Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.

В.М. Москальова. Охорона праці. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне.НУВГП , 2009

У навчально-методичному комплексі посібника розглядаються відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», питання що стосуються правової законодавчої і нормативної бази та основних принципів державної політики у виробничій сфері.

Згідно до структури дисципліни комплекс навчально-методичного забезпечення містить вказівки щодо вивчення питань основ фізіології , гігієни праці та виробничої санітарії, характеристику основних шкідливих виробничих чинників , та їх біологічну дію на організм людини, а також основні вимоги до технічної і пожежної безпеки при експлуатації технологічного обладнання та складові системи надійного захисту.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни містить вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, контрольні тестові програми, питання для самоконтролю та список рекомендованої літератури , що надасть допомогу студентам вищих навчальних закладів в умовах кредитно-модульної організації навчально процесу.

УДК 331.48(075.8)

БК 65.9 (2)248

ISBN 966-327-051-9 В.М. Москальова,200_ НУВГП , 2009ЗМІСТ


Передмова
Важливіші терміни з охорони праці
1. Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці»
1.1 Тематичний план та розподіл навчального часу
Тема 1. Законодавча та нормативна база у сфері охорони праці
1.1 Основні етапи розвитку охорони праці
1.2 Шкідливі та небезпечні виробничі чинники
1.3 Виробничий травматизм та професійні захворювання
1.4 Причини виробничого травматизму та професійних захворювань
1.5 Законодавча та нормативна база у сфері охорони праці
1.5.1 Основні положення законодавства про працю та охорону праці
1.5.2 Принципи державної політики в галузі охорони праці
1.5.3 Право громадян на охорону праці
1.5.4 Соціальний захист потерпілих на виробництві
1.5.5 Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці
1.5.6 Відшкодування шкоди працівникам за ушкодження здоров’я
1.5.7 Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і не шкідливих умов праці та обов’язки працівників щодо виконання нормативних актів
1.5.8 Державні нормативні акти про охорону праці
1.6 Відповідальність за порушення законодавчих та нормативно–правових актів про охорону праці
1.6.1 Дисциплінарна відповідальність
1.6.2 Адміністративна відповідальність
1.6.3 Матеріальна відповідальність
1.6.4 Кримінальна відповідальність
Тема 2. Державне управління та організація робіт з питань охорони праці на виробництві
2.1 Організація охорони праці на підприємстві
2.2 Органи державного управління охороною праці
2.2.1 Система управління охороною праці
2.2.2 Функції управління охороною праці
2.2.3 Управління охороною праці на підприємстві
2.2.4 Організація служби охорони праці
2.3 Навчання з питань охорони праці
2.4 Нагляд і контроль за станом охорони праці
2.4.1 Органи державного нагляду за станом охорони праці
2.4.2 Повноваження й права органів державного нагляду за станом охорони праці
2.4.3 Громадський контроль з охорони праці
2.4.4 Функції комісії з питань охорони праці на підприємстві
2.4.5 Відомчий та адміністративний контроль за станом охорони праці
2.5 Розслідування та облік нещасних випадків профзахворювань та аварій на виробництві
2.5.1 Розслідування нещасних випадків
2.5.2 Повідомлення про нещасні випадки, порядок розслідування та ведення їх обліку
2.5.3 Спеціальне розслідування нещасних випадків
2.5.4 Розслідування й облік хронічних професійних захворювань
2.5.5 Розслідування та облік аварій
2.6 Аналіз причин виробничого травматизму та професійних захворювань
2.6.1 Методи аналізу причин травматизму і професійних захворювань
2.7 Заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань
Тема 3. Фактори санітарно-гігієнічних умов праці та контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства
3.1 Загальні положення про санітарно-гігієнічні умови праці
3.2 Державне санітарне законодавство
3.3 Санітарно-епідеміологічний нагляд і його роль в профілактиці професійних захворювань
3.4 Оцінка умов праці
3.5 Вплив умов праці на функціонування організму
Тема 4. Класифікація умов праці за шкідливими чинниками та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам
4.1 Повітряне середовище та його роль у створенні сприятливих умов праці
4.2 Метеорологічні умови та їх вплив на організм
4.3 Забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами
4.3.1 Виробничий пил
4.3.2 Виробничі отрути та їх вплив на функціонування організму
4.4 Вентиляція виробничих приміщень
4.5 Освітлення виробничих приміщень
4.5.1 Вимоги до виробничого освітлення та його вплив на зорову функцію
4.5.2 Природне освітлення
4.5.3 Штучне освітлення
4.5.4 Методи розрахунку штучного освітлення
4.5.5 Прожекторне освітлення
4.6 Вібрація
4.6.1 Причини вібрації та характеристика основних вібраційних параметрів
4.6.2 Дія вібрації на організм
4.6.3 Заходи та засоби захисту від вібрації
4.7 Шум, ультразвук та інфразвук
4.7.1 Виробничий шум та його основні характеристики
4.7.2 Дія шуму на організм людини
4.7.3 Методи та засоби захисту
4.7.4 Ультразвук
4.7.5 Інфразвук
4.7.6 Іонізуюче випромінювання
4.8 Електромагнітні випромінювання (ЕМП)
4.9 Випромінювання оптичного діапазону
4.9.1 Інфрачервоне випромінювання
4.9.2 Ультрафіолетове випромінювання
4.9.3 Лазерне випромінювання
4.10 Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення виробничих підприємств
Тема 5. Загальні вимоги безпеки праці при експлуатації технологічного обладнання
5.1. Безпека праці при використанні технологічного обладнання
5.1.1 Механізація і автоматизація технологічних процесів і обладнання
5.1.2 Дистанційне управління
5.1.3 Контрольно-вимірювальні засоби
5.1.4 Блокувальні і сигнальні пристрої
5.1.5 Вимоги щодо розташування технологічного обладнання та організації робочих місць
5.2 Безпека при експлуатації кріогенної техніки та систем, що працюють під тиском
5.2.1 Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском
5.2.2 Вимоги безпеки при експлуатації компресорних установок
5.2.3 Вимоги безпеки при експлуатації трубопроводів
5.2.4 Вимоги безпеки при експлуатації балонів
5.2.5 Вимоги безпеки при експлуатації кріогенної техніки
5.3 Безпека при вантажно-розвантажувальних і транспортних роботах
5.3.1 Організація заходів безпеки при виконанні вантажно-ровантажувальних робіт
5.3.2 Вимоги безпеки при експлуатації вантажопіднімальних кранів
5.3.3 Вимоги безпеки до канатів
5.3.4 Безпека внутрішньозаводського і внутрішньоцехового транспорту. Внутрішньозаводські проїзди, дороги і тротуари
5.4 Елекробезпека
5.4.1 Особливості елекротравматизму
5.4.2 Дія електричного струму на організм людини
5.4.3 Чинники, що впливають на наслідки ураження електрострумом
5.4.4 Вплив шляху протікання струму на наслідки ураження
5.4.5 Небезпека ураження струмом у різних електричних мережах
5.4.6 Класифікація виробничих умов за рівнем електробезпеки
5.4.7 Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустаткування
Тема 6. Пожежна безпека
6.1 Загальні відомості про пожежі
6.1.2 Поняття про пожежу та пожежну безпеку
6.1.3 Причини пожеж
6.1.4 Негативні й шкідливі чинники пожеж
6.2 Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин
6.2.1 Теоретичні основи процесу горіння
6.2.2 Класифікація видів горіння
6.2.3 Група горючості матеріалів та речовин
6.2.4 Показники пожежної та вибухової небезпеки
6.2.5 Особливості горіння горючих матеріалів
6.2.6 Особливості горіння рідких речовин
6.2.7 Особливості горіння пиловидних матеріалів
6.2.8 Особливості горіння газів
6.2.9 Умови самозаймання речовин
6.3 Пожежовибухонебезпечність об'єктів
6.3.1 Пожежовибухонебезпечні властивості матеріалів і речовин та сфера їх використання
6.3.2 Класифікація приміщень будівель та зовнішніх установок за вибухопожеж та пожежною небезпекою
6.3.3 Вимоги щодо вибухо- і пожежобезпеки при використанні електроустановок
6.4 Система попередження пожеж
6.4.1 Основні засади системи попередження пожеж
6.4.2 Вимоги до системи попередження пожеж
6.4.3 Захист від блискавки
6.5 Система пожежного захисту
6.5.1 Вимоги до системи пожежного захисту
6.5.2 Заходи щодо попередження розповсюдження пожежі
6.5.3 Ступінь вогнестійкості будівель та споруд
6.5.4 Пожежна сигналізація
6.5.5 Способи і засоби пожежогасіння
Вогнегасні речовини
Характеристика вогнегасних властивостей води
Характеристика хімічних засобів пожежогасіння
Характеристика інертних засобів пожежогасіння
Вогнегасні властивості галогеновмісних речовин
Характеристика порошкових засобів пожежогасіння
Первинні засоби пожежогасіння
6.5.6 Протипожежне водопостачання
6.5.7 Стаціонарні засоби пожежогасіння
Евакуація людей
Протидимний захист
6.6 Система організаційно-технічних заходів
6.6.1 Організаційно-технічне забезпечення пожежної безпеки
6.6.2 Обов’язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки
6.6.3 Обов’язки посадових осіб та громадян щодо забезпечення пожежної безпеки
6.6.4 Державний пожежний нагляд
6.6.5 Пожежна охорона та організація гасіння пожеж
6.6.6 Інструкції та заходи пожежної безпеки
6.6.7 Дія персоналу під час виникнення пожежі
6.6.8 Навчання з питань пожежної безпеки
Контрольна тестова програма (1-50)
Контрольна тестова програма (51-100)
Контрольна тестова програма (101-150)
Контрольна тестова програма (151-200)
Контрольна тестова програма (201-250)
Контрольна тестова програма (251-300)
Контрольна тестова програма (301-350)
Контрольна тестова програма (351-400)
Контрольна тестова програма (401-450)
Контрольна тестова програма (451-472)
Рекомендована література


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим