Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Передмова

Глибокі соціально-економічні, технологічні і структурні транс­формації у суспільстві супроводжуються відповідними перетвореннями у сфері праці, яка є основою життєдіяльності людей. Зокрема, інформатизація і комп’ютеризація економіки призводять до ускладнення взаємодії між людиною, технікою і середовищем, а формування соціально-трудових відносин, адекватних соціально орієнтованій ринковій економіці, — до розширення соціальних контактів і соціальної взаємодії суб’єктів діяльності, підвищення відповідальності за результати праці. Внаслідок цього різко зростає роль людського фактора у розвитку виробництва, за рахунок якого створюється майже 80 % валового внутрішнього продукту, і водночас збільшуються трудові навантаження на працівника, які можуть бути обмежувальною ланкою у забезпеченні сталого економічного розвитку країни.

Ефективне вирішення практичних завдань організації виробництва і праці можливе за умови творчого використання наукових досягнень у галузі фізіології і психології праці, яка досліджує закономірності функціонування людського організму у процесі праці, динаміку психічних функцій працівника, механізми психологічної взаємодії людей і мотивації трудової діяльності. Це висуває нові вимоги до підготовки спеціалістів з управління персоналом, яким належить вирішувати важливі і складні проблеми ефективного його функціонування як на рівні організації, так і на індивідуальному рівні.

Фізіологія і психологія праці справедливо вважається теоретичною базою організації праці і безпосередньо пов’язана з технічними, технологічними та економічними дисциплінами, оскільки обгрунтовує фізіологічні, психологічні і соціальні критерії факторів трудового процесу і виробничого середовища.

Підручник «Фізіологія і психологія праці» написано згідно з типовою програмою цього курсу. Основою його стали авторські матеріали, напрацьовані у процесі багаторічного викладання фізіології і психології праці в Київському національному економічному університеті, зокрема навчальний посібник «Фізіологія і психологія праці», навчально-методичний посібник для самостійного вивчення цієї дисципліни, видані з грифом Міністерства освіти і науки України і апробовані вузами України.

Підручник грунтується на узагальненні та систематизації наукових досягнень у галузі фізіології і психології праці, вміщених у наукових монографіях, статтях, навчальній і методичній літературі. При написанні підручника автор намагалася уникнути як невиправдано ускладненого, не адаптованого для сприйняття студентами економічних спеціальностей викладу механізмів фізіологічних і психологічних процесів та явищ, так і небезпечного спрощення конкретних практичних рекомендацій без їх фізіологічного і психологічного обгрунтування. Аналогічний підхід був реалізований і щодо методів фізіологічних і психологічних досліджень, оцінки динаміки працездатності і визначення ступеня втоми, розробки режимів праці і відпочинку тощо. Тобто, акцент зроблено на методики, які можна використовувати у виробничих умовах.

Структура і зміст підручника підпорядковані головній меті — сформувати у студентів систему знань про закономірності функціонування людського організму в процесі праці, активізацію психічних функцій працівника, психофізіологічні, соціально-пси­хологічні та мотиваційні механізми ефективної діяльності, а також навички і вміння щодо проектування організації праці з урахуванням психофізіологічних і соціальних факторів.

Визначена мета підручника зумовлює розв’язання таких завдань:

  • дати студентам необхідні теоретичні знання про життєдіяльність людини в процесі праці, закономірності її рухової активності, динаміку працездатності і розвиток втоми під впливом факторів трудового процесу, виробничого і соціального середовища;
  • розкрити психофізіологічні особливості різних видів трудової діяльності та сутність таких категорій, як важкість і монотонність праці;
  • ознайомити студентів з методами фізіологічних та психологічних досліджень, необхідних для оцінки функціонального стану працівника, його особистісних властивостей, динаміки працездатності, встановлення категорії важкості і ступеня монотон­ності праці;
  • сформувати практичні навички проектування раціональних трудових процесів і операцій, планування робочих місць з врахуванням антропометричних, біомеханічних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних вимог; розроблення раціональних режимів праці і відпочинку відповідно до умов і важкості праці;
  • навчити розробляти економічно обгрунтовані заходи щодо підтримання високої працездатності і профілактики перевтоми працівників на виробництві, підвищення змістовності та мотивації праці;
  • розвинути здібності до науково-дослідницької діяльності, сформувати самостійність та відповідальність у роботі.

Перед собою автор ставила мету створити сучасний український підручник з фізіології і психології праці, який давав би майбутнім менеджерам з персоналу систематизовані знання про фізіологічну і психологічну сторони праці, умови розвитку і реаліза­ції творчого потенціалу працівника, необхідні для прийняття правильних рішень.

Автор сподівається, що підручник буде цікавим і корисним працівникам державних служб зайнятості, керівникам і спеціалістам підприємств і організацій.

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим