Главная  - Право  - Книги  - Трудове право України - Грузінова Л.П.
Трудове право України - Грузінова Л.П.

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткій

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Г90 Трудове право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. —

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми "Трудове право України" і складається з чотирьох частин. У першій частині розглянуто Загальну частину трудового права, у другій, третій та четвертій частинах посібника розглянуто інститути Особливої частини трудового права. Висвітлюються питання теорії трудового права, аналізується чинне трудове законодавство та практика його застосування.

Для студентів неюридичних вузів і факультетів, які вивчають трудове право України, а також для всіх, хто цікавиться питаннями трудового законодавства України.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА
1.1. Предмет, метод і функції трудового права
Метод трудового права
1.2. Система трудового права як галузі права
1.3. Розмежування трудового права від суміжних галузей права
Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
2.1. Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини
2.2. Чинність нормативних актів у часі й просторі,а також за категоріями працівників
Тема 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА
3.1. Поняття та значення принципів трудового права
3.2. Система основних принципів трудового права
3.3. Зміст основних принципів трудового права
Тема 4. Суб'єкти трудового права
4.1. Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус
4.2. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права
4.3. Роботодавці та організації роботодавців як суб'єкти трудового права
4.4. Виборні профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб'єкти трудового права
Тема 5. Правовідносини у сфері трудового права
5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві
5.2. Трудові відносини
5.3. Правовідносини, що тісно пов'язані з трудовими
Тема 6. Колективні договори та угоди
6.1. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод
6.2. Колективний договір
6.3. Поняття, види та сторони угод
Розділ 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
7.1. Законодавство про зайнятість та основні принципи державної політики зайнятості населення
7.2. Поняття "зайнятість", "безробітні", "підходяща робота"
7.3. Правове регулювання вивільнення та працевлаштування громадян
Розділ 8. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
8.1. Поняття, сторони та зміст трудового договору
8.2. Порядок укладення та форма трудового договору
8.3. Види трудових договорів
Трудовий договір з неповним робочим часом
Трудові договори з державними службовцями
8.4. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці
Тимчасові переведення без згоди працівника
8.5. Підстави та порядок припинення трудового договору
Строковий трудовий договір
Звільнення за прогул
РОЗДІЛ 9. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ
9.1. Поняття та види робочого часу
9.2. Режим та облік робочого часу. Надурочна робота.
9.3. Поняття та види часу відпочинку
9.4.Відпустки, їх види та порядок надання
Додаткові відпустки
Щорічні відпустки за бажанням працівника
РОЗДІЛ 10. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
10.1. Поняття заробітної плати. Загальна характеристика оплати праці
10.2. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.
10.3. Порядок виплати заробітної плати
РОЗДІЛ 11. ГАРАНТІЙНІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ
11.1. Поняття та види гарантійних виплат і доплат
11.2. Поняття та види компенсаційних виплат
11.3. Обмеження відрахувань із заробітної плати
РОЗДІЛ 12. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА
12.1. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
Основні обов'язки роботодавця
12.2. Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення
12.3. Дисциплінарна відповідальність та її види
12.4. Дисциплінарне стягнення: порядок накладання, оскарження та зняття
Оскарження дисциплінарного стягнення
РОЗДІЛ 13. ОХОРОНА ПРАЦІ
13.1. Поняття охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці
13.2. Гарантії прав на охорону праці
13.3. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
13.4. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
РОЗДІЛ 14. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
14.1. Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відповідальності
Матеріальна відповідальність
14.2. Відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові
РОЗДІЛ 15. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ
15.1. Поняття та види нагляду й контролю за дотриманням законодавства про працю
15.2. Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та їх компетенція
РОЗДІЛ 16. ТРУДОВІ СПОРИ
16.1. Загальна характеристика трудових спорів
16.2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
16.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
Список використаної та рекомендованої літератури


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим