Главная  - Экономика  - Книги  - Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

ISBN 966–574–416–Х

Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.

Для студентів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників виробничих підприємств, комерційних фірм і банків, страхових і податкових організацій, наукових установ.

ББК 65.053ЗМІСТ


Переднє слово
Частина І. Ос нови теорії економічного аналізу
Розділ 1. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень
1.1. Зміст і завдання економічного аналізу
1.2. Природа управлінських рішень
1.3. Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз
1.4. Управління за відхиленнями та еконо мічний аналіз
1.5. Управлінський облік і економічний аналіз
Розділ 2. Предмет і види економічного аналізу
2.1. Роль економічного аналізу за ринкових відносин
2.2. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу
2.3. Мета й завдання економічного аналізу. Основні його категорії
2.4. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами
2.5. Предмет економічного аналізу
2.6. Види й напрямки економічного аналізу
Розділ 3. Метод та прийоми економічного аналізу
3.1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа
3.2. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація
3.3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження
3.4. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях
3.5. Евристичні прийоми дослідження
3.6. Сутність середніх та відносних величин та їх застосування в економічному аналізі
3.7. Використання в економічному аналізі рядів динаміки
3.8. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності
3.9. Застосування групувань в аналітичних дослідженнях
3.10. Балансовий спосіб
3.11. Прийоми елімінування в економічному аналізі
3.12. Використання в економічному аналізі способів пропорційного ділення, часткової участі та інтегрального способу
Розділ 4. Моделювання господарської діяльності підприємства і використанняекономіко-математичних методів
4.1. Сутність моделювання господарської діяльності в економічному аналізі і засоби його реалізації
4.2. Використання математичних методів в економічному аналізі
4.3. Інтеграція застосування засобів моделювання та економіко-математичних методів у сучасних інформаційних системах управління виробництвом на підприємстві
Розділ 5. Інформаційна база аналізу та використання персональних комп’ютерів
5.1. Система економічної інформації
5.2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура
5.3. Комп’ютерні технології аналітичних робіт
Розділ 6 Організація та етапи економічного аналізу
6.1. Методичні принципи організації економічного аналізу
6.2. Головні етапи аналітичної роботи та їх характеристика
6.3. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності
6.4. Узагальнення та оформлення результатів аналізу
Частина ІІ Фінансовий аналіз
Розділ 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
7.1. Значення, завдання аналізу і джерела інформації
7.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства
7.3. Аналіз прибутку від реалізації продукції
7.4. Аналіз доходів від цінних паперів
7.5. Аналіз резервів збільшення прибутку
7.6. Аналіз розподілу чистого прибутку
7.7. Аналіз рентабельності продукції
7.8. Аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку
Розділ 8. Аналіз фінансовогостану підприємства
8.1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки
8.2. Основні напрямки аналізу балансу. Вплив інфляції на валюту балансу
8.3. Аналіз складу майна та джерел його утворення
8.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності за даними П(С)БО № 2
8.5. Аналіз фінансової стабільності
8.6. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
8.7. Аналіз оборотності грошових оборотних коштів
8.8. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
8.9. Аналіз використання капіталу
Розділ 9. Аналіз інвестиційноїдіяльності підприємства
9.1. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності
9.3. Аналіз фінансових інвестиційу системі прийняття управлінських рішень
9.4. Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій
Розділ 10. Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового характеру
10.1. Аналітична діагностика можливого банкрутства
10.2. Характеристика показників неплатоспроможності підприємства
10.3. Методи прогнозування можливого банкрутства
10.4. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру
Частина ІІІ. Управлінський аналіз
Розділ 11. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства
11.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльнос ті
11.2. Аналіз реалізації продукції
11.3. Аналіз ринків збуту продукції
11.4. Аналіз цінової політики підприємства
11.5. Аналіз системи розповсюдження товарів
11.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції
Розділ 12. Аналіз виробництва продукції та послуг
12.1. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції
12.2. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції
12.3. Аналіз асортименту продукції
12.4. Аналіз структури випуску продукції
12.5. Аналіз якості продукції
12.6. Аналіз браку
12.7. Аналіз ритмічності виробництва
Розділ 13. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів
13.1. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів
13.2. Аналіз матеріальних ресурсів
13.3. Аналіз ефективності використання основних засобів
Розділ 14. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції
14.1. Значення, завдання та джерела інформації
14.2. Показники собівартості продукції
14.3. Оцінка обґрунтованості планового рівня собівартості товарної продукції
14.4. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції
14.5. Аналіз собівартості одиниці продукції
14.6. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції
14.7. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції
14.8. Аналіз витрат за економічними елементами
14.9. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції
14.10. Аналіз прямих матеріальних витрат
14.11. Оцінка витрат на пряму заробітну плату
14.12. Аналіз витрат на обслуговування виробництва
14.13. Інші комплексні витрати
14.14. Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції
14.15. Стратегічний аналіз
14.16. Оперативний аналіз собівартості продукції
14.17. Внутрігосподарський аналіз витрат
14.18. Порівняльний аналіз собівартості
14.19. Функціонально-вартісний аналіз
Розділ 15. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності
15.1. Аналіз впливу акціонерів-нерезидентів на діяльність підприємства
15.2. Аналіз виконання експортних виробничих контрактів та торговельних угод
15.3. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників
15.4. Аналіз руху інвалютних грошових коштів
Список рекомендованої літератури
Додатки


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим