Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Господарський механізм — система основних форм, методів і важелів використання економiчних законів.

Концепція цілісна, логічна — науково обгрунтована система поглядів щодо природи певних явищ чи процесів.

Продуктивнi сили — система матеріальних елементів та людських ресурсів, а також відносин між ними, які в процесі економічної діяльності забезпечують виробництво матеріальних благ та послуг для задоволення потреб суспільства.

Радикальна економiчна реформа — система організаційних, господарсько-економiчних заходів, спрямованих на докорiнну зміну існуючих у країнi економічних відносин, управлiння та всього господарського механізму.

Розміщення продуктивних сил — процес наукового обгрунтування та втілення в практику господарювання конкретних рішень щодо їх просторової (територіальної) організації.

Стратегія розвитку продуктивних сил — довготермiнові, найбiльш важливі й принципові настанови та наміри щодо перспектив розвитку продуктивних сил території.

Тактика розвитку продуктивних сил — короткостроковi та поточні економічнi дії щодо продуктивних сил території.

Територіальна організація продуктивних сил — науково обгрунтоване розміщення взаємозв’язаних виробництв, сфери обслуговування та населення, яке забезпечує економічний та соціальний ефект внаслідок раціонального їх комплектування на певній території.

Трансформація структурна — зміна вiдтворювальних, галузевих, територіальних, соціально-економiчних характеристик (пропорцій) господарської системи.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте предмет вивчення курсу розмiщення продуктивних сил.

2. Які елементи входять до складу продуктивних сил відповiдно до «розширеного» трактування їх сутностi?

3. На яких рівнях наука про розмiщення продуктивних сил досліджує тенденції їх розвитку?

4. Поясніть специфіку об’єкта дослiдження науки про розміщення продуктивних сил.

5. Визначте головну мету науки про розмiщення продуктивних сил та можливi шляхи її досягнення.

6. Назвіть рiвнi наукових методів дослiдження та наведiть приклади.

7. Обгрунтуйте сучасні актуальні проблеми розмiщення і розвитку продуктивних сил України.

8. Які завдання курсу розмiщення продуктивних сил в умовах трансформації системи господарювання?

Література

 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної соціальної географії: Підручник. — К.: Либiдь, 1997. — С. 37 — 51.
 • Дзюбик С., Ривак О. Основи економiчної теорії: Навч. посібник. — К.: Основи, 1994. — С. 11 — 75.
 • Дорогунцов С., Федорищева А. Методологiчнi засади розмiщення та розвитку потенціально небезпечних виробництв // Економiка України. — 1997. — № 4. — С. 4—11.
 • Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. — К.: Femina, 1995. — С. 54, 195, 266 — 268.
 • Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічнi основи): Навч. посібник. — К.: Українсько-Фiнський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. — С. 5 — 11.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економiчна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання, 1998. — С. 13 — 32.
 • Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник / За ред. В. В. Ковалевського та О. Л. Михайлюк. — К.: Либідь, 1996. — С. 9 — 18.
 • Розміщення продуктивних сил: Пiдручник / В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін. — К.: Знання, КОО, 1998. — С. 15—28.
 • Розмiщення продуктивних сил: Пiдручник / За ред. Г. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 4 — 10.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Особливості предмета і об’єкта вивчення курсу розміщення продуктивних сил.
 • Становлення і розвиток методологічних основ науки про розміщення продуктивних сил.
 • Сучасні проблеми розміщення продуктивних сил України.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим