Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Контрольна тестова програма (1-50)

1. Охорона праці - це:

а) система створення відповідних умов праці, що забезпечують безпеку людини;

б) наука про теорію і практику захисту людини в умовах виробничої діяльності;

в) система законодавчих актів та інших заходів, що забезпечують безпеку людини та високу продуктивність Ії праці.

2. Безпека праці - це:

а) такі умови за яких унеможливлюється негативний вплив виробничих чинників на організм людини;

б) організаційні заходи спрямовані на відвернення дії шкідливих і небезпечних чинників на організм людини.

в) недопустимість дії на організм людини несприятливого чи несумісного з життям чинника.

3. Виробнича санітарія - це:

а) наука про теорію і практику функціонального стану організму в процесі трудової діяльності;

б) наука, що вивчае вплив на організм людини небезпечних чинників трудового процесу;

в) система організаційнр-технічних заходів, що запобігають дії шкідливих чинників на організм людини.

4. Техніка безпеки - це:

а) система заходів про теорію і практку захисту людини від шкідливостей виробничого обладнання;

б) система заходів спрямована проти дії небезпечного і шкідливого впливу на середовище виробничої діяльності;

в) система заходів і засобів, спрямована на відвернення впливу на прцюючих небезпечних виробничих чинників.

5. Яку мету ставить перед собою дисципліна "Охорона праці"?

а) навчити навичками адектуватного реагування на виробничі обставини та ситуації;

б) розуміти природу негативного впливу виробничих чинників, що можуть спричиняти небажані нвслідки та визначати шляхи запобігання цим явищам;

в) навчити навичкам не створювати травмонебезпечні ситуації в умовах виробничої діяльності.

6. Небезпечний чинник може призвести до:

а) травмування або різкого погіршення здоров'я;

б) захворювання або рівкого зниження працездатності;

в) фінансового ризику роботодавцям в умовах виробничої діяльності.

7. Активна форма впливу виробничого шкідливого чинника на організм людини призводить до:

а) професійного травматизму;

б) напруженого функціонального стану організму;

в) професійного захворювання.

8. Активна форма впливу небезпечного чинника на організм людини призводить до:

а) больового травматичного синдрому;

б) нещасного випадку;

в) професійного захворювання.

9. За дією на організм людини хімічні чинники поділяються на:

а) фізичні, подразнюючі, мунтагенні, ханцергогенні;

б) загальнотоксичні, подразнюючі, мунтагенні, канцерогенні, сенсибілізуючі;

в) загальнотоксичні, фізичні, мунтагенні, сенсибілізуючі.

10. Вищим державним органам, що здійснює управління безпекою є:

а) Національна Рада з питань безпеки;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Держгірпромтехнагляд з питань охорони праці.

11. Характер праці - це:

а) контакт людини з виробничим середовищем;

б) особливості трудового процесу, що можуть чинити негативну дію на організм людини, її працездатність та здоров’я нащадків;

в) сукупність регламентованого рівня тривалості трудового процесу.

12. До соціально-економічних чинників, що формують умови праці належать:

а) моральне та матеріальне стимулювання за високі показники безтравматичної праці;

б) нормативно-правова та законодавча база, стандарти, системи пільг та компенсацій;

в) автоматизація та механізація, засоби та знаряддя праці.

13. До технічних умов праці належить:

а) оптимальний вибір режиму технологічного процесу;

б) організація рівня і ступеня автоматизації та механізації технологічного процесу;

в) оптимальний рівень промислової естетики у технологічному процесі.

14. Причини професійних захворювань - це:

а) неправильна організація санітарно-гігіенічного обслуговування працюючих;

б) перевищення експлуатаційної надійності технологічного обладнання, ГДН, ГДД, ГДР;

в) організаційні, технічні, санітарно-гігіенічні, психофізіологічні.

15. За гігієнічною класифікацією умови праці бувають:

а) оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні;

б) ручні, механізовані, автоматизовані;

в) фізичні, розумові, шкідливі, легкі, важкі.

16. Шкідливий чинник у разі порушення правил безпеки може призвести до:

а) граничного або патологічного травмвтизму;

б) професійного травмвтизму;

в) професійного захворювання.

17. Професійне захворювання у разі порушення вимог безпеки може спричинятися:

а) перевищенням ГДН, ГДР в оточуючому середовищі;

б) негативною дією шкідливого виробничого чинника;

в) негативною дією небезпечного виробничого чинника.

18. Що таке робочий час?

а) це нормована тривалість виконання службових обов'язків;

б) це встановлений законом шестиденний робочий тиждень, тривалість зміни в якому становить 8 годин;

в) це встановлений законом час, протягом якого відповідно до прав внутрішнього розпорядку працівник повинен виконувати доручену йому роботу.

19. У структурному відношені курс "Охорона праці" за ознаками впливу виробничих чинників поділяється на:

а) три розділи;

б) чотири розділи;

в) п'ять розділів.

20. За дією та природою впливу шкідливі і небезпечні чинники відповідно до державного стандарту поділяють на:

а) оптимальні, допустимі, екстремальні;

б) фізичні, біологічні, психофізичні;

в) хімічні, психофізіологічні, біологічні, фізичні.

21. До фізичних шкідливих і небезпечних чинників належать:

а) речовини різного агрегатного складу, погодно-кліматичні умови, концерогенні та мутагенні джерела небезпеки;

б) всі ті фізичні небезпеки, що можуть порушити здоров'я або призвести до загибелі;

в) коливальні рухи, шум, параметри мікроклімату, фіброгенний пил, іонізуючі випромінювання, висока напруга, сила струму і т. ін.

22. До психофізіологічних шкідливих і небезпечних чинників належать:

а) піднімання і перенесення вантажів, незручна поза, перенапруга аналізаторів;

б) перенапруга органів чуття, емоційні навантаження, недостатня рухова активність;

в) фізичні, статичні, динамічні, нервово-психічні та розумові перевантаження.

23. Характерною особливістю небезпечних чинників:

а) раптовість та короткочасність періоду дії;

б) тривалість та довгостроковість їх дії;

в) тимчасова або постійна втрата працездатності, протягом визначеного періоду часу.

24. за тяжкістю наслідків нещасні випадки поділяються на:

а) три ступені;

б) два ступені;

в) чотири ступені.

25. Больові реакції організму від дії небезпечних чинників можуть спричинятися:

а) відкритими або закритими ушкодженнями, характерними для сучасного виробництва;

б) характером і ступенем механічних ушкоджень;

в) механічними, хімічними, тепловими або іншими комбінованими ушкодженнями.

26. Професійне отруення - це:

а) гостра або хронічна інтоксикація, викликана неякісним харчуванням в умовах виробництва;

б) гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва;

в) гостра або хронічна інтоксикація, викликана небезпечним чинником в умовах виробництва.

27. До основних та підзаконних актів у сфері охорони праці нележать:

а) закони "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку" і т.ін.

б) Конституція, Укази і Постанови президента, Верховної Ради і т.ін.

в) Конституція, КЗпП, закони та підзаконні акти, стандарти, інструкції з охорони праці і т.ін.

28. Що таке соціальний захист працюючих?

а) відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків;

б) створення нових національних загальнодержавних галузевих та регіональних програм соціальної політики;

в) фінансування на державному рівні охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці.

29. При розірванні трудової угоди з вини роботодавця працівник має право на отримання вихідної допомоги у розмірі:

а) річого заробітку;

б) тримісячного заробітку;

в) одномісячного заробітку.

30. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці це:

а) лікувально-профілакичне харчування, додаткові перерви;

б) кошти спрямовані на забезпечення здорових та безпечних умов праці;

в) пільгові пенсії, підвищена заробітна плата, скорочення тривалості робочого дня, спецодяг, взуття та інші ЗІЗ.

31. Відшкодування шкоди потерпілим з тимчасовою втратою працездатності визначається:

а) середньомісячним заробітком за час перебування на лікарняному;

б) залежно від ступення втрати загальної працездатності;

в) залежно від ступення втратм професійної працездатності.

32. Яка сума відшкодування надається родині у разі смерті потерпілого?

а) п'ятирічного заробітку померлого на сім'ю й однорічного заробітку на кожного утриманця;

б) дворічного заробітку померлого на сім'ю й однорічного заробітку на кожного члена сім'ї;

в) п'ятирічного заробітку на неповнолітніх членів сім'ї.

33. При стійкій втраті працездатності допомога надається у розмірі:

а) визначеному ЛКК залежно від тяжкості нещасного випадку;

б) середнього заробітку потерпілого за кожний відсоток втраченої професійної прцездатності;

в) що залежить від ступення професійної втрати працездатності при виконанні трудових обов'язків.

34. Залежно від сфери впливу ДНАОП має:

а) загальнодержавну дію;

б) міжгалузеву і галузеву дію;

в) відомчу дію.

35. Вищий нагляд за точним виконанням законодавчих актів з охорони праці здійснюють:

а) генеральний прокурор і підлеглі йому прокурори;

б) спеціальні наглядові державні установи;

в) охорони місцевого самоврядування , профспілки та громадські об'єднання.

36. Види відповідальності за порушення вимог охорони праці:

а) дисциплінарна або адміністративна;

б) кримінальна або матеріальна;

в) всі вище згадані.

37. Дисциплінарна відповідальність - це:

а) сувора догана або звільнення з роботи;

б) догана, звільнення з роботи;

в) тимчасове відсторонення від роботи та інші види громадського впливу.

38. Згідно з КЗпП дисциплінарна відповідальність застосовується не пізніше ніж:

а) один місяць з дня виявлення правопорушення;

б) один місяць з дня виявлення і шести місяців з дня допущення првопорушення;

в) шести місяців з дня виявлення правопорушення.

39. Адміністративна відповідальність регламентується:

а) КАК;

б) КЗпП;

в) КАП.

40. Відповідно до адміністративної відповідальності максимальний розмір штрафу становить:

а) п'ять відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи;

б) двох відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи;

в) п'ять відсотків річного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи.

41. Позбавлення спеціального права за адміністративні правопорушення застосовується на строк:

а) трьох років;

б) трьох місяців;

в) п'ять років.

42. Виправні роботи за адміністративні правопорушення з відрахуванням 20% з заробітку в дохід держави, застосовується на строк:

а) п'ятнадцять діб;

б) одного місяця;

в) двох місяців.

43. Адміністративний арешт за адміністративні правопорушення призначається на строк:

а) трьох днів;

б) п'ятнадцять діб;

в) одного місяця.

44. Постанова про адміністративне правопорушення з дня його винесення у судовому порядку може бути оскаржена протягом:

а) місяця;

б) п'ятнадцять діб;

в) десяти діб.

45. Кримінальна відповідальніст передбачає позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на термін:

а) від 2-х до 5-ти років;

б) 3 роки;

в) трьох місяців.

 

46. Виправні роботи за кримінальну відповідальність призначаються на строк:

а) від 2-х місяців до 2-х років;

б) п'ятнадцять діб;

в) від 2-х до 5-ти років.

47. Порушення службовою особою правил охорони праці, що створило працюючим загрозу карається відповідно до КК, виправними роботами, на строк:

а) до одного року;

б) до двох років;

в) до трьох років.

48. За порушення службовою особою правил охорони праці, що спричинило нещасні випадки КК передбачає позбавлення волі на строк:

а) до трьох років;

б) до п'яти років;

в) до чотирьох років.

49. За порушення нормативних актів при виконанні будівельних робіт, якщо вони призвели до загибелі людей, карається КК позбавленням волі на строк:

а) до трьох років;

б) до п'яти років;

в) до чотирьох років.

50. Кримінальна відповідальніст за порушення правил поводження з вибуховими або радіоактивними речовинами передбачає позбавлення волі, якщо це призвело до людських жертв на строк:

а) від трьох до дванадцяти років;

б) від двох до восьми років;

в) від трьох до восьми років. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим