Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая

2. Місце та значення проектів в інвестиційній стратегії підприємства

Перед тим, як почати писати проект Ви повинні визначити: чи допоможуть ідеї, викладені в ньому, зміцнити Вашу організацію. Іншими словами, чи допоможе цей проект організації у досягненні її цілей? Чи зробить проект організацію сильнішою? Чи допоможе проект усунути слабкі місця у роботі організації? Тільки якщо визначено, що проект точно відповідає стратегічним планам організації, Ви можете продовжувати його підготовку. Після того, як покажете, чому саме і яким чином проект відповідає планам організації, Ви легко знайдете його підтримку для організації. Тому, перш ніж починати писати проект проаналізуйте стратегічний план організації.

Інвестиційна стратегія – це система довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів досягнення цих цілей. Інвестиційна стратегія підприємства повинна бути орієнтована на стратегічні інтереси організації та реалізовуватись шляхом відбору відповідних проектів та програм. Формування інвестиційної стратегії являє собою складний процес, який грунтується на прогнозуванні окремих умов здійснення інвестиційної діяльності та вивченні кон’юнктури ринку.

Стратегічне планування – це безперервний та енергійний процес, протягом якого фірма аналізує своє зовнішнє та внутрішнє середовище, на основі цього аналізу виробляє цілі та завдання для фірми.

Після цього в стратегічному плані розробляються конкретні цілі і стратегії, маючи на меті досягти поставлені цілі і виконати завдання.

Стратегічне планування торкається трьох ВЕЛИКИХ запитань:

 1. Де знаходиться фірма?
 2. Куди вона хоче йти?
 3. Як вона планує дійти до наміченої точки?

Стратегічний план – це документ, який є довгостроковим планом дії організації. Стратегічний план містить інформацію про місію організації, її цілі і завдання і, як правило, опис порядку і правил діяльності. Він також може містити інформацію про основні посади, які існують на підприємстві або організації, підпорядкування і навіть опис ролі і обов’язків керівних органів (дорадчих рад, правлінь тощо).

Місію організації, як правило, визначено двома-трьома реченнями, що пояснюють причину існування і роботи організації.

Цілі – це досить загальна інформація, заяви про те, чого організація планує досягти на шляху до виконання своєї місії. Цілей у організації, як правило 3-5. Кожна з них обмежена одним реченням. У свою чергу, кожна з цілей містить в собі 2-5 завдань, які мають бути конкретними і такими, що вимірюються.

Завдання – більш специфічні ніж цілі. Вони є конкретними або такими, що можуть бути виміряні. Як правило, кожній з цілей відповідає 2-5 завдань. Завдання є дуже важливими, оскільки виконуючи їх, організація показує реальний, вимірюваний прогрес у досягненні цілей, а відповідно – і у просуванні до виконання своєї місії.

Завжди пам’ятайте, що правильно поставлені завдання мають бути SMARTE

S - специфічне

M – конкретне, або таке, що може бути виміряне

A – узгоджене зі всіма членами організації

R – реалістичне

T – обмежене у часі

E - оцінюване (завдання не тільки повинно бути таким, яке можна виміряти, але й таким, щоб Ви мали можливість виміряти, наскільки його успішне виконання наближає Вас до досягнення цілей).

Обговоріть ідею Вашого проекту з колегами в організації і/або аудиторією в групі. Зупиніться на тому, як ідея проекту може допомогти вирішити проблему, що існує всередині Вашої організації або ззовні. Дослідіть цю проблему і обговоріть, яку її частину організація може спробувати вирішити. Майте на увазі, що Ви маєте вибрати той аспект проблеми, який відповідає місії, цілям і завданням організації.

Визначення ідей являє собою процес, що йде в двох взаємодоповнюючих напрямках. З одного боку, потрібне скорочення кількості ідей щодо обговорюваного проекту, але з іншого боку, відібрані ідеї проекту потребують дедалі докладнішого уточнення.

Якщо проект стосується створення нового бізнесу, то його успішність залежатиме також від правильного вибору організаційної форми підприємства.

Організаційні форми бізнесу в Україні відображають національну специфіку. Для України характерні такі форми організації бізнесу:

1. Одноособова власність:

 1. індивідуальне підприємництво;
 2. приватне підприємство.

2. Товариства (на основі неакціонерних партнерських відносин):

 1. повне товариство;
 2. товариство з додатковою відповідальністю;
 3. командитне товариство;
 4. товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Акціонерне товариство (корпорація).

Переважною формою є товариство з обмеженою відповідальністю.

Логічну схему побудови бізнес-ідеї можна побудувати у вигляді дерева:

Логічна схема побудови бізнес ідеї

Мал.1. Логічна схема побудови бізнес-ідеї

Стратегія проекту розробляється на основі оцінки керівництвом середовища фірми. Ця оцінка розпочинається з визначення тих завдань, які хоче досягти дана фірма, і перешкод, що можуть виникнути. Перешкоди бувають або керовані, або викликані діями самої фірми. Простою і ефективною методикою оцінки внутрішніх сильних та слабких місць фірми і зовнішніх можливостей і небезпек є SWOТ – аналіз (Strength –сила, Weakness – слабкість, Opportunities –можливості, Threats – загрози).

Мета визначення сильних та слабких місць організації (SWOТ – аналіз) - описати основні характеристики, що засвідчують здатність організації виконувати її місію. SWOТ – аналіз систематизує данні аудиту і представляє їх у вигляді оцінки основних сильних і слабих сторін підприємства в порівнянні з конкурентами та списку можливостей і загроз, що виникають внаслідок змін в мікро- і макрооточенні.

Зверніться до таких характеристик, як лідерські навички, штат, досвід, матеріальні і фінансові ресурси, наявні в організації. Перелічіть ці характеристики у порядку важливості і обговоріть їх роль у досягненні організацією своєї місії. Опишіть визнання/ репутацію організації у своєму регіоні, на національному, світовому рівні. Які помітні досягнення має організація?

Для оцінки сильних і слабких сторін формулюються ключові фактори успіху (КФУ), тобто фактори, що мають вирішальне значення для досягнення успіху на ринках. Кожному фактору призначається вага, яка відповідає її ступеню важливості серед усіх визначених факторів. Потім для підприємства і декількох основних конкурентів проставляються оцінки по кожному фактору та вибраній шкалі та вираховується сумарна зважена оцінка. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн