Главная  - Налоги  - Книги  - Податкова політика - Литвиненко Я.В.
Податкова політика - Литвиненко Я.В.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕСТИ

1. До функцій держави не входить:

а) економічна;

б) екологічна;

в) оборона та охорона здоров'я;

г) управління приватними підприємствами.

2. Не є функцією податків:

а) фіскальна;

б) оборона та охорона громадян;

в) розподільча;

г) соціальна.

3. Держава повинна здійснювати дискреційну політику:

а) коли знижується попит на вироби;

б) коли збільшується виробництво товарів;

в) коли збільшуються доходи населення;

г) коли зростає валовий національний продукт.

4. Держава повинна здійснювати антидискреційну політику:

а) коли знижується попит споживачів;

б) коли зменшується виробництво продукції;

в) коли збільшується валовий національний продукт;

г) коли зменшуються доходи споживачів.

5. Вперше найорганізованіша податкова система була утворена в:

а) Італії;

б) Греції;

в) Франції;

г) Німеччині.

6. На Русі в ІХ—Х ст. головним чином стягувались податки:

а) перевіз;

б) серебщина;

в) волощина;

г) стація.

7. В Україні в XV ст. головним чином стягувались податки:

а) гостинне мито;

б) ямські;

в) пищальні;

г) волощина.

8. Головним завданням введеної у XVIII ст. посади прибульника було:

а) стягнення податків;

б) впровадження нових податків;

в) збільшення надходжень до казни держави;

г) збільшення ставки оподаткування.

9. Податковий менеджмент охоплює такі рівні:

а) один;

б) два;

в) три;

г) чотири.

10. Не є рівнем податкового менеджменту:

а) державний;

б) галузевий;

в) підприємства;

г) громадян.

11. До суб'єктів оподаткування належать:

а) майно та дохід підприємства;

б) платник податку;

в) розмір та рівень податку;

г) органи податкової адміністрації.

12. Контроль за правильністю сплати податку підприємством мають право здійснювати:

а) інші підприємства;

б) спільні підприємства;

в) банки, в яких підприємство має розрахунковий рахунок;

г) нотаріальні контори.

13. Об'єктом оподаткування може виступати:

а) майно та дохід підприємства;

б) рівень прибутку;

в) пільга, яка надається платнику податку;

г) платник податку.

14. До функцій податкового менеджменту не належать:

а) розробка податкової стратегії підприємства;

б) аналіз податкової системи підприємства;

в) організація контролю за виконанням податкової політики;

г) внесення змін у діючі методики розрахунку окремих податків.

15. Стратегічний податковий менеджмент це:

а) сума валових доходів підприємства;

б) сума сукупних валових доходів держави;

в) валовий прибуток підприємства;

г) різниця між валовими доходами та валовими витратами під­приємства.

16. Тактичний податковий менеджмент це:

а) сума валових доходів підприємства;

б) валовий прибуток підприємства;

в) стратегічний податковий потенціал мінус податкові пільги;

г) сума валових витрат підприємства.

17. Податковий потенціал не залежить від:

а) речових чинників виробництва;

б) трудових чинників виробництва;

в) інфраструктури підприємства;

г) сукупності управлінських дій керівництва підприємства.

18. До зовнішніх користувачів інформації щодо податків належать:

а) керівники підприємства;

б) фінансові служби підприємства;

в) власники та співвласники підприємства;

г) кредитори.

19. До внутрішніх користувачів інформації щодо податків належать:

а) державний або акціонерно-комерційні банки;

б) потенційні інвестори;

в) фінансові служби підприємства;

г) кредитори.

20. До вимог, які не стосуються інформації щодо податків, належать:

а) систематичність;

б) корисність;

в) динамізм;

г) фактичність.

21. Початковою частиною податкового менеджменту є:

а) регулювання;

б) контроль;

в) аналіз;

г) планування.

22. Заключною частиною податкового менеджменту є:

а) регулювання;

б) контроль;

в) аналіз;

г) планування.

23. На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є:

а) визначення динаміки податкових платежів;

б) регулювання податкових платежів;

в) визначення тенденцій, які складаються на підприємстві;

г) визначення чинників, які впливають на податкову політику.

24. За ознакою часу до видів аналізу не належать:

а) ретроперспективний;

б) попередній;

в) оперативний;

г) фінансово-економічний.

25. За об'єктами управління до видів аналізу не належать:

а) соціально-економічний;

б) підсумковий;

в) економіко-екологічний;

г) фінансово-економічний.

26. За методикою вивчення об'єктів до видів аналізу не належать:

а) порівняння;

б) експрес-аналіз;

в) економіко-математичний;

г) маркетинговий.

27. До податкового аналізу не належать функції:

а) вивчення характеру дії економічних законів;

б) оцінка результатів діяльності;

в) розрахунок податкових платежів;

г) визначення резервів зниження податкових платежів.

28. Який з етапів проведення податкового аналізу не відноситься до:

а) дослідження податкової системи;

б) визначення показників діяльності підприємства;

в) розрахунку чинників, які впливають на податкові платежі;

г) планування податкових платежів.

29. До традиційних методів аналізу належать: а) метод ланцюгових підстав;

б) індексний метод;

в) метод абсолютних різниць;

г) метод порівняння.

30. До методів факторного аналізу належать:

а) метод відносних величин;

б) метод ланцюгових підстав;

в) метод середніх величин;

г) балансовий метод.

31. До стохастичного методу аналізу належать:

а) метод абсолютних величин;

б) метод кореляційного аналізу;

в) інтегральний метод;

г) графічний метод.

32. Не належить до податкового менеджменту рівень:

а) державного планування;

б) галузевого планування;

в) планування місцевих органів влади;

г) планування податкових платежів підприємством.

33. На рівні підприємства сплата податків має характер:

а) вільний;

б) необов'язковий;

в) примусовий;

г) вільний та необов'язковий.

34. На збільшення витрат державного бюджету не впливає:

а) зростання потреб населення регіону;

б) експорт товарів;

в) зростання добробуту населення;

г) зростання загального освітнього рівня.

35. До загальних показників ефективності податкової політики нале­жать:

а) рівень оподаткування окремих господарських операцій;

б) темпи зростання загального розміру податкових платежів у порівнянні з попередніми роками;

в) рівень пільгового оподаткування;

г) рівень оподаткування окремих видів діяльності.

36. До часткових показників ефективності податкової політики на­лежать:

а) темпи зростання загального розміру податкових платежів;

б) рівень пільгового оподаткування;

в) податкомісткість діяльності підприємства;

г) квота податків підприємства.

37. До рівнів податкового планування не належать:

а) стратегічне;

б) попереднє;

в) поточне;

г) оперативне.

38. Не можуть здійснювати податковий контроль:

а) державні органи;

б) органи, уповноважені державою;

в) аудиторські компанії;

г) приватні підприємства.

39. Необхідність здійснення податкового контролю визначається су­б'єктивними причинами, до яких належать:

а) нестабільне податкове законодавство;

б) суперечності між законодавчими документами та розроблени­ми методичними вказівками;

в) некомпетентність працівників підприємства;

г) часті зміни в податковому законодавстві.

40. До об'єктивних причин, які визначають необхідність здійснення податкового контролю, належать:

а) ненавмисні помилки працівників, які розраховують податкові платежі;

б) некомпетентність працівників підприємства;

в) низька податкова дисципліна платників;

г) нестабільне податкове законодавство.

41. Як незалежні можна класифікувати такі органи:

а) Пенсійний фонд України;

б) Фонд соціального страхування;

в) служби зайнятості населення;

г) аудиторські фірми.

42. Як уповноважені органи держави можуть здійснювати контроль податкових платежів:

а) податкові адміністрації всіх рівнів;

б) органи прокуратури;

в) Пенсійний фонд України;

г) Міністерство внутрішніх справ.

43. До державних органів, які можуть здійснювати контроль подат­кових платежів, належать:

а) Пенсійний фонд України;

б) Фонд соціального страхування України;

в) акціонерно-комерційні банки;

г) органи прокуратури.

44. До економічних причин порушень податкового законодавства нале­жать:

а) порушення порядку постанови на податковий облік;

б) порушення в наданні звітних даних;

в) помилкове застосування податкових пільг;

г) ухиляння від сплати податків.

45. До організаційно-технічних причин порушень податкового законо­давства належать:

а) приховування від оподаткування прибутку;

б) неповне висвітлення обсягів діяльності підприємства;

в) порушення строків сплати податків;

г) протидія податковим органам при проведенні перевірки.

46. Які з принципів надання пільг не є такими:

а) рівномірність надання;

б) обов'язковість надання;

в) вільний характер застосування;

г) спрямованість надання.

47. До принципів надання податкових пільг не належать:

а) необов'язковість надання пільг;

б) вибірковий характер надання;

в) адміністративно-командний характер надання;

г) нецільовий характер.

48. До прямих податкових пільг належать: а) пільги щодо окремих видів діяльності;

б) встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

в) пільги при реалізації окремих видів товарів;

г) пільги по окремих видах витрат підприємства.

49. До непрямих податкових пільг належать:

а) зниження ставок оподаткування по окремих податках;

б) надання підприємству податкового кредиту;

в) пільги по окремих видах податків;

г) повне звільнення від сплати податків.

50. До відповідальності, що не стосується відповідальності суб'єкта оподаткування, належить:

а) громадсько-правова;

б) фінансова;

в) кримінальна;

г) морально-етична. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим