Главная  - Право  - Книги  - Трудове право України - Грузінова Л.П.
Трудове право України - Грузінова Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

Список використаної та рекомендованої літератури

Нормативно-правова

1. Конституція України. — К.: Юрінком, 1996.

2. Коментар до Конституції України. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.

3. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 27. — Ст. 385; № 36. — Ст. 527; 1993. — № 44. — Ст. 418, 419; № 49. — Ст. 457; 1994. — № 45. — Ст. 404; 1995. — № 1. — Ст. 4; № 38. — Ст. 284.

4. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91 № 803-ХІІ // ВВР України. — 1991. — № 14. — Ст. 170.

5. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // ВВР України. — 1991. — № 21. — Ст. 252.

6. Закон України "Про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" від 20.12.91 // ВВР України. — 1992. — № 15. — Ст. 190 ; 1993. — Ст. 281; 1997. — № 12. —Ст.103.

7. Законодавство України про охорону працю // Зб. норматив. документів. — К., 1995. — Т. 3.

8. Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Переваги. Гарантії. Компенсації: Зб. норматив. актів / Упоряд. Я. М. Гуталін.: Юрінком Інтер, 2000.

9. Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів у трьох книгах / Упоряд. В. М. Вакуленко.

10. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 2000 р.) / Відп. ред. О. П. Товстен-ко. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

11. Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 р. "Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця".

12. Международные акты о правах человека: Сб. документов. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

13. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2000. — 1072 с. — (Економіка. Фінанси. Право).

14. Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. № 1457 // СП СРСР. — 1988. — № 5.

15. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1996 р. // Право України. — 1996. — № 12.

16. Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. — 1982. — № 2. — Ст. 7.

17. Про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 950 // ЗП Уряду України. — 1996. — № 16. — Ст. 448.

18. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 квітня 1993 р. № 245 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 31.08.96 № 1033) // Уряд. кур'єр. — 1993. — № 54; 1996. — № 171-172.

19. Про суміщення посад і служби родичів в установах, на підприємствах і організаціях усуспільненого сектора: Постанова Ради Міністрів УРСР від 03.11.80 № 593 // Зб. законів УРСР. — 1993. — № 32. — Ст. 413; ЗП УРСР. — 1980. — № 11. — Ст. 83.

20. Положення про порядок вивільнення, працевлаштування робітників і службовців і надання їм пільг і компенсацій: Затв. постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 02.03.88 // Бюл. Держкомпраці СРСР. — 1988. — № 6.

21. Положення про умови праці надомників: Затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 29.09.81 № 275/17-99 // Бюл. Держкомпраці СРСР. —1982. — № 1.

22. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Затв. наказом

Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну України від 28.06.93 № 43 // Праця і зарплата. — 1993. — № 14.

23. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми: Затв. наказом Міністерства охорон здоров'я України від 22.03.96 № 59 // Бюл. норматив. актів міністерств і відомств України. — 1996. — № 6.

24. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування парці неповнолітніх: Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46 // Інформ. бюл. України. держ. центру правової інформації. — 1994. — № 18.

25. Список сезонних робіт і сезонних галузей: Затв. постановою

КМ України від 28.03.97 № 278 // Офіц. Вісник України. — 1997. — № 14.

26. Типова форма контракту з працівником: Затв. наказом Мінпраці України від 15.04.94 № 23 // Бюл. Мінпраці України. — 1994. — №6.

27. Вісник Верховного Суду України. — 1997. — № 3. — Ст. 42.

28. "Устав Международной организации труда" от 28.06.19. С измен. и доп., внес. Актом о правках к Уставу Международной организации труда от 22.06.62.

Основна

29. Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. — К.: Олан,2002.

30. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособ. для высш. учеб. заведений. — Харьков: Консум, 1998.

31. Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та факультетів. — К.: Вілбор, 1999.

32. Житецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — 5-те вид., доп. — Підручник. — Львів: Афіша, 2001.

33. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

34. Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. — Харків: Консум, 1999.

35. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Консум, 1998.

36. Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под ред. А. Д. Зайкина. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

37. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. — Львів: Вільна Україна, 1996.

38. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000.

39. Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р. З. Лиф-шиц, Ю. П. Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

40. Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Отв. ред. Г. И. Чанышева, Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999.

Додаткова

41. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. — Харьков: Консум, 1998.

42. Вороніна Л. Сфера і порядок застосування контракту як особливої форми трудового договору // Право України. — 1994. — № 11-12. — С. 32-34.

43. Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. — М.: ВЮЗИ , 1984. — Ч. І.

44. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право України. — 2000. — № 8.

45. Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. — 1992. — № 7.

46. Давиденко Г. І. Розгляд судами спорів, пов'язаних з укладанням, зміною і припиненням трудового договору // Вісн. Верх.

Суду України. — 1997. — № 3.

47. Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії і практики // Право України. — 2000. — № 6.

48. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

49. Жернаков В. В. Сфера дії трудового права: історичні та методологічні аспекти. Правова держава. — К.: ІнЮре, 1998. —Вип.9.

50. Заржицький О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового права у Конституції України // Право України. — 1997. — № 9. —С. 39-41.

51. Клюев А. А., Маврин А. В. Трудовые споры. — М.: Профиздат,1978.

52. Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах //Право України. — 1997. — № 11.

53. Лазор Л. Підвідомчість трудових спорів, що виникають за результатами атестації // Рад. право. — 1982. — № 8.

54. Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових відносинах // Право України. — 2000. — № 7.

55. Лазор В. Юридична природа трудового договору у ринкових відносинах // Право України. — 2000. — № 1.

56. Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробітним // Право України. — 2000. — № 6.

57. Мінюков П., Мінюкова Т. Особливості регулювання трудових відносин з керівниками закладів освіти України // Право України.— 1997. — № 5.

58. Мурашко М. І. Довідник. Практичні питання реалізації положень законодавчих та нормативних актів, що пов'язані з трудовим законодавством. — К.: Компас, 1995.

59. Попов В. И. Предупреждение трудовых споров. — М.: Юрид.лит., 1981.

60. Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. —К.: Юмана, 1996.

61. Прокопенко В. І. Трудове право. — К.: Вентурі, 1996.

62. Старцева А. И. Трудовые споры по отдельным категориям судебных дел // Право и экономика. — 1998. — № 6.

63. Толкунова В. Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. — М.: Юристъ, 1996.

64. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упоряд. В. А. Скоробагатько, Й. І. Федишин. — К.: Істина,2000.

65. Цивільне право / За ред. Д. В. Бобрової та ін. — К.: Вентурі, 1997. — Ч. І.

66. Чанишева Г. І., Фадєєнко А. Ф. Розгляд судами справ у спорах, що випливають з трудових правовідносин (окремі питання) //Право України. — 1998. — № 8.

67. Яресько А. Доцільність функціонування комісії по трудових спорах // Право України. — 1998. — № 8.

68. Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. — 2000. — № 7. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим