Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Нормативные акты  - План рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організаційЗМІСТ


ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
I. Загальні положення
Клас 1. Необоротні активи
Рахунок 10 "Основні засоби"
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи"
Рахунок 13 "Знос необоротних активів"
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"
Рахунок 18 "Інші необоротні активи"
Рахунок 19 "Негативний гудвіл"
Клас 2. Запаси
Рахунок 20 "Виробничі запаси"
Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Рахунок 23 "Виробництво"
Рахунок 24 "Брак у виробництві"
Рахунок 25 "Напівфабрикати"
Рахунок 26 "Готова продукція"
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
Рахунок 28 "Товари"
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Рахунок 30 "Каса"
Рахунок 31 "Рахунки в банках"
Рахунок 33 "Інші кошти"
Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"
Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"
Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань
Рахунок 40 "Статутний капітал"
Рахунок 41 "Пайовий капітал"
Рахунок 42 "Додатковий капітал"
Рахунок 43 "Резервний капітал"
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
Рахунок 45 "Вилучений капітал"
Рахунок 46 "Неоплачений капітал"
Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
Рахунок 49 "Страхові резерви"
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
Рахунок 50 "Довгострокові позики"
Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"
Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"
Клас 6. Поточні зобов'язання
Рахунок 60 "Короткострокові позики"
Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами"
Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"
Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"
Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками"
Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Рахунок 70 "Доходи від реалізації"
Рахунок 71 "Інший операційний дохід"
Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"
Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"
Рахунок 74 "Інші доходи"
Рахунок 75 "Надзвичайні доходи"
Рахунок 76 "Страхові платежі"
Рахунок 79 "Фінансові результати"
Клас 8. Витрати за елементами
Рахунок 80 "Матеріальні витрати"
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"
Рахунок 83 "Амортизація"
Рахунок 84 "Інші операційні витрати"
Рахунок 85 "Інші затрати"
Клас 9. Витрати діяльності
Рахунок 90 "Собівартість реалізації"
Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"
Рахунок 92 "Адміністративні витрати"
Рахунок 93 "Витрати на збут"
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"
Рахунок 95 "Фінансові витрати"
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"
Рахунок 97 "Інші витрати"
Рахунок 98 "Податки на прибуток"
Рахунок 99 "Надзвичайні витрати"
Клас 0. Позабалансові рахунки
Рахунок 01 "Орендовані необоротні активи"
Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"
Рахунок 03 "Контрактні зобов'язання"
Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання"
Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані"
Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані"
Рахунок 07 "Списані активи"
Рахунок 08 "Бланки суворого обліку"


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим