Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Концесійна інвестиційна діяльність в Україні

Скорочення обсягів державного фінансування, незначні обсяги довгострокового кредитування банківським сектором та невеликі обсяги іноземних інвестицій в порівнянні з їх потребою викликало необхідність у розробці та впровадженні нових механізмів залучення фінансових ресурсів в реальний сектор економіки, одним із яких є механізм концесій.

Правові умови для запровадження концесійного механізму створені Законом України "Про концесії", який прийнято з метою підвищення ефективності використання державного та комунального майна і забезпечення потреб громадян України у товарах (роботах, послугах).

Цим Законом визначено поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна, а також умови і порядок її здійснення.

Згідно зазначеного Закону України “Про концесії” від 16 липня 1999 р., концесією є надання (на платній та строковій засаді) суб’єктові підприємницької діяльності права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкту концесії. Таке право надає уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, державного та комунального майна, а також він визначає умови і порядок її здійснення. В законі подано перелік сфер господарської діяльності, де працюють державні підприємства, які можна надавати в концесію. До цього досить великого списку ввійшли галузі міської інфраструктури.

Концесія – це передача об'єкту концесії на умовах, визначених в концесійному договорі, який укладається на строк не менше 10 років та не більше 50 років. При цьому, умови концесійного договору, є чинними на весь строк його дії, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавчими актами встановлено правила, які погіршують становище концесіонера.

Законом встановлені сфери господарської діяльності, об'єкти права державної і комунальної власності яких можуть надаватися у концесію, зокрема: будівництво та експлуатація автомобільних доріг, шляхів сполучення, вантажних і пасажирських портів, аеропортів; комунальне господарство; транспортування та розподіл природного газу; виробництво та (або) транспортування електроенергії; надання послуг міським громадським транспортом; у житлово-експлуатаційній сфері; у сфері кабельного телебачення; зв'язку; поштових послуг; ритуальних послуг; послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла. Для об'єктів права комунальної власності місцевими радами можуть визначатися також інші сфери господарської діяльності.

До об'єктів концесії належить майно підприємств, які є цілісними майновими комплексами, об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, які можуть бути добудовані або спеціально збудовані об'єкти з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб. Крім того, Закон України "Про концесії" надає можливість отримувати в концесію також право на провадження окремих видів підприємницької діяльності у вищезазначених сферах господарської діяльності.

Об'єкти права державної і комунальної власності можуть бути передані у концесію лише на конкурсній основі. Для проведення концесійного конкурсу утворюється конкурсна комісія, яка розглядає подані претендентами пропозиції щодо умов концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу. Результати концесійного конкурсу затверджуються протоколом комісії, на підставі якого концесієдавець приймає рішення про переможця, після чого концесієдавець та переможець конкурсу готують проект концесійного договору для подальшого укладання.

До істотних умов концесійного договору, визначених Законом, належать фінансові умови створення об'єкта концесії; умови надання земельної ділянки; перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню; умови встановлення та зміни цін; строк дії договору концесії, умови і обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень; умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення об'єкта концесії та умови його повернення; відповідальність за виконання сторонами зобов'язань; страхування концесіонером об'єктів концесії, взятих у концесію; порядок продовження і припинення дії договору; порядок вирішення спорів між сторонами та інші.

Серед основних принципів діяльності, пов'язаної з наданням та отриманням концесії, є оплатне використання об'єкта концесії. Концесійний платіж вноситься концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від наслідків господарської діяльності та зараховується до державного або місцевих бюджетів. Разом з тим, концесієдавець відповідно до Закону може надавати концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, які мають важливе соціальне значення, пільги щодо концесійних платежів, а також передбачати у концесійному договорі надання дотацій, компенсацій та пільг.

Законом України "Про концесії" передбачена реєстрація укладених концесійних договорів. Реєстр концесійних договорів веде Фонд державного майна України.

Передача об'єктів у концесію здійснюється у строки і на умовах, визначених у концесійному договорі, та не припиняє права державної чи комунальної власності. Майно, створене на виконання умов концесійного договору , є об'єктом права державної чи комунальної власності. Концесіонер має право на відшкодування витрат, зроблених у зв'язку з поліпшенням майна, отриманого в концесію, за рахунок отриманого прибутку, якщо інше не передбачено концесійним договором.

Особливості здійснення концесійної діяльності в окремих сферах господарської діяльності можуть визначатися спеціальними законами. Так, особливості надання концесій на будівництво автомобільних (позаміських) доріг загального користування та їх подальшу експлуатацію визначає Закон України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг".

Застосування механізму концесії має ряд переваг в порівнянні з іншими механізмами кредитування:

для концесієдавця:

- збереження контролю за об'єктом, переданим у концесію;

- збереження об'єкту концесії в державній чи комунальній власності на період дії концесійного договору;

- переважний вплив власника на загальну стратегію розвитку об'єкта концесії, формування цін і тарифів;

- можливість розвитку об'єкта концесії без залучення бюджетних коштів;

- вибір концесіонера, який найкращі умови розвитку об'єкта концесії на конкурсній основі;

- отримання концесійних платежів;

- забезпечення ефективного використання державного та комунального майна.

Для концесіонера:

- право отримати державне або комунальне майно на довгостроковий період терміном від 10 до 50 років;

- можливість отримати в концесію не лише майно , але і права на провадження певних видів підприємницької діяльності, а саме: надання послуг зв'язку, поштових, транспортних, житлово - комунальних та інших послуг;

- можливість здійснювати інвестування у реалізацію довгострокових інвестиційних проектів на об'єктах права державної та комунальної власності у, визначених цим законом сферах господарської діяльності, зокрема, в таких сферах як енергопостачання, комунальне і житлове господарство, будівництво та експлуатація автомобільних доріг, транспортування газу, тощо;

- стабільність умов концесійних договорів на весь строк їх дії, можливість включення до концесійного договору, крім істотних умов, визначених цим Законом, інших умов та положень в межах чинного законодавства за згодою сторін;

- право власності на прибуток, отриманий від управління об'єктом концесії, а також на продукцію, отриману в результаті виконання умов договору;

- право на відшкодування витрат, зроблених у зв'язку з поліпшенням майна, отриманого в концесію, за рахунок отриманого прибутку, якщо інше не передбачено концесійним договором.

Крім того, концесіонерам збиткових та низькорентабельних об'єктів концесії, які мають важливе соціальне значення, можуть надаватись пільги щодо концесійних платежів, а також дотації і компенсації. У частковому фінансуванні таких об'єктів передбачена і участь держави або органів місцевого самоврядування.

З метою реалізації положень Закону України "Про концесії" розроблено нормативно-правову базу, необхідну для запровадження цього механізму, який дозволяє залучити кошти вітчизняних та іноземних інвесторів на концесійних засадах:

Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної та комунальної власності, які надаються у концесію (постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000р. № 642);

Типовий концесійний договір (постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000р. № 643);

Методика розрахунку концесійних платежів (постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000р. № 639 зі змінами від 26.07.01 №868.

Положення про реєстр концесійних договорів (постанова Кабінету Міністрів України від 18.січня 2000р. № 72).

Порядок визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації та умови їх надання (постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1114).

Зазначені документи створюють необхідні умови щодо запровадження механізму концесійної діяльності, який дозволяє залучити кошти вітчизняних та іноземних інвесторів до фінансування, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів виробничої і соціальної сфери на концесійних засадах.

Перший інвестиційний проект, що реалізується в Україні за принципом концесії - будівництво та експлуатація нової платної автомобільної дороги Львів - Краковець протяжністю 83,4 км в межах міжнародного транспортного коридору № 3 (Берлін -Дрезден - Вроцлав - Краків - Львів - Київ).

Концесієдавець - Мінтранс

Концесіонер - консорціум "Концесійні транспортні магістралі"

Концесійний договір на право будівництва, строкове платне володіння та експлуатацію нової автодороги Львів - Краковець зареєстровано наказом Фонду державного майна України від14.11.2000р. № 2370

Термін концесії - 45 років (23 грудня 1999р. - 23 грудня 2044р.)

Фінансування будівництва автодороги передбачається здійснити за рахунок концесіонера на 60% і за рахунок коштів держави на 40%

Введення в експлуатацію дороги - 2006 рік .

Література

 1. 1. Закон України "Про концесії" від 14 грудня 1999 року N 1286-ХІУ
 2. Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування завнішнього державного боргу. - Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 414.
 3. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов./ Под ред. Шумилина. – М.: АО «Финанстатинформ», 1995. 240 с.
 4. Шапиро В.Д. Управление проектами (зарубежный опыт). – СПб.: «Два Три», 1996. – 610с.

 

Питання для перевірки знань:

 1. Охарактеризуйте переваги та недоліки контраків з твердою ціною.
 2. Охарактеризуйте переваги та недоліки контраків з відшкодуванням витрат.
 3. Як здійснюється ефективна організація матеріально-технічного забезпечення проектів?
 4. Яка роль головного календарного плану в управлінні будівництвом?
 5. Які розділи повинна містити Будівельна частина Головного календарного плану проекту?
 6. Що означає остаточний (технічний) проект?
 7. Які функції щодо реалізації проекту виконує менеджер по будівництву?
 8. Охарактеризуйте основні способи організації будівельних робіт.
 9. Охарактеризуйте сутність договірних відносин та особливості ціноутворення в будівництві.
 10. В чому полягає сутність кредитування під гарантії Кабінету Міністрів України?
 11. Як здійснюється державна експертиза проектів, для реалізації яких залучаються іноземні кредити під гарантії Кабінету Міністрів України?
 12. Охарактеризуйте функції органів та організацій, які беруть участь в державні експертизі інвестиційних проектів і програм.
 13. Які зобов’язання несе позичальник кредиту виданого під гарантії уряду?
 14. Охарактеризуйте сутність та об’єкти концесійної діяльності в Україні.
 15. В чому полягають переваги концесії в порівнянні з іншими формами кредитування суб’єктів господарювання?


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування