Главная  - Налоги  - Книги  - Податкова політика - Литвиненко Я.В.
Податкова політика - Литвиненко Я.В.
<< Содержание < Предыдущая

4.4. Порядок і способи сплати податків

У світовій практиці визначають кілька способів і методів стягнен­ня податків (рис. 27).

Порядок розрахунку та сплати податків визначається відповідни­ми законами та методичними рекомендаціями до цих законів. Розра­хунок податку робить безпосередньо платник, він же несе відпові­

Класифікація способів стягнення податків

Рис. 27. Класифікація способів стягнення податків

дальність за розмір розрахунку. Конкретний спосіб сплати податку визначається чинним законодавством.

Кадастровий спосіб передбачає використання кадастрів, тобто реєстрів, які складаються з переліку найтиповіших об'єктів (доходи, земля), які класифікуються за зовнішніми ознаками. Це дає змогу визначити середню дохідність об'єкта обкладання. До зовнішніх оз­нак належать:

• при сплаті земельного податку — розмір ділянки оподаткування, кількість живності, віддаленість від транспортних шляхів, ринків збуту тощо;

• при промисловому податку — потужність підприємства, кіль­кість верстатів, чисельність працівників.

Середня дохідність об'єкта при цьому може значно відхилятися від дійсної. Цей спосіб передбачає наявність поземельного, майново­го, промислового кадастру і застосовується при слабкому розвитку податкового апарату. Кадастровий спосіб має і суттєві недоліки:

• утворення відповідних кадастрів потребує тривалого часу, і це призводить до зростання витрат на стягнення податків;

• встановлення деякого рівня дохідності призводить до регресив­ності оподаткування;

• визначені дані кадастрових оцінок швидко старіють внаслідок диференціації майна та доходів платників податку.

У сучасних умовах цей спосіб в Україні не застосовується. Він ви­користовується в інших країнах для визначення насамперед місцевих податків.

Бі.ін джерела. Сплата податку здійснюється безпосередньо при оплаті доходу платника. Так, наприклад, відбувається сплата при­буткового податку з громадян України. Податок стягується підприє­мством (тобто юридичною або фізичною особою при видачі найма­ному працівнику заробітної плати або іншого доходу). Це ж сто­сується і сплати збору на обов'язкове пенсійне страхування та страхування на випадок безробіття. Сплата податку до отримання доходу працівником виключає можливість ухиляння від сплати по­датку, тому що його розрахунок проводиться централізовано бух­галтерією підприємства.

Авансовий спосіб. Сутність цього способу полягає в тому, що платник податку сплачує його частками протягом усього податково­го періоду. Кінцева сплата податку відбувається в кінці податкового терміну. Розмір частки, яка сплачується як аванс, визначається на підставі:

• загального розміру сплати податку за попередній період (наприк­лад, при розрахунку щомісячного розміру сплати за основу прий­мається загальний розмір податку за попередній квартал);

• податкових платежів у плановому періоді (при цьому розміри сплати, як правило, встановлюються в рівних частках);

• розміру авансового платежу, який визначається податковим ор­ганом, податковим інспектором, про що він сповіщає письмово платника податку.

При цьому способі обов'язково встановлюється кінцевий термін повної сплати податку, якого повинен дотримуватись платник.

Кінцевий за результатом. Цей спосіб передбачає сплату податку з одночасним заповненням податкової декларації та здачею її в подат­кові органи. У податковій декларації платник податку звітує про свої доходи на підставі бухгалтерської та фінансової звітності. При цьо­му способі визначаються два варіанти: 1. Платник податку заповнює декларацію і подає її в податковий орган, який і визначає кінцевий розмір податку до сплати.

2. Платник податку самостійно, згідно з податковою декларацією, визначає розмір сплати і до здачі податкової декларації сплачує податок і одночасно подає в податкову адміністрацію документ про сплату податку й податкову декларацію.

В Україні цей спосіб застосовується як при оподаткуванні фізич­них осіб (при сплаті прибуткового податку з громадян в кінці року, які, крім основної роботи, працюють в інших місцях), так і для юри­дичних осіб (наприклад, при сплаті податку на прибуток, ПДВ).

Оцінка об'єкта на підставі податкової декларації свідчить про ви­сокий рівень розвитку товарно-грошових відносин і бухгалтерсько­го та статистичного обліку. Разом з цим створюються умови для ухи­ляння від сплати податку. До того ж послаблюється фінансовий кон­троль, тому що підприємці приховують інформацію.

При витрачанні доходів. Цей спосіб застосовується при непрямо­му обкладанні податками, коли вони входять до ціни виробу і спла­чуються кінцевими споживачами при придбанні товарів і виробів (наприклад, ПДВ або акцизний збір).

При використанні майна. Ці податки сплачуються, як правило, щорічно з доходу платника податку (наприклад, з власників транс­портних засобів, земельний податок тощо).

Контрольні питання

1. Система оподаткування та її сутність.

2. Податкова база та її характеристика.

3. Принципи побудови системи оподаткування та особливості зас­тосування їх в Україні.

4. Закони, які потрібно враховувати при побудові системи оподат­кування.

5. Цільові настанови при побудові системи оподаткування.

6. Податки та їх сутність і значення у фінансовій системі України.

7. Функції податків.

8. Місце податків у фінансовій системі підприємства.

9. Переміщення податків між суб'єктами системи оподаткування.

10. Класифікація податків за різними ознаками.

11. Податкове право як складова фінансового права.

12. Податкові правовідносини та їх сутність.

13. Суб'єктивне податкове право та його зміст.

14. Принципи та методи податкового права.

15. Податкові закони: їх види та зміст.

16. Плата, відрахування, податки та їх характеристика.

17. Елементи податкового права та терміни податкового права.

18. Ставки оподаткування та їх види.

19. Порядок сплати податків та його зміст.

20. Кадастровий спосіб сплати податків та його зміст.

21. Спосіб сплати податку біля джерела.

22. Авансовий спосіб сплати податків.

23. Спосіб сплати податку згідно з поданою податковою декларацією. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим