Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Управління являє собою цілеспрямований вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування.

З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на основі впровадження досягнень науки першочерговим стає завдання організації зазначених відносин. Це стосується також і бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності — важливих функцій управління.

Термін «організація» має різні смислові відтінки. У найзагальнішому вигляді це упорядкування, налагодження певної системи. Організація передбачає досягнення та збереження стану певної впорядкованості елементів (вузлів) системи в цілому, підтримання якісної її визначеності.

Основні вузли будь-якої системи становлять її механізм, система у статиці (структура, кадри, техніка) і динаміці (процеси, які відбуваються у системі).

Механізм системи характеризується її теорією (визначення мети, предмета та методу) і практикою, система у статиці — її структурою, складовими елементами й співвідношеннями між ними, а також техніка, система в динаміці—технологічними процесами, які в ній відбуваються.

Упорядкуванням усіх вузлів (елементів) системи бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності характеризується їх організація в широкому розумінні. Така організація полягає в цілеспрямованому впорядкуванні й удосконаленні механізму, структури й процесів бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності як певних сукупностей. Упорядкування частини вузлів (елементів) системи характеризує організацію у вузькому розумінні. З огляду на це термін «організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності» може означати або «організацію їх як систем», або «організацію їх функціонування (управління ними) у часі та просторі. Перше тлумачення відповідає ширшому за обсягом поняттю.

Щоб якомога повніше розкрити зміст поняття «система», необхідно уявити систему, яка нас цікавить, описати та розглянути на таких рівнях абстрагування: символічному (лінгвістичному), теоретико-множинному, абстрактно-алгебраїчному, топологічному, логіко-математичному, теоретико-інформаційному, динамічному та евристичному.

Розглядаючи бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності як системи, доходимо висновку, що вони предметно виокремлені в системі управління як управлінські функції (рід, вид діяльності людей) а тому є складовими зазначеної системи. Крім того, вони належать системі вищого символічного рівня — системі господарського обліку, контролю і аналізу, яка, у свою чергу, також входить до ще вищої символічної системи — системи економічної інформації.

Водночас бухгалтерський облік, контроль і аналіз з погляду організації їх функціонування — це не прості функції, не сума технічних прийомів, а об’єктивно зумовлений порядок облікових, контрольних та аналітичних процедур, що їх виконують із даними, аби дістати необхідну інформацію. Цей порядок визначається термами і функторами. Перші характеризують мету, об’єкти, методи, другі — взаємозв’язок між ними. Такий поділ потребує залучення математичного апарату.

Основою математичного опису бухгалтерського обліку, контролю та аналізу є балансовий метод управління економікою (господарством) — так званий двоїстий (подвійний) метод. Суть його полягає в тому, щоб досягти взаємозв’язаного узгодження потреб і ресурсів у масштабі відповідної господарської системи — підприємства, об’єднання, організації, асоціації, тресту тощо; взаємної координації дій різних господарських формувань; забезпечення збалансованості в економіці, пропорційності згідно з економічними законами.

Теоретичну основу балансового методу господарювання становлять пізнання та визначення найзагальніших економічних законів, що забезпечують розширене відтворення (виробництво, обмін, розподіл, споживання) суспільного продукту.

З розширенням та ускладненням суспільного виробництва кількість технічних балансів щодо різних аспектів господарювання зростає, а тому постає потреба погоджувати їх один із одним.

Господарювання — явище суспільного характеру, яке характеризується цілісністю на основі об’єднання двох його аспектів: продуктивних сил та виробничих відносин. Тому кожна складова господарювання, якою б малою вона не була, не існує поза суспільним виробництвом і не може лишитися поза обліком, перевіркою та аналізом. Тому методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарства, його діяльності має забезпечувати можливість визначення господарських факторів відповідно до потреб управління та з’ясування їх характеристик. Для цього потрібний такий опис сукупності господарських фактів — явищ і процесів — на основі балансового методу, при якому було б визначено місце кожного господарського факту — явища або процесу, що є результатом діяльності тієї чи іншої господарської системи.

Отже, щоб здійснювати управління господарством, потрібно скласти чітке уявлення про характерні особливості процесу виробництва та виробничих відносин, з’ясувати внутрішню матеріальну структуру цього господарства. Для того щоб дістати двохаспектну структуру господарства на будь-яку дату, її слід зафіксувати, подати статично. Але водночас процес господарювання є динамічним. Щоб відстежувати зміни, які відбуваються в господарстві, процес господарювання слід подати в динаміці.

Зазначений підхід відбиває найвищий рівень абстрагування, на якому бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності можна унаочнити схемою, зображеною на рис. 1.2. Решта рівнів абстрагування бухгалтерського обліку, контролю і аналізу є подальшим поділом у різних аспектах та напрямах відповідно до вимог управління.

характеристика бухгалтерського обліку,контролю та аналізу в управлінні

Рис. 1.2. Змістова характеристика бухгалтерського обліку,контролю та аналізу в управлінні господарством 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн