Главная
Загальна психологія - Максименко С.Д.

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГIЯ

У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної психології.

С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко, 2000

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2000ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА I. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГIЇ
Розділ 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГIЇ
1.1. Предмет психології та її завдання
1.2. Рефлекторна природа психіки
1.3. Психіка і свідомість
1.4. Основні галузі психологічних знань
1.5. Зв’язок психології з іншими науками
1.6. Основні напрями в сучасній психології
Розділ 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ
2.1. Основні вимоги до методів психології
2.2. Основні методи психології
2.3. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка
2.4. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ
Розділ 3. РОЗВИТОК ПСИХІКИ І СВІДОМОСТІ
3.1. Виникнення та розвиток психіки
3.2. Розвиток механізмів психічної діяльності
3.3. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу
3.4. Виникнення та історичний розвиток людської свідомості
ЧАСТИНА II. ОСОБИСТIСТЬ, СОЦIАЛЬНI ГРУПИ
Розділ 4. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
4.1. Поняття про особистість та її структуру
4.2. Активність особистості та її джерела
4.3. Розвиток і виховання особистості
Розділ 5 СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ
5.1. Поняття про групи людина живе, розвивається і діє у групі.
5.2. Міжособистісні стосунки у групі
5.3. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках
ЧАСТИНА III. ДIЯЛЬНIСТЬ
Розділ 6. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Поняття про діяльність
6.2. Мета і мотиви діяльності
6.3. Структура діяльності
6.4. Засоби діяльності, процес їх засвоєння
6.5. Перенесення та інтерференція навичок
6.6. Основні різновиди діяльності
6.7. Творча діяльність
Розділ 7. МОВА І МОВЛЕННЯ
7.1. Поняття про мову та її функції
7.2. Фізіологічні механізми мовної діяльності
7.3. Різновиди мовлення
Розділ 8. СПІЛКУВАННЯ
8.1. Поняття про спілкування
8.2. Засоби спілкування
8.3. Функції спілкування
8.4. Різновиди спілкування
Розділ 9. УВАГА
9.1. Поняття про увагу
9.2. Фізіологічне підгрунтя уваги
9.3. Різновиди і форми уваги
9.4. Властивості уваги
ЧАСТИНА IV. ПIЗНАВАЛЬНI ПСИХIЧНI ПРОЦЕСИ
Розділ 10. ВІДЧУТТЯ
10.1. Загальна характеристика пізнавальних процесів.
10.2. Фізіологічне підгрунтя відчуттів
10.3. Класифікація і різновиди відчуттів
10.4. Основні властивості відчуттів
10.5. Відчуття і діяльність
Розділ 11. СПРИЙМАННЯ
11.1. Поняття про сприймання
11.2. Різновиди сприймань
11.3. Властивості сприймань
11.4. Спостереження і спостережливість
Розділ 12. МИСЛЕННЯ
12.1. Поняття про мислення
12.2. Розумові дії та операції мислення
12.3. Форми мислення
12.4. Процес розуміння
12.5. Процес розв’язання завдань
12.6. Різновиди мислення
12.7. Індивідуальні особливості мислення
Розділ 13. УЯВА
13.1. Поняття про уяву
13.2. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю
13.3. Фізіологічне підгрунтя уяви.
13.4. Процес створення образів уяви
13.5. Різновиди уяви
13.6. Уява і особистість
Розділ 14. ПАМ’ЯТЬ
14.1. Поняття про пам’ять
14.2. Теорії пам’яті
14.3. Різновиди пам’яті
14.4. Запам’ятовування та його різновиди
14.5. Відтворення та його різновиди
14.6. Забування та його причини
14.7. Індивідуальні особливості пам’яті
ЧАСТИНА V. ЕМОЦIЙНО-ВОЛЬОВI ПРОЦЕСИ
Розділ 15. ЕМОЦІЇ І ПОЧУТТЯ
15.1. Поняття про емоції і почуття
15.2. Фізіологічне підгрунтя емоцій і почуттів
15.3. Вираження емоцій і почуттів
15.4. Форми переживання емоцій і почуттів
15.5. Вищі почуття
Розділ 16. Воля
16.1. Поняття про волю
16.3. Аналіз складної вольової дії
16.4. Основні якості волі
16.5. Безвілля, його причини і переборення
Частина VI.ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Розділ 17. Темперамент
17.1. Поняття про темперамент
17.2. Типи темпераментів
17.3. Основні властивості темпераменту
17.4. Фізіологічне підгрунтя темпераменту
17.5. Роль темпераменту в діяльності людини
Розділ 18. ЗДІБНОСТІ
18.1. Поняття про здібності
18.2. Структура здібностей
18.3. Різновиди здібностей
18.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови
Розділ 19. ХАРАКТЕР
19.1. Поняття про характер
19.2. Структура характеру
19.3. Основні риси типового характеру
19.4. Природа характеру
19.5. Формування характеру


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим