Главная  - Культурология  - Статьи  - Філологія. Методика. Педагогіка
Філологія. Методика. Педагогіка

Ф 54 Філологія. Методика. Педагогіка: Збірник наукових праць викладачів кафедр іноземних мов та української мови і літератури Київського національного економічного університету. — К.: КНЕУ, 2002. — 166 с.

ISBN 966–574–345–7

У збірнику вміщені праці викладачів кафедр іноземних мов та української мови і літератури. В них розглядаються питання як теоретичного, так і методичного характеру, пов’язані з викладанням лінгвістичних дисциплін, а також з питаннями педагогіки у вищій школі.

Для викладачів вищих навчальних закладів України.

ББК 81


ЗМІСТ


Розділ І. ФІЛОЛОГІЯ
Українська мова у вищій школі
Особливості синтаксичних засобів офіційно-ділового стилю в українській літературній мові
Запозичення у фінансово-кредитній термінології
Інтернаціональне та національне в су¬часній термінології
З історії формування української комерційної термінології
Дискурс і його дослідження
Специфіка комунікативної ситуації законодавчого дискурсу
Роль інтернаціоналізмів у формуванні української економічно-правової термінології
Використання епістемічних операторів тексту для висловлювання позиції автора тексту
Роль запозичень у становленні лексичної синоніміки української мови
Структурні особливості деяких означень у сучасній англійській мові
Лексикографічний опис французьких часток як засіб аналізу їх належності до реляційних стройових слів
Варіантні форми імператива в англійській мові
Емфаза в науковому стилі
Засоби непрямого вираження спонукання як мовні універсалії
Розділ ІІ. ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА
Організація та забезпечення процесу навчання на занятті з іноземної мови
Роздуми на тему адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчальної діяльності
До постановки проблеми змісту програм з іноземних мов в економічному вузі
Дискусія як метод активізації студентів на заняттях з іноземної мови
Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університету
Етапи і дидактичні характеристики структурних елементів ділової гри
Таксономія запитань як один з факторів удосконалення навчання студентів іноземної мови
Менеджмент та лідерство
Застосування аудіоматеріалу на заняттях з іноземної мови
Про актуальність патріотичного виховання студентів економічних спеціальностей
Філософський аспект соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов
Комунікативно-жанровий підхід до укладання мовленнєвого матеріалу навчального посібника
Формування професійного словника студентів на заняттях з української ділової мови
Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови
Вживання «кейсів» у процесі викладання ділової іноземної мови
Зміст та форми безперервної економічної освіти молоді
Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної
Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови
Навички презентації — важливий аспект професійного іншомовного спілкування
Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови
Розділ ІІІ. ЛІТЕРАТУРА
Древнекиевские эпические и житийные традиции в «Белой гвардии» М. А. Булгакова
Ідіостильові трансформації народнопоетичних символів у прозових творах Михайла Стельмаха
Роль метафори у творенні образу України в поезії Є. Маланюка


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим