкомів обласних Рад народних депутатів за принципом подвійного підпорядкування.

9. Мінпресінформ України очолює Міністр, який призначається на посаду відповідно до Конституції України.

Міністр має заступників, яких призначає Президент України. Розподіл обов'язків між заступниками Міністра проводить Міністр.

Міністр України у справах преси та інформації несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників Міністра, керівників підрозділів Міністерства.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінпресінформу України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, керівних працівників Міністерства.

Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Міністерства.

11. При Мінпресінформі України на громадських засадах утворюється Міжвідомча експертна комісія з питань розгляду друкованих видань, аудіо-, відеоматеріалів, телерадіоперадач, іншої продукції, в яких усупереч чинному законодавству пропагується культ насильства, жорстокість, порнографія. Склад Комісії, положення про неї, кошторис на утримання її робочого органу затверджує Кабінет Міністрів України.

Міністерство може утворювати науково-технічну, науково-видавничу, художню та інші ради, організаційно-технічне забезпечення яких здійснює центральний апарат Міністерства. Положення про ради, їх персональний склад затверджує Міністр.

12. Мінпресінформ України утримується за рахунок державного бюджету. Міністерство в установленому порядку фінансує підпорядковані йому місцеві органи, здійснює контроль за витрачанням коштів.

13. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Мінпресінформу України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Міністерства затверджує віце-прем'єр-міністр України.

Штатний розпис центрального апарату Міністерства та положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.

14. Керівники видавництв, поліграфічних підприємств та інших організацій, що займаються видавничою діяльністю, підприємств зв'язку безкоштовно забезпечують працівників системи Мінпресінформу України, які виконують там свої функції щодо захисту державних таємниць, службовими приміщеннями з телефонним зв'язком, необхідним інвентарем та надають комунальні послуги.

15. Мінпресінформ України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, валютний рахунок, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування