Главная  - Культурология  - Статьи  - Філологія. Методика. Педагогіка
Філологія. Методика. Педагогіка
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Емфаза в науковому стилі

В. Т. Ушакова, канд. філол. наук, доц.

Емфаза — це спосіб виділення якогось слова чи виразу у висловленні. Для здійснення цього існує дві головні причини:

1) підсилити те, що ми хочемо сказати (емотивна емфаза) — You did do that balance. Ви таки зробили цей баланс;

2) показати контраст між вірним і невірним, теперішнім і минулим (контрастна емфаза) — Why weren’t you at the meeting? I was at the meeting.

Емфаза робить художній стиль більш виразним, емоційним. Чи вживається емфаза у науковому стилі, зокрема в субмові економіки? Відомо, що науковий стиль в основному не характеризується художньо-виразними засобами, які вживалися б у канві мови. Що ж до емфази типових конструкцій, то аналіз текстів показує, що вони зустрічаються в науковому стилі.

Наявність емфатичних конструкцій у науковому стилі субмови економіки показує, що вони вживаються з певною метою. Пояснюється це чисто логічною причиною підкреслення або виділення якоїсь важливої думки, щоб притягнути увагу до неї читача.

Найбільш поширеним засобом емфази є постановка члена речення, який виділяється на перше місце. Це може бути:

1)дієслівний присудок

Then will come the April budget…

А потім прийде квітневий бюджет...

2)іменний складений присудок

So vast is the quantity of information to be collected under a total accounting system that…

Існує така широка кількість інформації, яку слід зібрати при системі повного обліку, що...

3)дієслівний складений присудок

When starting off in exporting should you have а number of outlets in the world market...

Починаючи займатись експортом, ви обов’язково повинні мати багато ринків збуту на світовому ринку...

Для перекладу емфатичних конструкцій такого роду на українську мову необхідно вживати слова-підсилювачі або ставити дієслово на перше місце.

В художньому стилі досить поширеною є конструкція «it is (was) ... that (who)», яка вживається для виділення того чи іншого члена речення. В науковому стилі вона також зустрічається.

Наприклад:

It is this combination of public and private ... that makes the American economy a mixed free ...enterprise economy.

Саме сполучення суспільного та приватного робить американську економіку змішаною вільно-підприємницькою економікою.

It is the control program which acceptsand initiates jobs…

Саме програма управління приймає та ініціює завдання …

При перекладі на українську мову такі емфатичні конструкції можна передавати за допомогою дієслів «саме»,«дуже», «досить» та ін.

В науковому стилі вживається дієслово «to do» у функції підсилювача значення іншого дієслова у розповідальному реченні. Воно перекладається за допомогою дієслів «дійсно», «все-таки».

Наприклад:

These various equipment configurations are commonly referred to as «hardware»and do include user terminals .

На ці різні конфігурації обладнання звичайно посилаються як на «апаратуру», і вони дійсно включають термінали користувачів.

Цікавою емфатичною конструкцією в англійській мові є конструкція «it is not until (till) .. that», яка використовується для підсилення значення слова, що виділяється і не має негативного значення при наявності частки «not». Наприклад:

It was not until 1967 that these reforms were realized at the plant.

І тільки в 1967 році ці реформи було здійснено на заводі.

It was not until this balance sheet had been carefully checked up that it was sen to the ministry.

І тільки тоді, коли цей баланс був ретельно перевірений, його відіслали в міністерство.

Вказані вище словосполучення передаються у стверджувальній формі за допомогою слів «лише», «тільки».

Цікавий засіб для виділення або підкреслення значення якогось слова з метою привернути до нього увагу є повторення одного й того ж слова у декількох реченнях. Наприклад: Yet the mood at the meeting of the National Governors’ Association ... was not of gratitude for all help but of anger. Anger because... Далі у чотирьох наступних реченнях кожне починається із слів «Anger because...»

Такий засіб повторення дуже емфатичний, яскраво показує і пояснює значення, закладене в попередньому слові.

Як бачимо з наведених попередніх прикладів, емфаза може використовуватися в науковому стилі субмови економіки. При цьому важливо знати засоби і правила перекладу емфатичних конструкцій українською мовою, що допоможе студентам самостійно побороти труднощі перекладу та розуміння. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС