Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Ткаченко І. Т.

Т 48 Звітність бюджетних установ: Навч. посібник. 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: КНЕУ, 2005. — 548 с.

ІSBN 966–574–711–8

У навчальному посібнику, підготовленому на основі чинних законодавчих актів і нормативних документів, вперше висвітлюються питання методики й техніки складання звітів бюджетними установами, що подаються як вищим органам, так і статистичним установам, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду зайнятості, Державній податковій адміністрації та ін. На сторінках посібника наводяться визначення понять «баланс», «звітність», «виконання кошторису» тощо. Усі форми звітності дані станом на 01.01.05 з детальним описом принципів їх заповнення та правилами обчислення показників, що входять до них.

Розраховано на студентів економічних вузів, а також стане у практичній пригоді спеціалістам, які працюють бухгалтерами та економістами у бюджетних установах, та фахівцям органів, котрі отримують звітність цих організацій.

ББК 65.052


ЗМІСТ


Розділ І. Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітностібюджетних установ, її особливості та склад
Назви звітів, їх номера та орган, який затвердив
Розділ ІІ. Загальні положення складання звітності бюджетними установами та порядок її подання і затвердження
Розділ ІІІ. Методика складання кошторисів бюджетних установ
Порядок складання проектів кошторисів
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
Основні вимоги щодо виконання кошторису
Складання та виконання розпису Державного бюджету України
Складання розпису
Внесення змін до розпису
Тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету
Виконання розпису та звітність
Розділ ІV. Звітність бюджетних установ, затверджена органами Державного Казначейства України
Баланс: його зміст, побудова та методика заповнення
АКТИВ
Розділ І. Необоротні активи
Розділ ІІ. Оборотні активи
Розділ ІІІ. Витрати
ПАСИВ
Розділ І. Власний капітал
Розділ ІІ. Зобов’язання
Розділ ІІІ. Доходи
Звіт про виконання загального фонду кошторису установи
Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України
Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів
Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ
Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів
Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по установах охорони здоров’я
Звіт про виконання плану по штатах та контингентах по загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах
Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах
Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і заходів
Звіт про рух необоротних активів
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей у бюджетних установах
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
Звіт про заборгованість бюджетних установ
Звіт про заборгованість бюджетних установ
Звіт про заборгованість бюджетних установ
Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами
Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ
Довідка про кошти на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи
Довідка про депозитні операції установ
Довідка про скорочення нормативів на утримання установи
Довідка про перерахування коштів на виконання програм
Порядок складання квартальної звітності органами Державного казначейства України
Склад квартальної звітності
Заповнення форм звітів
Видатки загального фонду бюджету
Видатки спеціального фонду бюджету
Місячний звіт про виконання місцевих бюджетів
Розділ V. Форми звітності, затверджені Держкомстатом України
Звіт з праці
Склад фонду оплати праці
Звіт про стан заборгованості із виплати заробітної плати
Звіт щодо причин та наслідків страйку
Звіт про використання робочого часу
Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках
Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання
Розділ VI. Форми звітності, затверджені фондами страхування
Заповнення розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування платниками за звітний місяць
Заповнення додатку до розрахунку зобов’язань із пенсійного збору
Роз’яснення щодо заповнення звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності по формі Ф4-ФССзТВП та Ф14
Перелік пільг, передбачених законодавством з виплати допомоги особам постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи до колонок 5—6 розділу 4
Розділ VIІ. Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами
Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами
Заповнення податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями
Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ
І. Загальні положення
II. Структура ознаки
Перелік нормативно-правових актів, якими визначено особливості оподаткування неприбуткових установ (організацій)
Методичні рекомендації щодо визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)
1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів
2. Благодійні фонди і благодійні організації
3. Пенсійні фонди, кредитні спілки
4. (0011) — інші, ніж визначені в абзаці «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів
5. (0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників
6. (0013) — релігійні організації
Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ
Реєстрація неприбуткових установ
Внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви
РОЗДІЛ VIII. Узгодженість показників різних форм звітності бюджетних установ
РОЗДІЛ ІХ. Терміни зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах
Терміни зберігання документів за їх видами
РОЗДІЛ Х. Використання тестів для оцінкиякості знань студентів за допомогою комп’ютерних технологій
Запуск програми
Робота з програмою «редактор тренажера»
Робота з програмою «Тренажер»
ДОДАТКИ
Додаток 1. Про Державне казначейство України
Додаток 2. Питання Державного Казначейства
Додаток 3. Положення про Державне Казначейство
Додаток 4. Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів
Додаток 5. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання
Додаток 6. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу
Додаток 7. Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
Література


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим