Главная  - Налоги  - Книги  - Податкова політика - Литвиненко Я.В.
Податкова політика - Литвиненко Я.В.
<< Содержание < Предыдущая

6.3. Уніфікація процесів оподаткування інвестицій на міжнародному рівні

Подальший розвиток економіки держави, окремого підприєм­ства, фірми неможливий без інтеграції з іншими суб'єктами господа­рювання як всередині держави, так і за її межами. Це є головною умо­вою ефективного функціонування та утримання на ринку, конкурен­тоспроможності. Тому центральне місце в цьому процесі посідає розвиток міжнародних зв'язків з іншими державами та підприємст­вами. Але в кожній державі свої особливості розвитку економіки, різ­не законодавство, національні традиції. Тому важливою проблемою при подальшому розвитку цих зв'язків є уніфікація чинного законо­давства держав, яке пов'язане з інтеграцією їх економічних систем. Насамперед це стосується законодавства з питань оподаткування.

Для країн Західної Європи ця проблема виникла ще наприкінці 50-х років, коли був утворений Європейський Союз (ЄС). Переду­сім проводилась уніфікація податків на споживання, але пізніше і прямих податків на доходи підприємств.

Упродовж майже 30 років Комісією ЄС проводилась робота щодо гармонізації податків, особливо тих, які пов'язані з інвестиційною діяльністю. Були висунуті пропозиції з питань оподаткування при­бутку головних і дочірніх компаній, а також при злитті та поділі з передачею власності корпорації (1969 р.), прийнята директива Ко­місії з питань взаємодії в галузі прямого оподаткування та проблем ухиляння компаній від сплати податків (1977 р.), оподаткування ди­відендів та усунення подвійного оподаткування в країнах ЄС (сере­дина 70-х років), пропозиція щодо гармонізації правил оподаткуван­ня прибутку (1988 р.) тощо.

Але процес гармонізації податків стикається з вирішенням двох протилежних за своєю суттю проблем. Сутність першої полягає у то­му, що утворення єдиного внутрішнього ринку передбачає уніфіка­цію податкового законодавства. Особливо це стосується отримано­го прибутку підприємств і доходів інвесторів, тому що тільки вирі­шення цієї проблеми дає можливість капіталу вільно пересуватися між країнами — членами ЄС та уникнути бар'єрів, які стримують розвиток науково-технічної інтеграції та поширення найновіших до­сягнень науки, техніки та технології між державами. З другого боку, проведення гармонізації податків, його ставок, надання різних пільг по інвестиціях торкається внутрішньої політики держави, об'єктивно зменшує розмір отриманих податків у дохідну частину бюджету дер­жави. Крім того, зменшується вплив уряду держави на внутрішніх виробників. Тому вирішення цих проблем має велике значення і йому приділяється велика увага.

Зараз гармонізація податків проводиться в таких напрямах.

Гармонізація правил визначення прибутку до оподаткування під­приємств. Ці пропозиції були висунуті Комісією ЄС у 1988 р. Вони охоплювали діяльність усіх підприємств незалежно від виду та форм власності. Сутність цих пропозицій полягає у відмові всіх країн — членів ЄС від використання в межах кожної держави податкових кре­дитів при обчисленні бази обкладання, замінивши їх національними системами державних дотацій платникам у вигляді субсидій, подат­кових знижок, різних виплат з державних і місцевих бюджетів. На думку Комісії, це зацікавить компанії в стимулюванні виробничої та науково-технічної діяльності.

Система амортизаційних списань. Найуніверсальнішим засобом залишається застосування прискореної амортизації, що дає змогу ефективно стимулювати розвиток окремих галузей національної еко­номіки, швидше впроваджувати досягнення науково-технічного про­гресу, заохочувати інвестування коштів у НДДКР. Але кожна держа­ва має свої особливості. У деяких із них у перший рік експлуатації об­ладнання можливе списання 100 % його вартості. При цьому суттєво зменшується прибуток до оподаткування. У сучасних умовах у різ­них країнах застосовуються різні форми прискореної амортизації. Але пропозиція експертів ЄС полягає в тому, щоб взагалі відмінити в країнах — членах ЄС прискорену амортизацію і встановити одна­ковий період амортизації відповідно до правил ЄС. Крім того, про­понується обмежити практику пріоритетного податкового стимулю­вання окремих галузей національної економіки.

Оподаткування малого та ризикованого бізнесу. Усі податкові си­стеми країн Західної Європи спрямовані на сприяння фінансовому та економічному становищу компаній та наукомістких галузей націо­нальної економіки. Цієї пропозиції дотримуються і експерти Комісії ЄС. У зв'язку з тим, що діяльність цих підприємств пов'язана з вели­ким ризиком і з утворенням різних філій і дочірніх підприємств, то і податкова політика спрямовується передусім на гармонізацію по­датків на прибутки цих підприємств. Головні пропозиції щодо цієї проблеми такі:

• встановлення для дочірніх підприємств обмеженого діапазону ставок прибуткового податку громадян, значно нижчих за корпо­ративний податок;

• звільнення від оподаткування доходів на рівні філій;

• усунення подвійного оподаткування при отриманні головною компанією від філії прибутку;

• перехід головних підприємств на систему консолідованого при­бутку при оподаткуванні.

Тобто всі ці пропозиції спрямовані на стимулювання утворення головними підприємствами широкої мережі філій і дочірніх підпри­ємств.

Уніфікація податків у країнах — членах ЄС проводиться на різних напрямах, а саме:

• зближення ставок податку на прибуток тих підприємств, які зай­маються підприємницькою діяльністю в галузі інвестування;

• уніфікація бази оподаткування;

• уніфікація методів надання податкових пільг для інвесторів при стягненні корпоративного податку;

• усунення подвійного оподаткування підприємств і фірм у краї­нах — членах ЄС;

• взаємодопомога державних структур країн — членів ЄС у боро­тьбі з ухилянням компаній від оподаткування.

Контрольні питання

1. Прибуток як головне джерело інвестицій підприємства.

2. Стимулююче значення податкових пільг при плануванні збіль­шення інвестиційної діяльності підприємства.

3. Методи стимулювання приватних підприємств і фірм до розши­рення інвестування в НДДКР.

4. Особливості податкової політики США в питаннях проведення державної інвестиційної політики.

5. Особливості податкової політики Великобританії в питаннях проведення державної інвестиційної політики.

6. Особливості податкової політики Німеччини в питаннях прове­дення державної інвестиційної політики.

7. Особливості податкової політики Франції в питаннях проведення державної інвестиційної політики.

8. Гармонізація процесів оподаткування інвестицій у різних країнах світу.

9. Система амортизаційних списань як один із засобів стимулюван­ня інвестиційних процесів на підприємстві.

10. Оподаткування малого та ризикованого бізнесу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим