Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2. Обґрунтування доцільності проекту

2.1. Визначення проектних альтернатив

2.1.1. Визначення критеріїв вибору проектів

Незважаючи на розмаїтість проектів їхній аналіз звичайно відповідає певній загальній схемі, що включає спеціальні розділи, які оцінюють комерційну, технічну, фінансову, економічну й інституціональну виконуваність проекту.

Загальна послідовність аналізу проекту

Рис.2.1. Загальна послідовність аналізу проекту.

Організаційні цілі та цілі інвестиційного проекту можна досягти лише тоді, коли визначені потреби і бажання цільових ринків і знайшли шляхи ефективніше за конкурентів задовольняти потреби клієнтів. З цією метою проводиться аналіз комерційної здійснимості проекту ( маркетинговий аналіз).

Технічний аналіз посідає проміжне місце між аналізом ринку та фінансовим аналізом. Технічний аналіз покликаний відповісти на питання як і з якими витратами ми будемо виробляти продукцію проекту. Одержавши відповіді на ці питання, можна переходити до розрахунку різних фінансових показників та документів.

Технічний аналіз покликаний показати техніко-технологічну обґрунтованість проектних рішень.

Правило вибору технології передбачає комплексний аналіз деяких альтернативних технологій і вибір найкращого варіанта на основі певного агрегованого критерію.

Ключові фактори вибору серед альтернативних технологій зводяться до аналізу наступних аспектів використання технологій:

 • досвід використання обраних технологій у подібних масштабах (масштаби можуть бути занадто великі для конкретного ринку);
 • доступність сировини (скільки потенційних постачальників, які їхні виробничі потужності, якість сировини, яке кількість інших споживачів сировини, вартість сировини, метод і вартість доставки, ризик у відношенні навколишнього середовища);
 • комунальні послуги і комунікації;
 • наявність у організації, що продає технологію, патенту чи ліцензії;
 • початковий супровід виробництва продавцем технології;
 • пристосованість технології до місцевих умов (температура, вологість і т.п.);
 • завантажувальний фактор (у відсотках від номінальної потужності за умовами проекту) і час для виходу на стійкий стан, що відповідає повній продуктивності;
 • безпека й екологія;
 • капітальні і виробничі витрати.

У таблиці 1 наведено приклад такого багатоальтернативного вибору, у якому кожен фактор оцінюється по десятибальній шкалі.

Технічний аналіз дозволяє визначити величину інвестиційних витрат за проектом та поточні витрати на випуск продукції. Це надає змогу при співставленні з прогнозним обсягом продажів зробити висновки щодо можливості реалізації проекту у даних умовах.

Таблиця 2.1.

Приклад вибору кращого технічного рішення.

Ключові фактори

Вага

критерію

Альтернативи

А

В

С

D

Колишнє використання

3

6

3

2

0

Доступність сировини

5

3

4

6

9

Комунальні послуги і комунікація

2

5

3

2

6

Наявність патенту чи ліцензії

1

0

0

10

10

Пристосованість технології до місцевих умов

2

7

5

4

7

Завантажувальний фактор

3

7

4

6

8

Безпека й екологія

4

10

8

5

3

Капітальні і виробничі витрати

5

5

4

8

6

Величина зваженого критерію

 

143

109

136

147

Розрахунок узагальненого критерію проводиться по формулі:

G = W1G1 + W2G2 + … + WnGn

де W - вага критерію, G - величина критерію.

Найкращим приймається технічний проект, що має найбільше значення критерію. Зокрема , у розглянутому прикладі технічні альтернативи А и D майже однакові, але можна віддати перевагу D.

Фінансовий аналіз інвестиційного проектуце сукупність прийомів та методів оцінки ефективності проекту за весь строк життя у взаємозв’язку з поточною діяльністю підприємства.

Фінансовий аналіз передбачає вирішення таких завдань:

 • дати оцінку фінансового стану і фінансових результатів підприємства “без проекту” і “з проектом”;
 • оцінити потребу в фінансуванні проекту і забезпечити координацію використання фінансових ресурсів у часі;
 • визначити достатність економічних стимулів для потенційних інвесторів;
 • оцінити, оптимізувати й зіставити витрати та вигоди проекту в кількісному вимірі.

Фінансова ефективність проекту

Рис.2.2. Схема фінансового аналізу

Економічний аналіз складається в оцінці впливу внеску проекту в збільшенні багатства держави (нації).

Для великих інвестиційних проектів крім оцінки їхньої фінансової ефективності прийнято аналізувати економічну ефективність і економічну привабливість (тобто ступінь відповідності проекту національним пріоритетним задачам).

Вимір економічної ефективності проводиться з урахуванням вартості можливої закупівлі ресурсів і готової продукції, внутрішніх цін (які відрізняються від світових), і багато чого іншого, що є відмінною рисою країни і не збігається зі світовими правилами і розцінками (наприклад, умови роботи з валютами інших країн).

Ще раз підкреслимо, що економічний аналіз звичайно проводиться для великих інвестиційних проектів, що розробляються за замовленням уряду і покликані вирішити національно значиму задачу. Якщо підприємство розробляє інвестиційний проект по своїй власній ініціативі, самостійно залучаючи інвестора, воно в остаточному підсумку фокусує загальний інтерес проекту на вигодах його учасників, головним чином тих фізичних і юридичних осіб, що надали фінансові ресурси для проекту. І якщо в число цих осіб не входить держава, економічний аналіз проекту можна не робити.

Інституціональний аналіз оцінює можливість успішного виконання інвестиційного проекту з врахуванням організаційної, правової, політичної й адміністративної обстановки. Оцінка внутрішніх факторів звичайно проводиться за наступною схемою.

Аналіз можливостей виробничого менеджменту. Аналізуючи виробничий менеджмент підприємства, необхідно сфокусуватися на наступних питаннях:

 • досвід і кваліфікація менеджерів підприємства,
 • їхня мотивація в рамках проекту (наприклад у виді частки від прибутку),
 • сумісність менеджерів з цілями проекту й основними етичними і культурними цінностями проекту.

Аналіз трудових ресурсів. Трудові ресурси, що планується залучити для реалізації проекту повинні відповідати рівню використовуваних у проекті технологій. Дане питання стає актуальним у випадку використання принципово нової для підприємства закордонної чи вітчизняної технології. Може скластися ситуація, коли культура виробництва на підприємстві попросту не відповідає розроблювальному проекту, і тоді необхідно або навчати робітників, або наймати нових.

Аналіз організаційної структури. Прийнята на підприємстві організаційна структура не повинна гальмувати розвиток проекту. Необхідно проаналізувати, як відбувається на підприємстві процес прийняття рішень і як здійснюється розподіл відповідальності за їхнє виконання.

Основні пріоритети в плані аналізу зовнішніх факторів головним чином обумовлені наступними двома аспектами.

Політика держави, у якій виділяються для детального аналізу наступні позиції:

 • умови імпорту й експорту сировини і товарів,
 • можливість для іноземних інвесторів вкладати кошти й експортувати товари,
 • закони про працю,
 • основні положення фінансового і банківського регулювання.

Дані питання найбільш важливі для тих проектів, що припускають залучення західного стратегічного інвестора.

Схвалення державою. Даний фактор варто розглядати головним чином для великих інвестиційних проектів, спрямованих на рішення великої задачі в масштабах економіки країни в цілому. Тут найбільш важливим є фактор часу для схвалення. Найбільш небезпечної виглядає ситуація, коли проект бездоганний у технічних, фінансових і економічних відносинах, є інвестори, готові зараз укласти гроші в проект, але рішення держави затримується чи відкладається на 1-2 роки. У результаті інвестор вкладає гроші в інший проект. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування