Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я. В.

Крушельницька Я. В. К 84 Фізіологія і психологія праці: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 с.

ISBN 966–574–500–Х

Розглядаються закономірності функціонування людського організму у процесі праці, активізація психічних функцій і властивостей особистості в різних видах діяльності. Розкриваються суть працездатності, втоми і монотонності, їх показники, динаміка, методи дослідження; особливості організації праці в системах «людина — машина». Висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти важкості та інтенсивності праці; методи проектування раціональних режимів праці і відпочинку; психофізіологічні та організаційні основи профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання в ринкових умовах.

Для викладачів, студентів економічних факультетів і вузів, працівників державних служб зайнятості, спеціалістів підприємств і організацій.ЗМІСТ


Передмова
Розділ 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ»
1.1. Праця як основний вид людської діяльності та її фізіолого-психологічні особливості
Діяльність, її основні форми та види
Взаємозв’язок мотиву та мети трудової діяльності
Праця як діяльність і як процес. Характер та зміст праці
Аспекти праці, її психологічні та фізіологічні ознаки
Трудовий потенціал людини
Праця як єдиний нервово-м’язовий процес
Зміст праці. Особливості фізичної, розумової, та сенсорно-напруженої праці
Види праці. Праця як потреба і як засіб задоволення потреб
1.2. Предмет, методологічні принципи та методи дослідження у фізіології і психології праці
Предмет фізіології і психології праці як науки і навчального курсу
Методологічні принципи фізіологіїі психології праці
Завдання фізіології і психології праці
1.3. Історія розвитку та сучасні проблеми фізіології і психології праці
Основні етапи розвитку фізіології і психології праці
Сучасні проблеми фізіології і психології праці
Контрольні запитання
Розділ 2 ЦЕНТРАЛЬНО-НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Загальні відомості про будову нервової системи людини
Фізіологічна система. Приклади фізіологічних систем
Будова нервової системи людини
Нейрони та їхні функції
2.2. Нервові процеси та їх динаміка
Збудження і гальмування
Лабільність і парабіоз
Методи вивчення властивостей нервової системи
2.3. Принципи та механізми функціонування нервової системи людини
Основні принципи діяльності нервової системи
Рефлекс і рефлекторна дуга
Принципи рефлекторної діяльності
Безумовні та умовні рефлекси. Нижча та вища нервова діяльність
Перша і друга сигнальні системи
2.4. Функції центральної нервової системи в процесі праці
Рефлекторна функція
Інтегративна функція
Координаційна функція
Контрольні запитання
Розділ 3 ФІЗІОЛОГІЯ РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ І РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ
3.1. Загальні відомості про будову рухового апарату людини та його функції
Рухові ланки та їхні функції під час виконання рухів
3.2. М’язова сила і витривалість
М’язова сила і фізіологічний закон середніх навантажень
М’язова витривалість і працездатність людини
3.3. М’язова діяльність і робоча поза працівника
Статична і динамічна робота. Фізіологічні відмінності між ними
М’язові навантаження у процесі праці. Робочі пози
Вибір робочої пози
Організація та планування робочого місця
3.4.Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів
Трудовий процес. Фізіологічні передумови раціонального трудового процесу
Трудові рухи та принципи їх класифікації
Фізіологічні принципи раціоналізації трудових рухів
Контрольні запитання
Розділ 4 ФІЗІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ НА ТРУДОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА УМОВИ ПРАЦІ
4.1. Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви організму людини
Система організм людини — зовнішнє (виробниче) середовище та особливості її функціонування
Адаптація і гомеостаз
Фізіологічні резерви організму та їх використання у процесі праці
4.2. Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності
Обмін речовин і обмін енергії. Біохімічні процеси
Основний і функціональний обмін енергії
Енергетичний оптимум та енергетичний коефіцієнт корисної дії
4.3.Закономірності функціонування дихальної системи людини у процесі праці
Дихання та його основні показники
Аеробна та анаеробна продуктивність організму
4.4.Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові навантаження
Серцево-судинна система та показники її діяльності
Оцінка пристосування серцево-судинної системи до трудових навантажень
4.5. Терморегуляція організму людини в процесі праці
Теплоутворення і тепловіддача
Фактори терморегуляції організму
4.6. Особливості відновлювальних процесів в організмі працівника після роботи
Сутність відновлювальних процесів та їхні фази
Деякі закономірності відновлення працездатності
Контрольні запитання
Розділ 5 ЗАКОНОМІРНОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛЮДИНИ У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Психіка людини та її функції у процесі праці
Психіка і свідомість
Характеристика свідомості та особливості її розвитку
Функції психіки у процесі праці
5.2. Відчуття і сприймання у процесі праці
Відчуття та їхні основні властивості
Сприймання та його основні властивості
Зорове сприйняття
Слухове сприйняття
5.3.Мислення у процесі праці
Мислення і його операційні компоненти
Види мислення
Індивідуальні особливості мислення
Методи вивчення мисленнєвих процесів
5.4. Пам’ять у процесі праці
Пам’ять та її складові процеси
Види пам’яті
Методи вивчення пам’яті
5.5. Увага і воля у процесі праці
Увага та її види
Властивості уваги
Методи вивчення уваги
Воля та її функції у процесі праці
5.6. Емоції і почуття у процесі праці
Емоційні стани та їхні функції у трудовій діяльності
Види емоційних реакцій
Психічні стани у процесі праці
Контрольні запитання
Розділ 6 Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви У трудовій діяльності
6.1. Особистість та її структура
Основні теорії особистості та її сутність
6.2. Темперамент і характер
Темперамент та його властивості
Характер та його структура
Акцентуація характеру
6.3. Здібності
Здібності як індивідуально-психологічні особливості людини
Класифікація здібностей
Розвиток здібностей
6.4. Мотиви і мотивація
Мотив як компонент трудової діяльності
Внутрішня і зовнішня мотивація
Мотиваційна сфера особистості
Мотиваційні стратегії діяльності
Теорії мотивації
Контрольні запитання
Розділ 7 ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ДИНАМІКИ
7.1. Суть і фактори працездатності людини
Поняття працездатності та її рушійні сили
Професійна працездатність
7.2. Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці
Межа і величина працездатності функціональних одиниць
Функціональні системи в процесі праці
Характеристика функціональних станів організму
Ефект Сєченова як критерій оцінки рівня мобілізації працездатності
7.3. Показники і методика оцінки працездатності людини
Показники оцінки працездатності
Методи дослідження працездатності
Методика оцінки показників працездатності
7.4. Динаміка працездатності і характеристика її фаз
Крива працездатності та її фази
Типи динаміки працездатності
Типи динаміки працездатності залежно від характеру навантажень
Добова і тижнева динаміка працездатності
7.5. Заходи щодо підвищення працездатності працівників
Контрольні запитання
Розділ 8 ВИРОБНИЧА ВТОМА І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕВТОМІ ПРАЦІВНИКІВ
8.1. Суть, причини і загальний механізм розвитку втоми
Втома як наукова і практична проблема
Локально-гуморальні теорії втоми та їх оцінка
Центрально-нервова концепція втоми
Механізм розвитку втоми, її фізіологічна і біологічна сутність
8.2. Показники і стадії втоми
Суб’єктивні та об’єктивні показники втоми
Ступені втоми та критерії їх оцінки
Відмінності між втомою і перевтомою
Особливості втоми при фізичній і розумовій роботі
Методика оцінки втоми
8.3. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві
Контрольні запитання
Розділ 9 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА СУТЬ МОНОТОННОСТІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗМІСТОВНОСТІ ПРАЦІ
9.1. Вплив науково-технічного прогресу на структуру і зміст трудової діяльності
9.2. Психофізіологічна суть і критерії монотонності праці
Причини і наслідки монотонної праці
Сутність та види монотонності
Психічні стани працівника при виконанні монотонної роботи
Монотоностійкість та її показники
Критерії монотонності праці
Психофізіологічний аналіз трудових операцій
9.3. Основні заходи, спрямовані на запобігання монотонності і підвищення змістовності праці
Контрольні запитання
Розділ 10 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ПРАЦІ
10.1. Суть, види і особливості операторської праці
Типи систем «людина—машина» та місце в них людини
Етапи, види і режими операторської праці
Показники діяльності оператора
Напруження та емоційні стани оператора
10.2. Психофізіологічні принципи організації роботи оператора
Вимоги до проектування системи «людина—машина»
Робоче місце оператора
Засоби відображення інформації та принципи їх компонування
Органи керування та принципи їх компонування
Контрольні запитання
Розділ 11 ВИРОБНИЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ І ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ
11.1. Фактори виробничого середовища та умови праці
Сутність та фактори виробничого середовища
Фактори та елементи умов праці
11.2. Мікроклімат виробничих приміщень та його вплив на працівників
Складові мікроклімату виробничих приміщень та їх вплив на працівника
Поняття ефективної та ефективно-еквівалентної температур
11.3. Вплив шуму і вібрації на працівників
Виробничий шум та його вплив на працівників
Вібрація, її види та вплив на працівників
11.4. Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників
Забрудненість повітря як виробнича шкідливість
Промислові отрути та їх вплив на працівників
Вплив випромінювання на працівників
11.5. Освітлення виробничих приміщень
Вплив освітлення на зоровий аналізатор
Вимоги до освітлення виробничих приміщень
11.6. Естетичні фактори виробничого середовища та їх вплив на працівників
Вплив кольору на працівника
Функціональна музика та її вплив на працівників
Контрольні запитання
Розділ 12 ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ І МЕТОДИКА ЇЇ ОЦІНКИ
12.1. Суть і фактори важкості праці
Теоретичне і практичне значення дослідження проблеми важкості праці
Фактори важкості праці
Класифікація робіт за характером впливу окремих факторів та її оцінка
Сучасна концепція важкості праці
12.2. Інтегральний критерій важкості праці
Функціональний стан організму працівника як інтегральний критерій важкості праці та методика його визначення
Класи і категорії важкості праці
12.3. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці
Сутність методики інтегральної бальної оцінки важкості праці
Вплив важкості праці на працездатність і продуктивність праці
12.4. Взаємозв’язок інтенсивності і важкості праці
Методологічні підходи до визначення суті інтенсивності праці
Відмінність між інтенсивністю і важкістю праці
Показники інтенсивності праці
Контрольні запитання
Розділ 13 ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ
13.1. Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування режимів праці і відпочинку
Суть режиму праці і відпочинку та критерії його раціональності
Методичні засади проектування режимів праці і відпочинку
Фізіологічні закономірності розробки режимів праці і відпочинку
13.2. Методи встановлення регламентованих перерв на відпочинок
Регламентовані перерви на відпочинок та методи встановлення їх загальної тривалості
Тривалість, кількість і час призначення регламентованих перерв на відпочинок
13.3. Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку
Умови та зміст відпочинку
Суть і тривалість функціональної музики
Показники ефективності режиму праці і відпочинку
13.4. Раціоналізація тижневих і річних режимів праці та відпочинку
Фізіологічні засади розробки графіків змінності роботи
Вимоги до проектування тижневого режиму праці і відпочинку
Нестандартні режими праці і відпочинку
Контрольні запитання
Розділ 14 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ І ПРОФВІДБОРУ
14.1. Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах
Об’єктивний характер, мета і завдання профорієнтації в сучасних умовах
Компоненти профорієнтації та їх сутність
14.2. Професіографія і психодіагностика
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників як нормативний документ, що визначає вимоги до людини
Фактори, що визначають вимоги до працівника, та їх оцінка
Професіограма та її зміст
Класифікації та методи вивчення професій
Психологічний профіль особистості
14.3. Професійний відбір і адаптація
Суть професійного відбору
Типи і види професійного відбору
Етапи профвідбору
Суть і методи адаптації
Контрольні запитання
Розділ 15 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ НАВИЧОК І УМІНЬ
15.1. Завдання і форми організації виробничого навчання
Завдання професійно-технічної освіти, ступені і види підготовки робітничих кадрів
Система професійно-технічної освіти та напрямки її реформування
Зміст професійно-технічної освіти і завдання виробничого навчання
15.2. Психофізіологічні закономірності формування трудових навичок і умінь
Психофізіологічні засади формування трудових навичок і умінь
Етапи формування трудових навичок
Суть виробничої вправи та стадії її розвитку
Показники досконалості трудових навичок та умови ефективного виробничого навчання
Сутність і фактори ефективності тренування
Фізіологічно обґрунтований алгоритм формування трудових навичок
Закономірності взаємодії трудових навичок
Етапи і методи формування трудових умінь
Методи виробничого навчання та їх оцінка
Роль інструкцій та інструктажу у виробничому навчанні
Дидактичні системи виробничого навчання
Культура праці та індивідуальний стиль діяльності
Контрольні запитання
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
Абсолютна інтенсифікація працію ... Афект
Важкість праці ... Втома
Гальмування ... Гомеостаз
Державний стандарт професійно-технічної освіти ... Домінанта
Емоції ... Ефект Сєченова
Задатки ... Знання
Індивідуальний стиль діяльності ... Інформаційна модель об’єкта керування
Калоричний еквівалент ... Культура праці
Лабільність ... Легенева вентиляція
Максимальне споживання кисню ... М’язова витривалість
Надійність оператора ... Нудьга
Обмін речовин ... Основна функціональна система
Пам’ять ... Психограма професії
Регламентовані перерви на відпочинок (макропаузи) ... Руховий апарат
Самоосвіта ... Стрес
Темперамент ...Трудові навички
Увага ... Уявлення
Фази працездатності ...Функціональна музика
Характер ... Хвилинний об’єм крові
ЛІТЕРАТУРА


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим