Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Маркетингові посередники

 — фірми, що допомагають компанії в просуванні, збуті і розповсюдженні товарів серед клієнтури. До М. п. належать торговельні посередники, фірми, фахівці з організації товароруху, агентства з надання маркетингових послуг і кредитно-фінансові, страхові установи.

Маркетингові розвідувальні дані

 — повсякденна інформація про дослідження в маркетинговому середовищі, яке допомагає менеджерам створювати й удосконалювати маркетингові плани.

Маркетингу плани

 — головний інструмент реалізації маркетингової політики підприємства; вони узгоджують цілі ринкової діяльності і способи їх досягнення. Включає такі елементи: 1) зведення контрольних показників; 2) викладення поточної маркетингової ситуації; 3) перелік небезпек і можливостей; 4) перелік завдань і проблем; 5) стратегію маркетингу; 6) програми дій; 7) бюджети; 8) порядок контролю.

Маркетингу принципи

 — сукупність загальновизнаних правил організації маркетингової діяльності. До М. п. входять: організація виробництва на основі бездоганного знання ринкової ситуації; ефективна реалізація продукції і послуг на певних ринках у запланованих обсягах у намічений термін; досягнення довгострокової результативності виробничо-комерційної діяльності підприємства на підставі випуску товарів ринкової новизни; єдність стратегії і тактики виробника з метою активної адаптації до швидкозмінних вимог ринку; формування попиту і стимулювання збуту тощо.

Маркетингу програма

 — система взаємозалежних заходів, що визначають дії підприємства-виробника на заданий період часу з усіх питань маркетингової діяльності. Формування програм маркетингу відбувається на підставі даних щодо комплексного дослідження ринку, визначення поточних і перспективних потреб і попиту потенційних споживачів, з урахуванням обраної стратегії і тактики маркетингу. М. п. є сполучною ланкою між збутовими і комерційними службами підприємства і науково-технічними, конструкторськими, технологічними та виробничими службами.

Маркетингу тактика

 — формування і реалізація завдань підприємства на кожному ринку і за кожним товаром у конкретний (короткий) період часу на підставі стратегії маркетингу й оцінки поточної ринкової ситуації за постійного коригування завдань у міру зміни кон’юнктурних та інших чинників.

Маркетингу функції

 — основні напрямки, галузі, сфери маркетингової діяльності, в основному зафіксовані у відповідних нормативних документах підприємства. Головні М. ф. : аналіз маркетингового середовища; вивчення ринку; розробка товарів і планування асортименту товарів; ціноутворення; організація збуту, торгових операцій, збереження і просування товарів; організація реклами і стимулювання збуту; післяпродажне обслуговування споживачів та ін.

Маркування вантажів

 — товаросупроводжувальна інформація, що містить реквізити імпортера, номер контракту, номер трансу, вантажогабаритні характеристики місць, номер місця і кількість місць у партії і трансі. М. в. є вказівкою транспортним фірмам щодо поводження з вантажем і за необхідності попередженням про небезпеки, пов’язані з вантажем.

Маркування вантажів (торговець за договором)

 — юридична чи фізична особа, що уклала з виробником товару чи експортером договір на його продаж на певній території та за обговорених інших умов. Зміна території реалізації здійснюється з письмового дозволу постачальника. Право на продаж буває простим (крім торговця, за договором можуть бути ще продавці), винятковим (торговець за договором — єдиний продавець на даній території), винятковим з обмеженнями. Постачальник товару від свого імені і за свій рахунок купує у виробників товар і продає споживачу. Способи винагороди визначаються залежно від методу встановлення реалізаційних цін: як різниця між ціною реалізації і ціною, установленою постачальником; знижки на перепродаж з фіксованої ціни.

Масова індустрія

 — індустрія, для якої характерна наявність невеликого набору можливостей для створення конкурентних переваг; кожна з таких переваг дуже значна і обіцяє великі вигоди від вкладених коштів.

Масовий маркетинг

 — використання, по суті, того самого товару, методів стимулювання і розподілу безвідносно до специфічних потреб споживачів.

Матеріали і комплектувальні вироби

 — товари промислового призначення, що їх повністю використовують у процесі виробництва виробу. Сюди входять сировинні ресурси, готові матеріали і комплектувальні вироби.

Матриця зростання/частка ринку

 — метод планування портфелю, що оцінює стратегічні бізнес-одиниці компанії з погляду темпів зростання їхнього ринку і відносної частки цих підрозділів на ринку. Існує чотири типи СБО: «зірки», «дійні корови», «важкі діти» та «собаки».

Менеджер з виробництва

 — відповідає за всі рішення у сфері маркетингу, що стосуються всього виробничого циклу даного виду продукту, починаючи з розроблення щорічного плану з маркетингу, призначеного для забезпечення роботи виробничих ліній, пов’язаних з виготовленням нинішнього чи майбутнього продукту, що користується попитом на ринку.

Менеджер з маркетингу

 — посадова особа фірми, що здій-

снює аналіз маркетингової ситуації, реалізацію планів і контрольні функції. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим