Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Природно-ресурснi багатства України, її населення і трудовi ресурси, а також особливостi розмiщення продуктивних сил окремих регіонів дослiджено досить фундаментально. Актуальні проблеми регіонального розвитку досліджують науковцi Ради з вивчення продуктивних сил України, що функціонує в системі Національної Академії Наук України. Проте в період радикальної економiчної реформи та переходу до ринкових форм господарювання виникають новi, раніше не дослiджуванi проблеми. Їх сутнiсть полягає у такому.

По-перше, за останні роки істотно посилилися протиріччя між існуючою територiально-галузевою структурою господарського комплексу України та необхідністю створення висококонкурентної економіки з високою продуктивністю праці та гнучкою організацією виробництва. В Українi значного розвитку набули деякі базові галузі важкої промисловості, обсяги виробництва яких значно перевищують власні потреби. Разом з тим розвиток галузей споживчого сектора економіки та соціальної інфраструктури не вiдповiдає реальним потребам населення. У зв’язку з цим постає завдання структурної трансформації господарських комплексів регiонiв через зміни у розмiщеннi продуктивних сил, встановлення оптимальних галузевих і територiальних пропорцій виробництва. Необхіднiсть ефективного здійснення структурної трансформації господарських комплексів тісно пов’язана з вирішенням цілого спектра соцiальних проблем: професiйної перепідготовки кадрів, працевлаштування, соціальної підтримки на період можливої тимчасової незайнятості населення тощо. Це потребує немалих матерiальних і фінансових ресурсів.

По-друге, спостерiгається суттєва невiдповiднiсть мiж сформованим у попередні роки значним економічним потенціалом окремих галузей і комплексів та неефективним його використанням в сучасних умовах господарювання, коли, по суті, вiдбувається руйнація раніше створеного виробничого і науково-технiчного потенціалу. Така ситуація є реальною загрозою для економічної безпеки держави.

По-третє, нераціональне розміщення промислового виробництва, галузей соціальної сфери, а також відсутність дієвого механізму підтримки нових форм господарювання призвели до порушення процесів відтворення головної продуктивної сили — людини. Поступова втрата людського капіталу та відплив висококваліфікованих спеціалістів з реального сектора економіки не можуть не позначитися в подальшому на рівні розвитку продуктивних сил країни. Ці негативні процеси стримують економічний розвиток регіонів, який просто неможливий без високого платоспроможного попиту населення на товари і послуги на основі зростання його трудової активності та рівня доходів.

По-четверте, інтеграція України у свiтовий економiчний простiр та розширення всього спектра зовнішньоекономічних зв’язків потребує розвитку принципово нових форм територiальної органiзації продуктивних сил, які б дозволили подолати високий рівень залежності від імпорту, вдосконалити структуру експорту, досягти високої конкурентоздатності продукції вітчизняних товаровиробників на зовнішньому і внутрішньому ринках. Розв’язання цієї проблеми є досить проблематичним за сучасних несприятливих економiчних умов.

Зазначенi вище проблеми обумовлюють дуже складнi завдання, якi постають перед розмiщенням продуктивних сил як важливою галуззю економiчної науки. Першорядне з них полягає в обгрунтуванні оптимального розміщення продуктивних сил з точки зору врахування усіх передумов і факторів, що сприяють розвитку спеціалізації господарства, її відповiдностi ринковій кон’юнктурі, задоволенню соціально-економічних потреб населення та його екологічній безпеці, розвитку міжрегіональних економічних зв’язків. Навчальний курс з розмiщення продуктивних сил повинен надати необхiднi знання з теоретичних і прикладних питань, а також сформувати у студентів вмiння самостiйно вирiшувати складнi проблеми щодо територiальної організації господарювання на різних рівнях управлiння. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим