Главная  - Налоги  - Книги  - Податкова політика - Литвиненко Я.В.
Податкова політика - Литвиненко Я.В.
<< Содержание < Предыдущая

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про систему оподаткування" в редакції Закону № 77/97-ВР від 18.02.97 // ВВР України — 1977. — № 16.

2. Закон України "Про податок на додану вартість" зі змінами та допов. від 3 квіт. 1997 р. № 168/97-ВР // ВВР України. — 1997. — №21.

3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в ре­дакції Закону від 22 квіт. 1997 р. № 283/97-ВР // ВВР України. — 1997.— №27.

4. Закон України "Про єдиний митний тариф" зі змінами та допов. від 5 лют. 1992 р. № 2097-ХП // ВВР України. — 1992. — №19.

5. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський пода­ток" зі змінами та допов. від 17 грудня 1998 р. № 320-ХГУ // Уряд. кур'єр. — 1999. — 6 січ.

6. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" зі змінами та допов. в редакції Закону від 18 лют. 1997 р. № 75/97-ВР // ВВР України. — 1997. — № 5.

7. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" зі змінами та допов. від 26 черв. 1997 р. № 397/97-ВР // ВВР України. — 1997. — № 36.

8. Закон України "Про плату за землю" зі змінами та допов. від 9 черв. 1992 р. №№ 2536-ХІІ // Голос України. — 1992. — 23 лип. — № 138.

9. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне стра­хування" зі змінами та допов. від 26 черв. 1997 р. № 401/97-ВР // ВВР України. — 1997. — № 37.

10. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткуван­ня, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" № 746/ 99 від 28 черв. 1999 р. // Уряд. кур'єр. — 1999. — 13 лип.

11. Декрет КМУ "Про прибутковий податок з громадян" зі змінами та допов. від 26 груд. 1992 р. № 13-92 // ВВР України. — 1993. — № 10.

12. Законодавство України про податки і збори з громадян: Зб. нор-мат. актів. — К.: Юрінком, 2000.

13. Податкова система України: Зб. законодавчих актів. — Харків: Торсінг, 2000.

14. Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Форостовецъ В. А. Місцеві подат­ки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. — К.: АТІКА, 1999.

15. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. — Л.,1924.

16. Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. — Харьков: Про­летарий, 1929.

17. Василик О. Д. Державні фінанси України. — К.: Вища шк., 1997.

18. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування подат­кової системи // Економіст. — 1998. — № 7-9. С. 120-123.

19. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая систе­ма Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.

20. Диканъ Л. В. Налогообложение. — Харьков: Консум, 1996.

21. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. — К.: Наук. думка, 1997.

22. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономи­ки. — М.: ЮНИТИ, 2000.

23. Мелъник Д. Ю. Налоговый менеджмент. — М.: Финансы и стати­стика, 1999.

24. Миллъ Дж. Основы политической экономии. — М.: Прогресс, 1981. — Т. 1.

25. Налоги / В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. — Днепропет­ровск: Пороги, 1998.

26. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. — М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.

27. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. — М.: Закон и право, 1997.

28. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

29. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики нало­гов: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996.

30. Сомоев Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения: Учеб. пособие. — М., 2000.

31. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планиро­вание в мировой экономике: Учеб. пособие. — СПб.: Полиус, 1998.

32. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. — Харків:Консум, 1998.

33. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. — М.: ИНФРА-М, 1998.

34. Юткина Т. Ф. Налоговедение от реформы к реформе. — М.: ИНФРА-М, 1999.

35. Черник Д. Г. Налоги в рыночной экономике. — М.: ЮНИТИ, 1997. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим