Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» /

С 48 Уклад. М. Г. Гребньов. — К.: КНЕУ, 2003. — 80 с.

ISBN 966–574–508–5

Зважаючи на те, що теорія маркетингу зі своєю термінологією все ширше застосовується в науці та практиці, у даному словнику зібрано найуживанішу лексику маркетингу.

Словник ключових термінів розрахований на широке коло читачів, насамперед студентів, аспірантів економічних вищих навчальних закладів, працівників підприємств та організацій. Також він стане в пригоді під час вивчення курсу «Маркетинг».

З огляду на те, що останнім часом теорія маркетингу набуває все більшого поширення у виробничій практиці, пропонуємо для майбутніх фахівців найуживанішу лексику цієї науки.

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» призначено для широкого кола читачів, насамперед студентів, аспірантів економічних вищих навчальних закладів, маркетологів підприємств і орга­нізацій.

Мета словника — допомогти читачеві скласти загальне уявлення про мову маркетингу, без оволодіння якою не зможе досягти успіху сучасний підприємець, маркетолог, менеджер.

Цей словник також стане в пригоді під час вивчення курсу «Маркетинг».ЗМІСТ


Брокер
Зустрічна (компенсаційна) торгівля
Інфраструктура ринку
Оцінювання характеристик товару
Психографічна сегментація
Літера "А "
Агент
Агент виготовлювача
Агент збутовий
Агент промисловий
Агентство з надання маркетингових послуг
Агрегація ринку
Адаптація до ринку
Адаптація товару
Ажіотаж
Аналіз бізнесу-портфеля
Аналіз конкурентів
Аналіз споживчої цінності
Атака
Атмосфера
Аукціон
Літера "Б "
Багатомарочний підхід
Бажаний колектив
Бажані товари
База даних про покупців
Базисний аналіз
Баланс
Бізнес-портфель
Біржа бартерна
Біржа товарна
Біржа
Літера "В "
Валові витрати
Валютний контроль
Вартісний аналіз
Вертикальна маркетингова система (ВМС)
Вибір постачальника
Вибір цільових ринків
Вибірка
Вибірна увага
Вибірне спотворення
Вибірний попит
Вимірність
Винахід
Винахід новинки
Випереджальні індикатори
Витрати маркетингу
Відбір ідей
Відкрите питання
Внутрішній аудит
Внутрішній маркетинг
Внутрішня служба збуту
Впливова особа
Літера "Г "
Генерація ідей
Геодемографія
Глибина номенклатури товарів (глибина товарної номенклатури)
«Глибина» ринку
Глобальна галузь промисловості
Глобальна організація
Глобальна фірма
Глобальний маркетинг
Горизонтальні маркетингові системи
Літера "Д "
Двосторонній маркетинг
Девіз
Демаркетинг
Демографія
Диверсифікація багатогалузева
Диверсифікація горизонтальна
Диверсифікація діяльності лізингових компаній
Диверсифікація експорту
Диверсифікація конгломератна
Диверсифікація ліквідності
Диверсифікованість
Дистриб’ютор
Диференціація продукції
Диференціація товарна
Диференціація цінова
Диференційований маркетинг
«Дійні корови»
Діяльність маркетингова
Діяльність маркетингової служби
Довгостроковий план
Довжина каналу товароруху
Договір консигнації
Договір комісії
Договір постачання
Допоміжні матеріали і послуги
Дослідження маркетингу
Дослідження польове
Дослідження попиту
Дослідження ринків збуту
Дослідження ринку
Доступний ринок
Думка
Літера "Е "
Економічне середовище
Економічний аналіз
Ексклюзивний розподіл
Експеримент
Експорт
Експортний відділ
Еластичність пропонування за цінами
Ембарго
Етап виведення на ринок
Етап занепаду
Етап зрілості
Етап зростання
Літера "Ж,З "
Життєвий цикл товару (ЖЦТ)
Загальний опис потреби
Задоволення споживача
Закони Енгеля
Закриті питання
Закупівельний комітет
Залік
Заліки на стимулювання збуту
Запас підготовлений
Запас резервний
Запас товарний
Запас утворених товарів
Запаси матеріальні
Запаси товарів (товарні запаси)
Запит пропозицій
Запити
Заплановане застарівання
Засвоєння
Засоби масової інформації
Захоплення
Збут інтенсивний
Збут націлений
Збут непрямий
Збут продукції
Збут прямий
Збут селективний (вибірковий)
Звичайна товарна закупівля
Звіт про результати господарської діяльності (звіт про прибутки і збитки, або звіт про прибуток)
«Зірки»
Змінена повторна закупівля
Змінні витрати
Знак фірмовий
Значущість
Знижка
Знижка за кількість товару, що закуповується
Знижка за оплату готівкою
«Зняття вершків»
Зовнішній аудит
Зовнішня служба збуту
Зрілість (стабілізація)
Літера "І "
Імідж марки
Імідж товару
Імідж товару (послуги) підприємства
Інвайронменталізм
Індивідуальний маркетинг
Індустрія
Ініціатор
Інноваційний маркетинг
Інноваційний потенціал
Інноваційний процес
Інновація
Інтегроване управління товарорухом
Інтегрований прямий маркетинг
Інтегровані маркетингові комунікації
Інтенсивний розподіл
Інтерактивний маркетинг
Інтернет
Інформативна реклама
Інформація внутрішньофірмової звітності
Інфраструктура
Інфраструктура виробнича
Літера "К "
Канал нульового рівня
Канал прямого маркетингу
Канал розповсюдження
Канал розподілу (маркетинговий канал)
Канал товароруху дворівневий
Канали неособистої комунікації
Канали особистої комунікації
Канали розподілу
Канали розподілу прямі
Канали розподілу товару
Капітал торгової марки
Капітальне майно
Карти-схеми сприйняття
Кваліфікований ринок
Квота
Керована вертикальна маркетингова система
Керування запасами
Керування маркетингом
Керування продуктом
Керування ситуаційне
Керування якістю продукції
Кількісне дослідження
Клуб-склади або клуб оптовиків
Ключові чинники успіху
Командна торгівля
Комбіновані маркетингові системи
Комерціалізація
Комерційні інтерактивні служби
Комівояжер
Компанії з організації товароруху
Компанія, орієнтована на конкурентів,
Компанія, орієнтована на споживача,
Компанія, що обслуговує ринкову нішу,
Компанія-послідовник
Комплекс просування
Комплексна закупівля
Комплексне керування якістю
Комунікація маркетингова
Конкурентна перевага
Конкурентні стратегії
Конкуренція монополістична
Конкуренція недосконала
Конкуренція нецінова
Конкуренція олігополістична
Конкуренція предметна
Конкуренція «примарна»
Конкуренція функціональна
Конкурси, лотереї і гра
Контакт
Контактна аудиторія
Контроль маркетингу
Конфлікт
Конфлікт всередині каналу розподілу
Конфлікт по вертикалі
Конфлікт по горизонталі
Конфлікт функціональний
Концентрований маркетинг
Концепція вдосконалення виробництва
Концепція вдосконалення товару
Концепція збуту
Концепція інтенсифікації комерційних зусиль
Концепція маркетингу
Концепція товару
Кон’юнктура ринку
Корисні товари
Користувач
Корпоративне ліцензування
Крамниця-демонстраційний зал, що торгує за каталогами
Крамниця товарів повсякденного попиту
Крива досвіду
Кругообіг роздрібної торгівлі
Культура
Купівельна поведінка
Купони
Літера "Л "
Лідер ринку
Ліцензійна марка
Ліцензування
Літера "М "
Макросередовище
Макроструктура ринку
Марка
Марка виробника (національна марка)
Маркетинг
Маркетинг відносин
Маркетинг внутрішній
Маркетинг диференційований
Маркетинг з усвідомленням своєї місії
Маркетинг за видами товарів і послуг (нетоварний маркетинг)
Маркетинг за каталогом
Маркетинг завойовницький
Маркетинг інтенсивний
Маркетинг конверсійний
Маркетинг масовий
Маркетинг міжнародний
Маркетинг на рівні ринкових ніш
Маркетинг науково-технічний
Маркетинг недиференцій ований
Маркетинг одноступінчастий
Маркетинг пасивний
Маркетинг пробний
Маркетинг промисловий
Маркетинг протидіючий
Маркетинг прямих інвестицій
Маркетинг розвиваючий
Маркетинг стимулюючий
Маркетинг товарно-диференційований
Маркетинг цільовий
Маркетинг ціннісних переваг
Маркетинг ціновий
Маркетинг, орієнтований на споживача
Маркетингова інформаційна система (МІС)
Маркетингова петля якості
Маркетингова ревізія
Маркетингове макросередовище
Маркетингове мікросередовище
Маркетингове середовище
Маркетинговий аудит
Маркетинговий комплекс
Маркетингові дослідження
Маркетингові посередники
Маркетингові розвідувальні дані
Маркетингу плани
Маркетингу принципи
Маркетингу програма
Маркетингу тактика
Маркування вантажів
Маркування вантажів (торговець за договором)
Масова індустрія
Матеріали і комплектувальні вироби
Матриця зростання/частка ринку
Менеджер з виробництва
Менеджер з маркетингу
Менеджер з продажу
Менеджер з реклами
Менеджмент служби збуту
Мета реклами
Метод конкурентного паритету
Метод моделювання ринку
Метод обчислення індексу чинників збуту
Метод розрахунку в процентах до суми продажу
Метод розрахунку від готівкових коштів
Метод ціноутворення «собівартість плюс надбавка»
Міжринкова сегментація
Мікромаркетинг
Мікросередовище
Мікроструктура ринку
Міра готовності покупця до сприйняття товару
Мода
Монополістична конкуренція
Літера "Н "
Нагадувальна реклама
Надбавка за кількість
Насичення товарного асортименту
Науково-технічне середовище
Невіддільність послуг
Невпевнена купівельна поведінка
Недиференційований маркетинг
Недовговічність послуг
Неоднозначне позиціонування
Неповноцінні товари
Непостійність якості послуг
Нетарифні торгові бар’єри
Новачок ринкових ніш
Норма запасу
Носії реклами
Літера "О "
Обмін
Образ життя
Огляд плану маркетингових заходів
Однобічне позиціонування
Одночасне обслуговування кількох ніш
Олігополістична конкуренція
Операція
Описове дослідження
Опитування
Оптовики з обмеженим циклом обслуговування
Оптовики з повним циклом обслуговування
Особи впливові
Особи, що ухвалюють рішення
Особистий продаж
Оформлення замовлення
Оцінювання варіантів
Оцінювання ефективності роботи постачальника
Літера "П "
Паралельне розроблення товару
«Парасолька цін»
Первинні дані
Переконлива реклама
Підготовка до контакту
Підрядне виробництво
Підхід за рівнем трудомісткості
Побічні продукти виробництва
Поверхове позиціонування
Повна цінність споживача
Повторні дані
Погляди
Подолання розбіжностей
Позиціонування товару на ринку
Позиція товару
Поінформований маркетинг
Покупець
Політичне середовище
Попит ажіотажний
Попит бажаний
Попит вторинний
Попит громадський
Попит еластичний
Попит залежний
Попит кінцевий
Попит надмірний
Попит негативний
Попит нееластичний
Попит незадоволений
Попит незалежний
Попит нерегулярний
Попит нульовий
Попит оптимальний (повний)
Попит очікуваний
Попит первинний
Попит підвищений
Попит повноцінний
Попит похідний (сполучений)
Попит прихований
Попит споживачів
Попит стимулювальний
Попит сукупний
Попит, що падає
Послідовне розроблення товару
Послуга
Послуги виробничі
Послуги матеріальні
Послуги з післяпродажної підтримки товару
Послуги торгові
Постачальники
Постійні витрати
Потенційний ринок
Потреба
Пошу к інформації
Пошук покупця
Пошук постачальників
Пошукова купівельна поведінка
Презентація
Премії
Претендент на лідерство
Приватна марка (посередницька, дилерська, магазинна марка)
Придатність
Природне середовище
Пробний маркетинг
Прогнозування
Проект ринкової стратегії
Промоушн
Проникнення на ринок
Пропаганда
Пропозиція продажу, розрахована на емоційний вплив
Процес купівлі підприємством-покупцем
Процес продажу
Процес сприйняття
Пряме інвестування
Прямий маркетинг
Прямий поштовий маркетинг
Психографіка
Літера "Р "
Реакція на купівлю
Реалізація маркетингу
Реклама
Реклама безпосередня
Реклама в пресі
Реклама внутрішньофірмова
Реклама для професіоналів
Реклама для споживача
Реклама з метою розширеннязбуту
Реклама з метою створення престижу підприємства в суспільстві
Реклама зовнішньоторговельна
Реклама зовнішня
Реклама інституційна
Реклама кооперативна
Реклама на місці продажу товарів
Реклама на транспорті
Реклама непряма
Реклама переконувальна
Реклама підкріплювальна
Реклама підтримувальна
Реклама порівняльна
Реклама престижна, або фірмова
Реклама торгова
Реклама, що нагадує
Рекламні сувеніри
Ремаркетинг
Референт рекламний
Ринкова стратегія
Ринковий послідовник
Ринковий претенден т
Ринок
Ринок активний
Ринок аукціонний
Ринок відкритий
Ринок вільний і відкритий
Ринок внутрішній
Ринок вторинний
Ринок двосторонній
Ринок двоярусний
Ринок державних установ
Ринок дилерів
Ринок другорядний
Ринок з недостатнім попитом
Ринок закритий
Ринок інвертний
Ринок інжинірингових послуг
Ринок млявий
Ринок некомерційних організацій
Ринок подвійного аукціону
Ринок покупця
Ринок посередників
Ринок потенційний
Ринок продавця
Ринок реального товару
Ринок регіональний
Ринок споживчий
Ринок, що обслуговується
Рівень товаророзподілу
Річний план
Рішення про купівлю
Роздрібні крамниці, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки
Роздрібні торговельні підприємства з повним обслуговуванням
Роздрібні торговельні підприємства самообслуговування
Розповсюдження зразків
Розповсюдження товару в незмінному вигляді
Розподільний центр
Розрахунок ціни за методом «прямі витрати плюс прибуток»
Розрахунок ціни на підставі принципу беззбитковості
Розроблення нових товарів
Розширення асортименту
Розширення марки
Розширення меж ринку
Розширення сімейства марки
Роль людини
Літера "С "
Самосприйняття
Сегмент ринку
Сегментація ринку
Сегментований маркетинг
Сегментування за географічним принципом
Сегментування за демографічним принципом
Сегментування за мотивами для здійснення купівлі або використання товару
Сегментування за ознакою статі
Сегментування за поведінковим принципом
Сегментування за рівнем прибутків
Сегментування на підставі врахування віку
Сегментування на підставі шуканих вигід
Сезонна знижка
Селективний розподіл
Середовище зовнішнє
Сила впливу
Система надання споживчої цінності
Системи даних одного джерела
Складна купівельна поведінка
«Собаки»
Соціально-етичний маркетинг
Спекулятивне позиціонування
Спеціалізована крамниця
Спеціальні заходи
Спільна марка
Спільна підприємницька діяльність
Спільне володіння
Споживча цінність
Споживча цінність, що надається
Споживчий ринок
Спостереження
Сприйняття
Стан купівельної готовності
Статистичний аналіз попиту
Статус
Створення прототипу
Стиль
Стимулювання власного торгового персоналу
Стимулювання збуту
Стимулювання збуту в місцях продажу товару
Стимулювання споживачів
Стимулювання торгівлі
«Сторожі»
Стратегічний елемент бізнесу
Стратегічний план
Стратегія залучення споживачів
Стратегія «зняття вершків»
Стратегія корпоративних марок
Стратегія марочного спектра
Стратегія міцного впровадження на ринок
Стратегія проштовхування товару
Стратегія створення марок компанії та індивідуальних марок
Стрижнева стратегія
Структура служби збуту, орієнтована на споживача
Субкультура
Сукупна споживча цінність
Сукупний ринковий попит
Сукупні споживчі витрати
Супермаркет
Супровід операції
Літера "Т "
Тариф
Телемаркетинг прямого відгуку
Телефонний маркетинг (телемаркетинг)
Територіальна структура служби збуту
Тестування концепції
Тип особистості
Товар
Товар альтернативний
Товар грошовий
Товар довготривалого користування
Товар за задумом
Товар ідеальний
Товар короткочасного користування
Товар наявний
Товар-новинка
Товар у реальному виконанні
«Товар-ринок»
Товари взаємозамінні
Товари виробничого призначення
Товари заставні
Товари імпульсивного попиту
Товари обов’язкові
Товари особливого попиту
Товари пасивного попиту
Товари попереднього вибору
Товари престижні
Товари тривалого користування
Товари широкого вжитку
Товари, що доставляють задоволення
Товарна номенклатура
Товарний асортимент
Товарно-орієнтована структура служби збуту
Товарообмінний залік
Товарорух (маркетингова логістика)
Торги (тендери) міжнародні
Торги відкриті публічні
Торги закриті
Торги негласні
Торгівля
Торгівля внутрішня
Торгівля двостороння
Торгівля зустрічна
Торгівля комерційна
Торгівля компенсаційна
Торгівля консигнаційна
Торговельні комплекси
Торговець
Торговий агент
Торгові квоти
Традиційні канали розподілу
Тупикова індустрія
Літера "У "
«Убивця» товарних категорій
Угода торговельна
Угода торговельна пряма
Угода торговельно-посередницька
Угода умовна
Універмаг (універсальний торговельний заклад)
Універсам
Унікальне пропонування продажу
Упаковка
Упаковки за зниженою ціною
Усвідомлення потреби
Успіх комерційний
Установлення дискримінаційних цін
Установлення єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки
Установлення зональних цін
Установлення цін відносно до базисного пункту
Установлення цін для стимулювання збуту
Установлення цін з узяттям на себе витрат з доставки
Установлення цін на додаткові товари
Установлення цін на набір товарів
Установлення цін на побічні продукти виробництва
Установлення цін у межах товарного асортименту
Установлення цін, орієнтованих на цінність
Установлення ціни з урахуванням психології покупця
Установлення ціни на основі закритих торгів
Установлення ціни ФОБ в місці походження товару
Літера "Ф "
Фінансові посередники
Формула маркетингу
Формулювання напрямів розроблення (ФНР)
Фрагментарна індустрія
Франко-вантаж (ФОБ)
Франко-прикордонна станція
Франко-станція відправлення
Франко-умова
Франчайз
Франчайзіат
Франчайзінг
Функції ринку
Функціональна знижка (знижка сфері торгівлі)
Функція споживача
Літера "Ц "
Цілі виходу на ринок
Цільовий маркетинг
Цільовий ринок
Ціна
Ціна «ФОБ»
Ціна «ФОБ-аеропорт»
Ціна «ФОБ-судно»
Ціна «ФОР»
Ціна «франко-вагон»
Ціна «франко-завод-постачальник»
Ціна «франко-кордон»
Ціна «франко-перевізник»
Ціни еталонні
Цінова еластичність
Ціноутворення на основі беззбитковості (забезпечення цільового прибутку)
Ціноутворення на основі рівня поточних цін
Ціноутворення на основі цінності товару
Літера "Ч,Ш,Я "
Частота повторення
Чиста конкуренція
Чиста монополія
Чистий прибуток
Чутка і чутки
Широта охоплення
Якісне дослідження
Якість
Якість товару
Ярмарок оптовий


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим