Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Передмова

Характерною рисою сучасного періоду розвитку суспільства є зміна домінуючої державної форми власності, перехід до демократії та економічних ринкових відносин.

Характерною рисою сучасного періоду навчання є входження нашої країни до єдиного європейського освітянського простору, що передбачає впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу та підсумковий контроль знань шляхом тестування змістових модулів.

При вивченні дисципліни «Основи охорони праці» пріоритетним має бути відповідальне ставлення майбутніх фахівців до збереження здоров‘я і життя працюючих як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей.

Вирішення питань безпеки зумовлює формування в учбовому процесі цілісної системи знань з проблем охорони праці, необхідних для обґрунтованого прийняття адекватних рішень щодо захисту працюючих на рівні колективу, підприємства, галузі, регіону та суспільства в цілому.

Досягнення абсолютної безпеки в умовах сучасного розвитку техносфери є нереальним завданням. Концепція абсолютної безпеки є хоч і гуманною, але такою, що не відповідає законам надійності і техносфери, бо обумовлена величезною кількістю чинників, що постійно змінюються в часі й просторі, а також можливостями існуючих технічних систем захисту.

Провідним мотивом при вивченні дисципліни має бути пошук шляхів вдосконалення індивідуального та колективного захисту працюючих від будь-якого виробничого шкідливого або небезпечного впливу.

Вивчення дисципліни має на меті надати майбутнім фахівцям такий обсяг знань, умінь та навичок, щоб в умовах виробничої діяльності вони могли приймати адекватні інженерні рішення за допомогою яких організація праці, технологічне обладнання та машини, що експлуатуються або будуть вводитися в експлуатацію не могли бути джерелом надзвичайних подій, аварій з негативними травмуючи ми наслідками.

Нормативна дисципліна передбачає високий рівень знань, умінь та навичок з питань охорони праці, що базуються на досягненнях узагальнених теоретичних і практичних основ про негативний вплив виробничої техносфери на стан здоров‘я людини та систему заходів щодо запобігання професійного травматизму та професійних захворювань.

Вирішення питань охорони праці в деяких виробничих умовах нині перестає відповідати нагальним потребам техносфери. У сфері виробництва проблеми охорони праці мають бути органічно пов`язані з технологічними процесами і вирішуватися при їх проектуванні, конструюванні та експлуатації. Лише у тих сферах виробничої діяльності де розробка технологічних процесів науково виважена та обґрунтована як в процесі конструювання, проектування та експлуатації ризик небезпеки буде мінімальним.

Опанування студентами дисципліни полягає в тому, щоб майбутніх керівників підприємства навчити науково обґрунтовувати відповідні заходи захисту та наполегливо втілювати їх у практичну діяльність керованого об`єкту з метою позитивного впливу покращених умов праці на організм людини її довголіття, працездатність та високу продуктивність праці. Таке ставлення до питань безпеки невід’ємно пов’язане з соціальними проблемами , які суттєво впливають на економічні результати виробничої діяльності , раціональне використання основних виробничих фондів , зниження рівня травматизму та професійних захворювань.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають :

  • Розпізнавати природу негативного впливу різноманітних шкідливих та небезпечних чинників виробничого техногенного середовища на організм людини, знати їх фізичну , хімічну і біологічну сутність та негативну дію;
  • Своєчасно виявляти потенційні джерела небезпечних та шкідливих чинників, що можуть в умовах виробничої діяльності спричиняти небажані наслідки;
  • Аналізувати та розслідувати причини виробничого травматизму і професійних захворювань, визначати шляхи запобігання цим явищам та розробляти інженерні заходи захисту;
  • Виявляти і аналізувати можливі причини загорянь пожеж та розробляти такі інженерні рішення у боротьбі з цим явищем за яких збитки були б мінімальними, а людські жертви неможливими.

Нормативна дисципліна ставить високі вимоги до підготовки фахівців, до набутих ними знань, умінь та навичок, щоб вони могли добре орієнтуватися у складному сучасному техногенному середовищі, знати механізми і природу виробничих небезпек і професійних загроз, вміло використовувати існуючі способи та методи захисту від них, а також розробляти більш нові та досконаліші.

Інтерактивний комплекс навчальної дисципліни розрахований на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, та відповідає вимогам КМСОНП і узгоджений з стандартом освіти МОН та орієнтовною структурою, рекомендованою європейською кредитно - трансферною системою (ЕСТS).

Відповідно до навчального плану теоретичний і практичний матеріал дисципліни має термін часу , що оцінуються у 1.5 кредити.

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни передбачає допомогу студентам у засвоєнні теоретичних знань, практичних навичок і умінь з питань безпеки у виробничій сфері.

Опис навчальної дисципліни

333333

При вивченні нормативної дисципліни стратегічним принципом має стати принцип комплексного вирішення питань безпеки, які нерозривно пов‘язані з вирішенням соціальних питань поліпшення умов праці.

Така мотивація до вивчення нормативної дисципліни зумовлює такі позитивні соціальні результати, як збереження здоров‘я і довголіття працюючих, підвищення рівня задоволення людини результатами свої діяльності та інших показників, більш високий рівень соціального розвитку держави.

Розподіл балів, присвоюваних студентам

444444

Т-тема лекційного заняття.

Умовні скорочення

ДАІ – державна автомобільна інспекція

ДНАОП – державний нормативний акт охорони праці

ВМС – верхня межа спалаху

ВКМВ – верхня концентраційна межа вибуху

ЕМВ – електромагнітні випромінювання

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту

ЛЕП – лінія електропередач

МОЗ – міністерство охорони здоров?я

МНС – міністерство надзвичайних ситуацій

МВС – міністерство внутрішніх справ

НМС – нижня межа спалаху

НКМВ – верхня концентраційна межа вибуху

ЦНС – центральна нервова система 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим