Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Контрольна тестова програма (1-50)

1. Охорона праці - це:

а) система створення відповідних умов праці, що забезпечують безпеку людини;

б) наука про теорію і практику захисту людини в умовах виробничої діяльності;

в) система законодавчих актів та інших заходів, що забезпечують безпеку людини та високу продуктивність Ії праці.

2. Безпека праці - це:

а) такі умови за яких унеможливлюється негативний вплив виробничих чинників на організм людини;

б) організаційні заходи спрямовані на відвернення дії шкідливих і небезпечних чинників на організм людини.

в) недопустимість дії на організм людини несприятливого чи несумісного з життям чинника.

3. Виробнича санітарія - це:

а) наука про теорію і практику функціонального стану організму в процесі трудової діяльності;

б) наука, що вивчае вплив на організм людини небезпечних чинників трудового процесу;

в) система організаційнр-технічних заходів, що запобігають дії шкідливих чинників на організм людини.

4. Техніка безпеки - це:

а) система заходів про теорію і практку захисту людини від шкідливостей виробничого обладнання;

б) система заходів спрямована проти дії небезпечного і шкідливого впливу на середовище виробничої діяльності;

в) система заходів і засобів, спрямована на відвернення впливу на прцюючих небезпечних виробничих чинників.

5. Яку мету ставить перед собою дисципліна "Охорона праці"?

а) навчити навичками адектуватного реагування на виробничі обставини та ситуації;

б) розуміти природу негативного впливу виробничих чинників, що можуть спричиняти небажані нвслідки та визначати шляхи запобігання цим явищам;

в) навчити навичкам не створювати травмонебезпечні ситуації в умовах виробничої діяльності.

6. Небезпечний чинник може призвести до:

а) травмування або різкого погіршення здоров'я;

б) захворювання або рівкого зниження працездатності;

в) фінансового ризику роботодавцям в умовах виробничої діяльності.

7. Активна форма впливу виробничого шкідливого чинника на організм людини призводить до:

а) професійного травматизму;

б) напруженого функціонального стану організму;

в) професійного захворювання.

8. Активна форма впливу небезпечного чинника на організм людини призводить до:

а) больового травматичного синдрому;

б) нещасного випадку;

в) професійного захворювання.

9. За дією на організм людини хімічні чинники поділяються на:

а) фізичні, подразнюючі, мунтагенні, ханцергогенні;

б) загальнотоксичні, подразнюючі, мунтагенні, канцерогенні, сенсибілізуючі;

в) загальнотоксичні, фізичні, мунтагенні, сенсибілізуючі.

10. Вищим державним органам, що здійснює управління безпекою є:

а) Національна Рада з питань безпеки;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Держгірпромтехнагляд з питань охорони праці.

11. Характер праці - це:

а) контакт людини з виробничим середовищем;

б) особливості трудового процесу, що можуть чинити негативну дію на організм людини, її працездатність та здоров’я нащадків;

в) сукупність регламентованого рівня тривалості трудового процесу.

12. До соціально-економічних чинників, що формують умови праці належать:

а) моральне та матеріальне стимулювання за високі показники безтравматичної праці;

б) нормативно-правова та законодавча база, стандарти, системи пільг та компенсацій;

в) автоматизація та механізація, засоби та знаряддя праці.

13. До технічних умов праці належить:

а) оптимальний вибір режиму технологічного процесу;

б) організація рівня і ступеня автоматизації та механізації технологічного процесу;

в) оптимальний рівень промислової естетики у технологічному процесі.

14. Причини професійних захворювань - це:

а) неправильна організація санітарно-гігіенічного обслуговування працюючих;

б) перевищення експлуатаційної надійності технологічного обладнання, ГДН, ГДД, ГДР;

в) організаційні, технічні, санітарно-гігіенічні, психофізіологічні.

15. За гігієнічною класифікацією умови праці бувають:

а) оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні;

б) ручні, механізовані, автоматизовані;

в) фізичні, розумові, шкідливі, легкі, важкі.

16. Шкідливий чинник у разі порушення правил безпеки може призвести до:

а) граничного або патологічного травмвтизму;

б) професійного травмвтизму;

в) професійного захворювання.

17. Професійне захворювання у разі порушення вимог безпеки може спричинятися:

а) перевищенням ГДН, ГДР в оточуючому середовищі;

б) негативною дією шкідливого виробничого чинника;

в) негативною дією небезпечного виробничого чинника.

18. Що таке робочий час?

а) це нормована тривалість виконання службових обов'язків;

б) це встановлений законом шестиденний робочий тиждень, тривалість зміни в якому становить 8 годин;

в) це встановлений законом час, протягом якого відповідно до прав внутрішнього розпорядку працівник повинен виконувати доручену йому роботу.

19. У структурному відношені курс "Охорона праці" за ознаками впливу виробничих чинників поділяється на:

а) три розділи;

б) чотири розділи;

в) п'ять розділів.

20. За дією та природою впливу шкідливі і небезпечні чинники відповідно до державного стандарту поділяють на:

а) оптимальні, допустимі, екстремальні;

б) фізичні, біологічні, психофізичні;

в) хімічні, психофізіологічні, біологічні, фізичні.

21. До фізичних шкідливих і небезпечних чинників належать:

а) речовини різного агрегатного складу, погодно-кліматичні умови, концерогенні та мутагенні джерела небезпеки;

б) всі ті фізичні небезпеки, що можуть порушити здоров'я або призвести до загибелі;

в) коливальні рухи, шум, параметри мікроклімату, фіброгенний пил, іонізуючі випромінювання, висока напруга, сила струму і т. ін.

22. До психофізіологічних шкідливих і небезпечних чинників належать:

а) піднімання і перенесення вантажів, незручна поза, перенапруга аналізаторів;

б) перенапруга органів чуття, емоційні навантаження, недостатня рухова активність;

в) фізичні, статичні, динамічні, нервово-психічні та розумові перевантаження.

23. Характерною особливістю небезпечних чинників:

а) раптовість та короткочасність періоду дії;

б) тривалість та довгостроковість їх дії;

в) тимчасова або постійна втрата працездатності, протягом визначеного періоду часу.

24. за тяжкістю наслідків нещасні випадки поділяються на:

а) три ступені;

б) два ступені;

в) чотири ступені.

25. Больові реакції організму від дії небезпечних чинників можуть спричинятися:

а) відкритими або закритими ушкодженнями, характерними для сучасного виробництва;

б) характером і ступенем механічних ушкоджень;

в) механічними, хімічними, тепловими або іншими комбінованими ушкодженнями.

26. Професійне отруення - це:

а) гостра або хронічна інтоксикація, викликана неякісним харчуванням в умовах виробництва;

б) гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва;

в) гостра або хронічна інтоксикація, викликана небезпечним чинником в умовах виробництва.

27. До основних та підзаконних актів у сфері охорони праці нележать:

а) закони "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку" і т.ін.

б) Конституція, Укази і Постанови президента, Верховної Ради і т.ін.

в) Конституція, КЗпП, закони та підзаконні акти, стандарти, інструкції з охорони праці і т.ін.

28. Що таке соціальний захист працюючих?

а) відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків;

б) створення нових національних загальнодержавних галузевих та регіональних програм соціальної політики;

в) фінансування на державному рівні охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці.

29. При розірванні трудової угоди з вини роботодавця працівник має право на отримання вихідної допомоги у розмірі:

а) річого заробітку;

б) тримісячного заробітку;

в) одномісячного заробітку.

30. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці це:

а) лікувально-профілакичне харчування, додаткові перерви;

б) кошти спрямовані на забезпечення здорових та безпечних умов праці;

в) пільгові пенсії, підвищена заробітна плата, скорочення тривалості робочого дня, спецодяг, взуття та інші ЗІЗ.

31. Відшкодування шкоди потерпілим з тимчасовою втратою працездатності визначається:

а) середньомісячним заробітком за час перебування на лікарняному;

б) залежно від ступення втрати загальної працездатності;

в) залежно від ступення втратм професійної працездатності.

32. Яка сума відшкодування надається родині у разі смерті потерпілого?

а) п'ятирічного заробітку померлого на сім'ю й однорічного заробітку на кожного утриманця;

б) дворічного заробітку померлого на сім'ю й однорічного заробітку на кожного члена сім'ї;

в) п'ятирічного заробітку на неповнолітніх членів сім'ї.

33. При стійкій втраті працездатності допомога надається у розмірі:

а) визначеному ЛКК залежно від тяжкості нещасного випадку;

б) середнього заробітку потерпілого за кожний відсоток втраченої професійної прцездатності;

в) що залежить від ступення професійної втрати працездатності при виконанні трудових обов'язків.

34. Залежно від сфери впливу ДНАОП має:

а) загальнодержавну дію;

б) міжгалузеву і галузеву дію;

в) відомчу дію.

35. Вищий нагляд за точним виконанням законодавчих актів з охорони праці здійснюють:

а) генеральний прокурор і підлеглі йому прокурори;

б) спеціальні наглядові державні установи;

в) охорони місцевого самоврядування , профспілки та громадські об'єднання.

36. Види відповідальності за порушення вимог охорони праці:

а) дисциплінарна або адміністративна;

б) кримінальна або матеріальна;

в) всі вище згадані.

37. Дисциплінарна відповідальність - це:

а) сувора догана або звільнення з роботи;

б) догана, звільнення з роботи;

в) тимчасове відсторонення від роботи та інші види громадського впливу.

38. Згідно з КЗпП дисциплінарна відповідальність застосовується не пізніше ніж:

а) один місяць з дня виявлення правопорушення;

б) один місяць з дня виявлення і шести місяців з дня допущення првопорушення;

в) шести місяців з дня виявлення правопорушення.

39. Адміністративна відповідальність регламентується:

а) КАК;

б) КЗпП;

в) КАП.

40. Відповідно до адміністративної відповідальності максимальний розмір штрафу становить:

а) п'ять відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи;

б) двох відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи;

в) п'ять відсотків річного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи.

41. Позбавлення спеціального права за адміністративні правопорушення застосовується на строк:

а) трьох років;

б) трьох місяців;

в) п'ять років.

42. Виправні роботи за адміністративні правопорушення з відрахуванням 20% з заробітку в дохід держави, застосовується на строк:

а) п'ятнадцять діб;

б) одного місяця;

в) двох місяців.

43. Адміністративний арешт за адміністративні правопорушення призначається на строк:

а) трьох днів;

б) п'ятнадцять діб;

в) одного місяця.

44. Постанова про адміністративне правопорушення з дня його винесення у судовому порядку може бути оскаржена протягом:

а) місяця;

б) п'ятнадцять діб;

в) десяти діб.

45. Кримінальна відповідальніст передбачає позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на термін:

а) від 2-х до 5-ти років;

б) 3 роки;

в) трьох місяців.

 

46. Виправні роботи за кримінальну відповідальність призначаються на строк:

а) від 2-х місяців до 2-х років;

б) п'ятнадцять діб;

в) від 2-х до 5-ти років.

47. Порушення службовою особою правил охорони праці, що створило працюючим загрозу карається відповідно до КК, виправними роботами, на строк:

а) до одного року;

б) до двох років;

в) до трьох років.

48. За порушення службовою особою правил охорони праці, що спричинило нещасні випадки КК передбачає позбавлення волі на строк:

а) до трьох років;

б) до п'яти років;

в) до чотирьох років.

49. За порушення нормативних актів при виконанні будівельних робіт, якщо вони призвели до загибелі людей, карається КК позбавленням волі на строк:

а) до трьох років;

б) до п'яти років;

в) до чотирьох років.

50. Кримінальна відповідальніст за порушення правил поводження з вибуховими або радіоактивними речовинами передбачає позбавлення волі, якщо це призвело до людських жертв на строк:

а) від трьох до дванадцяти років;

б) від двох до восьми років;

в) від трьох до восьми років. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн