Главная - Культурология - Статьи - Філологія. Методика. Педагогіка
Філологія. Методика. Педагогіка
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університету

Н. Л. Драб, викладач

Одна з важливих умов досягнення програмного рівня володіння вміннями професійно спрямованого монологічного мовлення студентами економічного університету є вироблення і дотримання єдиних вимог до вправ згідно з останніми досягненнями методичної науки. З предметом нашого дослідження, на нашу думку, співвідносяться такі методичні принципи:

 • стимулювання професійної мотивації студентів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, що передбачає вирішення студентами диференційованих за рівнем складності завдань [1];
 • комунікативна спрямованість, що відповідає вимогам ситуативності, мотивованості, інформативності вправ [2];
 • інтегративний підхід, тобто взаємозв’язане формування професійної, лінгвістичної, комунікативної, соціокультурної компетенції у спеціально розроблених вправах [3];
 • адекватність вправ характеру дії, що формується, психологічним особливостям засвоєння навчального матеріалу на старшому ступені навчання [4];
 • активізація самостійної роботи студентів шляхом організації індивідуальної та групової проектної роботи [5].

При розробці комплексу вправ на навчання професійно спрямованого монологічного мовлення ми також виходили з того, що кожна вправа має триабо чотирифазову структуру: 1) завдання; 2) зразок виконання (факультативна фаза); 3) виконання завдання; 4) контроль [1].

На основі психолого-лінгвістичних і соціально-комунікативних особливостей професійно спрямованого монологічного мовлення (ПСММ) в якості вихідного критерію створення комплексу вправ, спрямованих на формування різних груп умінь ПСММ, ми пропонуємо продукувати види ПСММ з точки зору становлення груп мовленнєвих умінь:

а) презентацію-пропозицію (ПП);

б) презентацію-рекламу (ПР).

Крім того, уявляється за необхідне виділити ті критерії, які максимально точно віддзеркалюють специфіку ПСММ. До них належать:

 • спрямованість вправи на прийом або видачу інформації: рецептивно-репродуктивні, репродуктивно-продуктивні та продуктивні вправи;
 • ступінь детермінації очікуваного висловлення студента: детерміновані, частково детерміновані та недетерміновані вправи;
 • види опор: вправи, що виконуються в опорі на зорову вербальну наочність (текст), зорову зображальну наочність (графік, діаграма, колаж), зорову вербально-зображальну наочність (таблиця, схема), слухову вербальну наочність (опис ситуації викладачем, аудіотекст), професійні знання студентів.

Для визначення послідовності навчання умінь ПСММ ми спиралися на такі методичні положення:

 • ПП і ПР як види ПСММ базуються на спільних загальних уміннях: реалізувати комунікативний намір адекватно задач і умов спілкування, вміннях логіко-композиційної побудови висловлювання, реалізації тактики усного публічного мовлення. Отже, навчання видів ПСММ може здійснюватися паралельно, але має враховувати і відмінності між ними шляхом формування окремих умінь, притаманних ПП або ПР.
 • Формування загальних і окремих умінь ПП і ПР забезпечується поетапним виконанням спеціально розроблених вправ. На першому етапі пропонуються рецептивно-репродуктивні вправи, адже впізнання і репродукування передує продуктивному говорінню як легший вид діяльності та сприяє створенню слухових образів утілених комунікативних намірів з їх наступним репродукуванням за завданням викладача. На другому етапі слід переходити до формування більш складних умінь логіко-композиційної побудови висловлення у репродуктивно-продуктивних вправах в опорі на наочність. Третій етап передбачає виконання непродуктивно-продуктивних, частково детермінованих вправ, спрямованих на формування вмінь реалізації тактики усного публічного мовлення. На четвертому етапі відбувається розвиток умінь самостійного ПСММ у найбільш складних вправах продуктивного, недетермінованого характеру (див. таблицю).

3) Етапи навчання ПСММ і відповідні види вправ

Етап

Мета

Вид вправ

1

Формування вмінь реалізувати комунікативний намір відповідно до виду ПСММ

Рецептивно-репродуктивні детерміновані

2

Формування вмінь логіко-композиційного оформлення ПП і ПР

Репродуктивно-продуктивні частково детерміновані

3

Формування вмінь реалізації тактики усного публічного мовлення у ПСММ (ПП і ПР)

Репродуктивно-продуктивні частково детерміновані

4

Розвиток умінь самостійного ПСММ (ПП і ПР)

Продуктивні недетерміновані

Визначивши етапи навчання ПСММ, види вправ і критерії їх створення, перейдемо до характеристики запропонованих вправ на їх прикладах.

Перший етап. Метою вправ першого етапу є формування вмінь диференціювати і репродукувати за завданням викладача окремі елементи ПСММ, що відповідають за реалізацію комунікативного наміру ПП і ПР. Для його досягнення виконуються рецептивно-репродуктивні вправи: під час рецептивної фази студенти слухають або читають завдання; під час репродуктивної фази вони виконують його. Засобом детермінації монологічного висловлювання студентів у вправах цього етапу виступають зразки ПСММ різних видів в усній або письмовій формі. Контроль правильності виконання вправ здійснюється викладачем безпосередньо, прямим коректуванням. Наведемо приклад вправ першого етапу.

Вправа на сприймання ПП і виконання завдання викладача.

Завдання: Jetzt hoert ihr eine Praesentation. Formuliert das Thema fuer das Mietglied, der gerade angekommen ist. Benutzt die folgenden Phrasen:

Der Punkt, mit dem er beginnt, ist …

Der Gegenstand der Praesentation ist…

Der Redner: Eines der jenigen Laender, welches in sehr kurzer Zeit in der Lage war, sich von einem Entwicklungsland, sogar einem sehr armen Entwicklungsland zu einer der reichsten Nationen der Welt zu entwickeln. In dieser Hinsicht ist die Erfahrung von Suedkorea ausserordentlich bedeutend. Die Frage, die wir uns stellen muessen ist, ob es irgend etwas besonders ueber Suedkorea gibt, was dies erklaert, ob Suedkorea die Antwort auf das Geheimnis dieser Entwicklung gefunden hat.

(The Language of Economics: pp.102-103).

Прослухавши або прочитавши монологічне висловлення на економічну тематику, студент має репродукувати один з його елементів (у цьому випадку — питання).

Другий етап. Репродуктивно-продуктивні частково детерміновані вправи другого етапу виконуються з метою формування вмінь логіко-композиційної побудови ПСММ двох видів і мають дві фази: під час репродуктивної фази студенти відтворюють за завданням викладача окремі елементи монологічного мовлення, а продуктивна фаза передбачає виконання творчого завдання в опорі на зорову вербальну, вербально-зображальну наочність, що виступає засобом часткової детермінації ПСММ студентів. Контроль з боку викладача може бути безпосереднім або опосередкованим, тобто таким, який здійснюється за допомогою аналогічних завдань. Прикладом може бути вправа на формування вміння завершувати ПП/ПР в опорі на таблицю ( виконується в індивідуальному режимі).

Завдання: Schaut die untenstehende Tabelle an, die die Haup-teigenschaften von Werbekampagnie beschreibt.

Unterneh-mensname

Unternehmen

Beworbenes Produkt

Besondere Eigenschaften der Werbe-kampagnien

Delux Gemein-schafts-projekt

Delux

Farbe

Farbe ist den Freiwilligen geschenkt worden, damit sie der lokalen Gemeinschaft durch die Leistung von Malprojekten hilft.

Третій етап. Запропоновані репродуктивно-продуктивні частково детерміновані вправи третього етапу спрямовані на формування вмінь реалізації тактики публічного мовлення у ПСММ. Вони виконуються в опорі на зорову невербальну наочність у вигляді графіків, схем, діаграм. Рекомендується використовувати як контроль з боку викладача, так і взаємоконтроль, в якому бере участь вся група. Наприклад, вправа на формування вміння продукувати ПП в опорі на діаграму (виконується у мікрогруповому режимі).

Завдання: Studiert das folgende Diagram, welches den Einfluess von Werbemassnahnmen auf etablierte Marken wiederspiegelt und macht eine muendliche Praesentation auf die Hauptprinzipien von Werbeaktivitaeten. Arbeitet in Gruppen von 3 bis 4 Studierenden. Benehmt einen Sprecher.

 

Четвертий етап. Метою вправ четвертого етапу є розвиток умінь самостійно продукувати ПСММ різних видів на основі проектної роботи. При цьому студенти об’єднуються у команди з п’яти—шести членів, щоб провести сумісне дослідження економічної проблеми і підготуватися до усної презентації-пропозиції або реклами перед аудиторією. Такі вправи мають продуктивний недетермінований характер і виконуються із залученням взаємоконтролю. Наведемо приклад вправи четвертого етапу.

Вправа на розвиток умінь самостійно продукувати ПР в опорі на професійні знання й особистий досвід студентів (виконується у макрогруповому режимі).

Завдання: Ihr sprecht mit einem potenziellen Kunden, der euch erzaehlt, dass euer Unternehmen sich auf einer kurzen Liste moeglicher Anbieter befindet. Er schlaegt vor, dass ihr in sein Buero kommt, um verschiedene Schluesselpersone ueber die Vorteile der Produkte eueres Unternehmens zu ueberzeugen. In Gruppen von 5 bis 6 Teilnehmer waehlt ein sicheres Unternehmen, ueberlegt euch die Entwicklungsgeschichte und prepariert euch fuer eine muendliche Praesentation vor der Hoererschaft. Vergesst die Medien bei der Praesentation nicht. Tragt die Praesentation vor von 2 oder 3 Teilnehmern.

Командна робота і презентація завершуються загальним обговоренням, в якому вирішується, наскільки ефективно команди реалізували свій професійний і комунікативний потенціал.

На цьому формування вмінь ПСММ майже закінчується. Якщо робота була достатньо ефективною, то в результаті студенти мають виявити вміння повністю самостійно будувати ПСММ двох видів, що відповідає кінцевій цілі навчання ПСММ на старших курсах економічного університету.

Експериментальна перевірка даного комплексу вправ на базі четвертого курсу Київського національного економічного університету в 1999—2000 навчальному році довела його ефективність: зростання вмінь ПСММ в експериментальній групі на 82,1% перевищило показники контрольної групи.

Література

 • Николаева С. Ю. Основы индивидуализации процесса обучения иностранному языку в языковом педагогическом вузе: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. — М., 1988. — 35 с.
 • Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. — М., 1989. — 276 с.
 • Brenster E. Vocationally Oriented Language Learning: problems, possibilities, perspectives. — Wien: Braumieler, 1995. — 218 p.
 • Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках / Под ред. В. А. Бухбиндера. — К.: Изд-во при Киев. гос. ун-те изд. объединения «Вища школа», 1980. — 248 с.
 • Hadfield J. Classroom dynamics. OUP, 1997. — 180 p.
 • Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігіч, Н. О. Бражник та ін. — К.: Ленвіт, 1999. — 320 с.
 • The Language of Economics: The Analysis of Economics Discourse / Ed. By Dudley — Evans, T., Henderson, W. — Mod. Engl. Publications in Assoc. with the British Council, 1990. — 215 p.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС