Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В.Г.
Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В.Г.

Андрійчук В. Г.

А 00 Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.

ІSBN 966–574–376–7

У підручнику викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні питання економіки аграрних підприємств. Докладно висвітлено економічні засади їх функціонування, внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності. Значна увага приділена формуванню виробничих ресурсів, методиці оцінки і аналізу ефективності їх використання. Всебічно розглянуто питання інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств, оцінки їх ринкової позиції, формування в них інтенсивного типу розвитку. У другому виданні особливий акцент зроблено на обґрунтування механізмів використання економічних важелів підвищення ефективності агропромислового виробництва, державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників.

Для студентів вищих навчальних закладів (факультетів) аграрного економічного профілю, аспірантів, спеціалістів і керівників аграрних підприємств, працівників сільськогосподарських організацій.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА 1
Тема 1. МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ І СТАН РОЗВИТКУ
1.1. Місце і роль сільського господарствав економіці держави та формуванні ринкового середовища
1.2. Особливості сільського господарства
1.3. Причини аграрної кризив 90-х роках ХХ сторіччя та форми її прояву
1.4. Стан розвитку сільського господарства в кінці ХХ і на початку ХХІ століття
Тема 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
2.1. Предмет науки
2.2. Методологія науки
2.3. Специфічні методи дослідження економіки аграрних підприємств
Тема 3. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ РИНКУ
3.1. Зміна попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію та її наслідки
3.2. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію
3.3. Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду
ЧАСТИНА 2. АГРАРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ І КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 4. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОСНОВНА ЛАНКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
4.1. Поняття підприємства, його рольі умови ефективної роботи в ринковій економіці
4.2. Складові ланки підприємств та їх взаємодія
4.3. Види підприємств та їх об’єднань
4.4. Етапи аграрної реформи і створення аграрних підприємств ринкового типу
4.5. Механізм реструктуризації КСП і врегулювання майнових відносин
4.6. Економічні засади функціонування селянських (фермерських) господарств
4.7. Економічні засади функціонування господарських товариств. Акціонерні товариства
4.8. Економічні засади функціонування товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства
4.9. Економічні засади функціонування приватних підприємств
4.10. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форми
4.10.1. Світовий досвід кооперації в сільському господарстві
4.10.2. Економічні засади функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів
Тема 5. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
5.1. Мікросередовище функціонуванняаграрних підприємств
5.2. Макросередовище функціонуванняаграрних підприємств
5.3. Банкрутство підприємств та їх санація
5.4. Особливості банкрутства аграрних підприємств
5.5. Методичні підходи до оцінки і прогнозу передбанкрутного стану підприємств
Тема 6. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВАІ СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
6.1. Суть собівартості продукції і характеристика її видів
6.2. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств
6.3. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат
6.4. Класифікація витрат
6.5. Постійні і змінні витрати
6.6. Співвідношення «фактор-продукт» та його аналіз
6.7. Визначення максимального прибутку. Неявні витрати
6.8. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції
6.9. Методика визначення собівартості сільськогосподарської продукції
6.10. Досягнутий рівень собівартості та методика її аналізу
6.11. Поняття виробничого бюджету й обґрунтування шляхів зниження собівартості продукції
Тема 7. КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІАГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
7.1. Валова продукція сільського господарства
7.2. Товарна продукція і методика визначення показників товарності
7.3. Вплив обсягу пропозиції товарної продукції на доходи аграрних підприємств. Сільськогосподарська проблема короткострокового періоду
7.4. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та об’єднань
7.5. Чиста продукція аграрних підприємств
7.6. Прибуток і методика його визначення
ЧАСТИНА 3. РЕСУРСИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Тема 8. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
8.1. Характеристика земельних ресурсів Українита їх розподіл між землекористувачами
8.2. Земельна реформа в Україні. Основи Земельного кодексу України
8.3. Методика паювання сільськогосподарських угідь
8.4. Земельний кадастр і грошова оцінка землі
8.5. Плата за землю сільськогосподарського призначення
8.6. Оренда землі
8.7. Поняття ринку землі
8.8. Інтенсивність та ефективність використання земельних ресурсів
8.9. Ефективність меліорації землі
Тема 9. ПЕРСОНАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВІ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
9.1. Персонал аграрних підприємств і його класифікація
9.2. Забезпеченість аграрних підприємств персоналомі визначення потреби у додатковій найманій праці (тимчасових і/або сезонних працівників)
9.3. Витрати на оплату праці й ефективністьвикористання персоналу
9.4. Поняття продуктивності праці і методика її визначення в сільському господарстві
9.5. Досягнутий рівень продуктивності праці, його оцінка, аналіз і фактори підвищення
9.6. Заміна живої праці капіталом
Тема 10. ОСНОВНІ ФОНДИ (ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ) І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
10.1. Характеристика виробничих фондів, їх поділ на застосовувані і виробничо спожиті
10.2. Класифікація і структура основних фондів (основного капіталу)
10.3. Грошова оцінка основних засобів
10.4. Амортизація основних засобів
10.5. Джерела і форми відтворення основних засобів
10.6 Лізинг
10.7 Ефективність використання основних виробничих фондів
10.8. Поняття виробничої потужності підприємств, методи її визначення і показники використання
Тема 11. МАТЕРІАЛЬНО-РЕЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
11.1. Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів та їх місце у формуванні енергетичних ресурсів
11.2. Витрати на утримання техніки і економічні підходи до обґрунтування беззбитковості її роботи і заміни
11.3. Тракторний парк і ефективність його використання
11.4. Ефективність використання комбайнового парку
11.5. Транспортні засоби аграрних підприємстві ефективність їх використання
11.6. Дві альтернативи: купівля нової чи потриманої техніки, придбання техніки або її оренда
11.7. Виробничі будівлі та спорудий ефективність їх використання
Тема 12. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛАГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
12.1. Економічна суть оборотного капіталу та його склад
12.2. Структура оборотного капіталу й оцінка запасів при їх виробничому споживанні
12.3. Забезпеченість аграрних підприємствоборотним капіталом та його кругообіг
12.4. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз
12.5. Мінімізація потреби у виробничих запасах і фактори поліпшення використання оборотного капіталу
12.6. Мінімізація сукупних витрат на виробничі запаси вузькоспеціалізованих аграрних підприємств, переробних виробництв в аграрних і агропромислових підприємствах
Тема 13. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ(РЕСУРСИ) ПІДПРИЄМСТВ
13.1. Поняття і види нематеріальних ресурсів
13.2. Вартісна оцінка нематеріальних активів (ресурсів)
13.3. Амортизація нематеріальних активів (ресурсів)
13.4. Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних активів — об’єктів інтелектуальної власності
Тема 14. АВАНСОВАНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛАГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
14.1. Суть авансованого капіталу та його структура
14.2. Джерела формування авансованого капіталу, його класифікація і відмінність від категорії виробничого потенціалу
14.3. Позичковий капітал та критерій доцільності його залучення
14.4. Вартісна оцінка авансованого капіталу
14.5. Власний капітал аграрних підприємств та їх платоспроможність
14.6. Ефективність використання авансованого капіталу
Тема 15. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
15.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Джерела інвестицій
15.2. Капіталовкладення аграрних підприємств
15.3. Методи зіставлення інвестицій у часі
15.4. Оцінка ефективності інвестицій за недисконтованими фінансово-економічними показниками
15.5. Оцінка ефективності проекту за методом чистої поточної (теперішньої) вартості
ЧАСТИНА 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІЇЇ ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ
Тема 16. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОЦІНКА ЇХ РИНКОВОЇ ПОЗИЦІЇ
16.1. Суть ефективності як економічної категорії
16.2. Рентабельність виробництваі методика визначення її показників
16.3. Методика аналізу рентабельності виробництва
16.4. Графічний та математичний способи визначення точки беззбитковості виробництва
16.5. Аналіз беззбитковості виробництва і прибутковості галузі за допомогою показника норми беззбитковості
16.6. Оцінка ринкової позиції підприємства за даними балансу і на ринку капіталів
16.7. Оцінка ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості
Тема 17. ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
17.1. Ціна в ринковій економіці і характеристика її видів
17.2. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність
17.3. Ціноутворення і ціни на сучасному етапі розвитку ринкової економіки
17.4. Методи визначення рівня ціни та його використання для аналізу виробничих і економічних параметрів діяльності підприємства
17.5. Паритет цін і механізм його забезпечення в ринковій економіці
Тема 18. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
18.1. Поняття якості, характеристика її показників і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції
18.2. Методи визначення якості продукції і вплив її рівня на результати виробництва
18.3. Методика визначення втрат (додаткового ефекту) від зниження (підвищення) якості продукції
18.4. Витрати на поліпшення якості продукціїі напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю
18.5. Стандартизація і сертифікація продукції
Тема 19. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕСТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬАГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
19.1. Суть НТП та інноваційної діяльності. Загальна характеристика напрямів НТП
19.2. Основні риси НТП в ринковій економіці та важливість переходу аграрної економіки на інноваційну модель розвитку
19.3. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення
19.4. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
19.5. Біологічний напрям науково-технічного прогресу
19.6. Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві
Тема 20. ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
20.1. Поняття інтенсивності й економічного типу розвитку аграрних підприємств і методика його визначення
20.2. Показники інтенсивності та методика їх визначення
20.3. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємстві забезпечення його екологічності
20.4. Прискорення обороту виробничих ресурсів як важлива умова формування інтенсивного типу розвитку
20.5. Розподіл валового продукту і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств
Тема 21. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
21.1. Суть і фактори розміщення та спеціалізації сільськогосподарського виробництва
21.2. Форми спеціалізації й методика визначення виробничого напряму підприємства
21.3. Галузі й галузева структура аграрних підприємств та методика її визначення
21.4. Методика визначення ефективності галузевої структури підприємства
21.5. Процедура добору конкуруючих галузейі оцінка альтернатив при формуванні галузевої структури підприємства
21.6. Методика визначення «чутливості» прибутку до зміни ціни і врожайності конкуруючих культур
Тема 22. АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ
22.1. Суть агропромислової інтеграції, її організаційні форми і соціальнo-економічне значення
22.2. Регіональні агропромислові формування
22.3. Принципові аспекти побудови економічного механізму інтеграції аграрних і агропереробних підприємств
22.4. Агропромислові підприємства та агрофірми
Тема 23. КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
23.1. Концентрація виробництва та її впливна економіку підприємств
23.2. Економічна концентрація та захист економічної конкуренції
23.3. Диверсифікація аграрних підприємств, її форми і види
23.4. Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня
Тема 24. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПІДТРИМКА ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
24.1. Поняття і необхідність державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва
24.2. Механізм державного регулюванняі підтримки доходів сільськогосподарського виробництва на початку ХХІ ст.
24.3. Досвід державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництвав розвинутих країнах Заходу і можливість його використання в Україні
ЛІТЕРАТУРА


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим