Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая

10.8. Система контролю процесу реалізації проекту

В результаті порівняння початкових даних проекту з фактичними формується звіт про невідповідність фактичних показників проекту початковим даним.

До числа параметрів, що контролюються належать наступні.

В інвестиційній фазі проекту:

 1. відповідність запланованого і фактичного плану робіт;
 2. відповідність запланованого і фактично виконаного обсягу робіт;
 3. відповідність запланованих і фактичних витрат на виконання робіт.

В експлуатаційній фазі проекту:

 1. відповідність запланованого і фактичного обсягу продаж;
 2. відповідність запланованого і фактично виконаного обсягу робіт;
 3. відповідність запланованих і фактичних витрат на постійні витрати;
 4. відповідність запланованого і фактично отриманого прибутку;
 5. відповідність графіку залучення акціонерного капіталу;
 6. відповідність графіків отримання та погашення кредитів;
 7. відповідність запланованих і фактично сплачених дивідендів;
 8. відповідність суми запланованих і фактичних податкових надходжень.

Процедура контролю даних повинна здійснюватись куратором проекту не рідше ніж один раз на місяць, відповідно і період планування не повинен перевищувати один місяць.

Контроль і управління проектами здійснюються за наступною схемою:

Схема контролю та управління проектами 

Рис.10.5. Схема контролю та управління проектами

На підставі звіту, сформованого в результаті контролю, здійснюється управління проектами. Найважливішим принципом управління є своєчасне прийняття рішення про коригування бізнес-плану проекту або припинення проекту в разі виникнення складних проблем, які неможна подолати. Можливість своєчасного оперативного контролю дозволяє отримувати керівнику проекту достатній обсяг інформації для того, щоб прийняти зважене рішення. Керівник проекту готує рекомендації по внесенню змін до бізнес-плану проекту і надає їх керівництву або органу, що приймає рішення щодо затвердження змін.

Програма передбачає процедури оптимізації розподілу бюджету та встановлення пріоритетів. Ранжирування проектів здійснюється як на підставі фінансово-економічних показників ефективності проекту, так і на підставі якісного аналізу, який враховує безліч факторів, в тому числі і соціальні.

Однією з актуальних задач сьогодні стає задача управління групою проектів. Для управління групою проектів створюються спеціальні системи управління, метою яких є підвищення ефективності планування інвестицій, забезпечення контролю і управління процесом реалізації проектів, а також раціонального використання інвестиційних ресурсів.

Project Expert Integrator дозволяє вирішувати наступні задачі:

 1. привести техніко-економічне обгрунтування проекту до єдиних міжнародних стандартів;
 2. підготовити бізнес-план проекту українською та англійською мовою для представлення іноземним інвесторам;
 3. здійснювати поточний контроль виконання планів реалізації проектів;
 4. надає можливість готувати найбільш ефективні оперативні управлінські рішення;
 5. дозволяє розробити генеральний стратегічний план інвестиційної діяльності компанії;
 6. оцінити фінансово-економічну ефективність по кожному проекту;
 7. дозволяє розробити стратегію фінансування проектів;
 8. зробити аналіз ризиків;
 9. зробити прогнозний бюджет підприємства на підставі наступних надходжень та витрат;
 10. формувати звітні документи про стан кожного проекту і підприємства в цілому.

Автоматизована система управління інвестиційними проектами складається з двох рівнів:

 1. Підсистема моделювання проектів, яка може бути встановлена в різних регіонах і на різних підприємствах, які безпосередньо виконують роботи по проекту. Задача цієї підсистеми – розробка імітаційної математичної моделі інвестиційного проекту; розробка бізнес-плану; сценаріїв розвитку проекту; визначення потреби у фінансуванні проекту; аналіз ризику; розрахунок показників ефективності; поточний контроль та управління проектом; формування звітів; забезпечення інформаційного обміну з центральним інтегратором.
 2. Центральний інтегратор інвестиційних проектів – система інтеграції проектів та консолідації бюджету, яка встановлюється в центральному офісі організації, що організовує або контролює виконання інвестиційної програми. Він забезпечує обмін інформацією з локальними підсистемами моделювання проектів. Центральний інтегратор забезпечує раціональний розподіл ресурсів між проектами у відповідності до визначених пріоритетів.

Література:

 1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. – М.: Высшая школа, 2001.

Питання для перевірки засвоєння знань:

 1. Охарактеризуйте зміст та учасників інформаційного обміну в проекті.
 2. Зробіть класифікацію документів проекту та охарактеризуйте їх обов’язкові реквізити
 3. Яким чином здійснюється планування інформаційного зв’язку у проеткті?
 4. Охаратктеризуйте методи та засоби звітування про виконання проекту.
 5. Як здійснюється адміністративне закриття проекту?
 6. Наведіть загальну характеристику програмного продукту Project Expert.
 7. Які задачі дозволяє вирішувати інтерфейс користувача програмного продукту Project Expert.
 8. Які задачі дозволяє вирішувати Project Expert Integrator?
 9. Що включає в себе автоматизована система управління інвестиційними проектами?


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС