Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Державна служба - Оболенський О.Ю.
Державна служба - Оболенський О.Ю.
Державна служба - Оболенський О.Ю.

Оболенський О. Ю.

О 21 Державна служба: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 344 с.

ISBN 966–574–476–3

Навчальний посібник пропонує систематизовані знання в галузі державної служби щодо її ролі та місця в суспільно-політичній та соціально-економічній системах, з проблематики розвитку результативної та ефективної державної служби. Розглянуті загальнонаукові та законодавчі засади державної служби, зміст і особливості її основних інститутів, наведені основні положення щодо формування та реалізації державно-службових відносин у державному апараті. Навчальний посібник призначений для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в загальнонаціональній системі професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підприємств, установ і організацій, а також для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями економічного, управлінського та юридичного напрямів.

Для практичних працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування різних категорій посад, учених, викладачів економічних, політологічних, юридичних, соціологічних дисциплін, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами державного управління, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

ББК 67.401ЗМІСТ


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: НАУКА, ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА:ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Розділ 1: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМАХ
1.1. Політична система, державне управління та регулювання на трансформаційному етапі розвитку держави
1.2 Держава добробуту та соціально орієнтована ринкова система
1.3 Державна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби
1.4 Механізм держави, державний апарат і державна служба в системі державного управління
1.5 Cоціальна природа державної служби
1.6 Значення і роль державної служби в умовах державотворення України
1.7 Історія державної служби на теренах України та заходи незалежної Української держави щодо її становлення та розвитку
Розділ 2: ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
2.1 Наукові умови виникнення теорії державної служби
2.2 Основні поняття та категорії теорії державної служби
2.3 Основні концепції бюрократії та сучасні тенденції розвитку державної служби
2.4 Методологічні проблеми державної служби
2.5 Методологія системного підходу в державному управлінні та державній службі
2.6 Інституціональний підхід до державної служби
Розділ 3: ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
3.1 Конституційно-правові засади державної служби
3.2 Цілі, завдання та функції державної служби
3.3 Основні принципи державної служби
Розділ 4: ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
4.1 Зміст і структура правового інституту державної служби
4.2 Системність правового інституту державної служби
4.3 Державно-службові відносини в системі державної служби
Особлива ЧАСТИНА:ДЕРЖАВНА СЛУЖБА — АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Розділ 5: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
5.1 Державна служба як суб’єкт економічних відносин
5.2 Економіко-правові функції державної служби
5.3 Економічні аспекти державної служби як об’єкт управління
Розділ 6: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
6.1 Особливості державної служби як соціального інституту
6.2 Соціальна сутність функціонування державної служби
Розділ 7: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
7.1 Види державної служби. Критерії класифікації
7.2 Служба в органах місцевого самоврядування
7.3 Посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
7.4 Управління державною службою як діяльність спеціально створених органів державної влади та їх структурних підрозділів
Розділ 8: ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
8.1 Загальні вимоги до державних службовців
8.2 Права та обов’язки державних службовців
8.3 Гарантії та заохочення державних службовців
8.4 Особливості відповідальності державних службовців
8.5 Обмеження та заборони, пов’язані з перебуванням на державній службі
Розділ 9: ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН
9.1 Умови виникнення державно-службових відносин
9.2 Призначення на посаду
9.3 Просування по службі
9.4 Стаж державної служби
9.5 Формування кадрового резерву
9.6 Стажування
9.7 Атестація державних службовців
9.8 Конкурс
9.9 Припинення державно-службових відносин
9.10 Декларування доходів державних службовців
9.11 Професійне навчання як складова діяльності державного службовця
Pозділ 10: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК КУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУТ
10.1 Поняття культурного інституту державної служби та його складові
10.2 Формування культури державної служби в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
10.3 Етика державного службовця
Розділ 11: ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
11.1 Поняття та зміст ефективності державної служби
11.2 Державна кадрова політика у сфері державної служби
11.3 Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців як засіб забезпечення ефективності діяльності державної служби
11.4 Державно-політичні та соціально-економічні аспекти боротьби з корупцією
Розділ 12: МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
12.1 Основні риси моделі державної служби України
12.2 Основні напрями розвитку державної служби України
ЛІТЕРАТУРА


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим